УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

  • П.О. Куцик Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5795-9704
  • Б.О. Бутко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: стратегія, матриця Абеля, матриця Ансоффа, високотехнологічна продукція, іновації, технологічний уклад, комерціалізація

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи щодо формування сучасної стратегії комерціалізації високотехнологічної продукції підприємства. Запропоновано тривимірну модель Абеля за координатами: ринкових сегментів; характеристик потреб; технологій для визначення напрямів реалізації стратегії комерціалізації високотехнологічної продукції. На основі методу парних порівнянь за попередньо визначеними критеріями виокремлено глобальні пріоритети та побудовано структурні форми стратегічних площин і визначено перспективи їх розширення. Ідентифіковано орієнтири формування стратегії комерціалізації вітчизняних підприємств. На базі попередньо сформованої інфраструктурної макромоделі та аналізу внутрішньокорпоративних чинників запропоновано екосистему стратегії комерціалізації високотехнологічної вітчизняної продукції, що доводить можливість синтезу внутрішніх досліджень підприємств і екзогенних детермінант національної інноваційної системи.

Посилання

Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Демченко О.П. Пуш і пул-стратегії комерціалізації результатів наукових досліджень у політиці фінансування ВНЗ. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 4. С. 332–336.

Ілляшенко С.М. Управління вибором стратегій комерціалізації інновацій. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 (м. Харків, 15-17 травня 2019 р., ХПІ). Харків : НТУ «ХПІ», 2019. С. 171.

Міценко Н.Г., Ціцяла А.С. Стратегічний аспект розвитку підприємства. Стратегія підприємства: підприємницький контекст: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16-17 листопада 2017 р.). Київ : КНЕУ, 2017. С. 49–51.

Свидрук І.І. Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. № 2 (96). С. 24–35.

Столярчук Я.М. Еволюція технологічних укладів та нова парадигма глобального економічного розвитку. Стратегія розвитку України. 2011. № 4. Т. 1. С. 147–153.

Чумаченко М.Г., Ляшенко В.І. Неоіндустріальні перспективи економіки України. Управління економікою: теорія та практика. 2009. С. 3–34. URL: https://iie.org.ua/naukovi-dopovidi/upravlinnya-ekonomikoyu-teoriya-ta-praktika-2009-g/

Чухно А.А., Леоненко П.М., Юхименко П.І. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / за ред. Чухна А.А. Київ : Знання, 2010. 687 с.

Моделі комерціалізації інновацій. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка». URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/43729/mod_resource/content

Іванова Т.Г. Підвищення ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці Ігоря Ансоффа «товар–ринок». Економічний вісник КНЕУ. 2010. С. 255–265.

Rohoza M.Ie., Verhal K.Iu. (2011) Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms]: monohrafiia. Poltava: RVV PUET, 136 p.

Demchenko O.P. (2016) Push i pul-stratehii komertsializatsii rezultativ naukovykh doslidzhen u politytsi finansuvannia VNZ [Push and pull strategies of commercialization of scientific research results in higher education funding policy]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 4, p. 332–336.

Illiashenko S.M. (May 15-17, 2019) Upravlinnia vyborom stratehii komertsializatsii innovatsii [Management of the choice of innovation commercialization strategies]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: tezy dopovidei XXVII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2019. Kharkiv: NTU «KhPI», p. 171.

Mitsenko N.H., Tsitsiala A.S. (November 16-17, 2017) Stratehichnyi aspekt rozvytku pidpryiemstva [Strategic aspect of enterprise development]. Stratehiia pidpryiemstva: pidpryiemnytskyi kontekst: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: KNEU, p. 49–51.

Svydruk I.I. (2020) Peredumovy stratehichnoho planuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Prerequisites of strategic planning of innovative development of enterprises]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no. 2 (96), p. 24–35.

Stoliarchuk Ya.M. (2011) Evoliutsiia tekhnolohichnykh ukladiv ta nova paradyhma hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku [The evolution of technological systems and the new paradigm of global economic development]. Stratehiia rozvytku Ukrainy, no. 4, t. 1, p. 147–153.

Chumachenko M.H., Liashenko V.I. (2009) Neoindustrialni perspektyvy ekonomiky Ukrainy [Neo-industrial prospects of the economy of Ukraine]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka, p. 3–34. Available at: https://iie.org.ua/naukovi-dopovidi/upravlinnya-ekonomikoyu-teoriya-ta-praktika-2009-g/

Chukhno A.A., Leonenko P.M., Yukhymenko P.I. (2010) Instytutsionalno-informatsiina ekonomika [Institutional and informational economics]: pidruchnyk / za red. Chukhna A.A. Kyiv: Znannia, 687 p.

Modeli komertsializatsii innovatsii. [Models of commercialization of innovations]. Osvitnii portal Derzhavnoho universytetu «Zhytomyrska politekhnika». Available at: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/43729/mod_resource/content

Ivanova T.H. (2010) Pidvyshchennia efektyvnosti protsesu stratehichnoho upravlinnia bankivskoiu diialnistiu za dopomohoiu matrytsi Ihoria Ansoffa «tovar–rynok» [Increasing the effectiveness of the process of strategic management of banking activities using Igor Ansoff's "goods–market" matrix]. Ekonomichnyi visnyk KNEU, p. 255–265.

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Куцик, П., & Бутко, Б. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Підприємництво та інновації, (28), 60-63. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами