АНАЛІЗ МАЛОГО БІЗНЕСУ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: методи економічних досліджень, метод аналізу малого бізнесу, кількісний метод дослідження, якісний метод дослідження, аналіз малого бізнесу

Анотація

В статті розглянуто кількісні та якісні методи дослідження. Виявлено найбільш поширені методи якісного аналізу, такі як: метод експертних оцінок, методи включеного та невключеного спостереження, фокусоване та глибинне інтерв’ю, кейс-стаді та фокус група. Досліджено сутність даних методі та вказані їх основні недоліки. Також проведено аналіз найбільш поширених кількісних методів проведення економічних досліджень: математичних, статистичних та економетричних. Зазначена сфера їх використання, вказані основні недоліки. В статті здійснена порівняльна характеристика кількісних та якісних методів у таких аспектах як сфера та мета застосування, задачі, які розв’язуються за допомогою даних методів, та формати презентації даних. Запропоновано методи, які доцільно застосовувати при дослідженні малого бізнесу.

Посилання

Біломістний О.М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах. Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 171–177.

Бубенко І.В., Разінкова В. П. Оцінка впливу залучення позикових коштів на ефективність діяльності підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2009. № 2. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000036/2009/2 (дата звернення: 15.05.2023).

Васильєва Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Регулювання економіки. 2011. № 3. С. 188–196.

Гальцова О.Л. Фінансування розвитку малого бізнесу: проблеми ефективного використання інноваційної складової. Економіка та управління національним господарством. 2016. № 5. С. 54–56.

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрями використання: монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економiка та держава. 2017. № 1. С. 66–68.

Євдокімов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. № 3. С. 135–146.

Зубрицька Я.О. Використання кореляційно-регресійного аналізу в управлінні трудовим потенціалом підприємства АПК. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 110–118.

Кривда О.В., Аушева Г.А. Проблема кредитування малого підприємництва в період фінансової кризи в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/31250 (дата звернення: 15.05.2023).

Стрелкова Г., Федосенко М. Основи наукових досліджень. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 120 с.

Чмир Т. Якісні методи прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства. Національна економіка. 2018. № 4. С. 96–98.

Юрчук Н.П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем. Економічні науки. 2015. № 18. С. 28–32.

Стрілець В. Забезпечення розвитку малих підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2019. 457 с.

Active campaign. How to do market research for small business. URL:https://www.activecampaign.com/blog/how-to-do-market-research-for-small-business (accessed: 30.04.2023).

Bilomistnyj O.M. (2013) Peculiarities of small business lending in foreign countries. Reghionaljna ekonomika, no. 1, p. 171–177.

Bubenko I.V. & Razinkova V.P. (2009) Evaluation of the influence of borrowing funds on the efficiency of the enterprise. Ekonomika. Upravlinnja. Innovaciji, no. 2. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000036/2009/2 (accessed May 15, 2023).

Ghaljcova O.L. (2016) Small business development financing: problems of effective use of the innovative component. Ekonomika ta upravlinnja nacionaljnym ghospodarstvom, no. 5, p. 54–56.

Ghrabovecjkyj B.Je. (2010) Metody ekspertnykh ocinok: teorija, metodologhija, naprjamy vykorystannja. Vinnycja: VNTU, 171 p.

Dashko I.M. (2017) Personnel potential: essence and factors of its development. Economy and the state, no. 1, p. 66–68.

Jevdokimov V.V. (2011) Asymmetry of accounting information and ways to minimize it. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh pracj, no. 3, p. 135–146.

Zubrycjka Ja.O. (2013) The use of correlation-regression analysis in the management of the labor potential of an agribusiness enterprise. Investyciji: praktyka ta dosvid, no.18, p. 110–118.

Kryvda O.V & Ausheva Gh.A. (2016) The problem of lending to small businesses during the financial crisis in Ukraine. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryjemnyctvo. Available at: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/31250 (accessed May 15, 2023).

Strelkova Gh. & Fedosenko M. (2019) Osnovy naukovykh doslidzhenj. Kyiv: KPI im. Ighorja Sikorsjkogho, 120 p.

Chmyr T. (2018) Qualitative methods of forecasting the level of financial security of the enterprise. Nacionaljna ekonomika, no. 4, p. 96–98.

Jurchuk N.P. (2015) The use of economic and mathematical methods in the management of innovative development of economic systems. Ekonomichni nauky, no. 18, p. 28–32.

Strilecj V. (2019) Zabezpechennja rozvytku malykh pidpryjemstv: teorija, metodologhija, praktyka. Poltava: PUET, 457 p.

Active campaign (2021). How to do market research for small business. Available at: https://www.activecampaign.com/blog/how-to-do-market-research-for-small-business (accessed April 30, 2023). [in English]

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Прядко, І. (2023). АНАЛІЗ МАЛОГО БІЗНЕСУ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Підприємництво та інновації, (28), 74-78. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.12