ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

  • Ж.Т. Черноусова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • І.Д. Фартушний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1595-9495
  • О.М. Лісовська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0009-0000-7837-6030
Ключові слова: грошові активи, cash flow, управління активами, модель економічного зростання, достатність активів, ліквідність активів

Анотація

Темпи аналізу та прогнозування діяльності мають відповідати темпам розвитку економіки, давати можливість для реагування на зміни в зовнішньому середовищі, допомагати адаптуватись в ньому та виробити низку захисних механізмів для стабільного розвитку та прогресу. Завданням даної роботи був розгляд та обґрунтований вибір економіко-математичної моделі для моделювання системи управління грошовими активами фінансового підприємства, яке працює в сфері фінансового посередництва B2C e-commerce. Побудована двоступенева система управління із застосуванням моделі економічного зростання Харрода-Домара, де перший ступінь використовується для прогнозу прибутку на основі комісійних доходів та витрат, що в свою чергу дозволяє прогнозувати загальні надходження та зобов’язання по комісійним договорам. Друга модель для прогнозу чистого грошового потоку базується на зміні прибутку на суму поточних зобов’язань.

Посилання

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник. Київ : Знання, 2004. 851 с.

Базілінська О.Я. Макроекономіка: навчальний посібник. Харків : Центр учбової літератури, 2009. 442 с.

Барабаш Н.С. Аналіз грошових потоків підприємства в системі фінансового менеджменту підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. Т. 2. № 2.

Бобух І.М. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь. НАН України. 2018. 390 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.

Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2021 р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2021/

Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2022 р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2022/

Лісовська О.М. Моделювання системи управління грошовими активами підприємства: дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра за кер. Фартушного І.Д. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра економічної кібернетики, 2023. 92с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text

Тараненко Ю.К., Різун Н.О., Гудим М.В. Застосування моделі Леонтьєва в автоматизованих економічних системах. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2013. № 1 (6).

Bazylevych V.D., Bazylevych K.S., Balastryk L.O. (2004) Makroekonomika [Macroeconomics]: pidruchnyk. Kyiv: Znannia, 851 p.

Bazilinska O.Ya. (2009) Makroekonomika [Macroeconomics]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Center for Educational Literature, 442 p.

Barabash N.S. (2010) Analiz hroshovykh potokiv pidpryiemstva v systemi finansovoho menedzhmentu pidpryiemstva [Analysis of the company's cash flows in the company's financial management system]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, t. 2, no. 2.

Bobukh I.M. (2018) Natsionalni ta hlobalni determinanty ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [National and global determinants of economic growth of Ukraine]: naukova dopovid. National Academy of Sciences of Ukraine. 390 р. Available at: http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf

Vitlinsky V.V. (2003) Modeliuvannia ekonomiky: navchalnyi posibnyk [Modeling the economy: a study guide]. Kyiv: KNEU, 408 p.

Summary table of consumer price indices in 2021. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2021/

Summary table of consumer price indices in 2022. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2022/

Lisovska O.M. (2023) Modeliuvannia systemy upravlinnia hroshovymy aktyvamy pidpryiemstva: dyplomna robota na zdobuttia stupenia bakalavra za ker. Fartushnoho I.D. [Modeling the system of managing the company's monetary assets. Graduate work for a bachelor's degree under supervision]. Kyiv: KPI, Department of Economic Cybernetics, 92 p.

International Accounting Standard No. 7. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text

Taranenko Yu.K., Rizun N.O., Hudym M.V. (2013) Zastosuvannia modeli Leontieva v avtomatyzovanykh ekonomichnykh systemakh. [Application of the Leontiev model in automated economic systems]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, no. 1 (6).

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Черноусова, Ж., Фартушний, І., & Лісовська, О. (2023). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА. Підприємництво та інновації, (28), 79-86. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.13
Розділ
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці