РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В СВІТІ

Ключові слова: кластеризація, самоорганізація, синергія, емерджентна властивість, спеціальні економічні зони, соціально-економічний розвиток

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що взаємопереплетення підприємницької діяльності відбувається все частіше на мезо- та мікрорівні. Господарські одиниці формують виробничу мережу, в якій виживати простіше. Але, як показує досвід, державне втручання в діяльність кластерів лише спонукає їх активність. Перша закономірність кластеризації визначається тим, що в цих утвореннях діє ефект синергії, коли підприємства об’єднуються і їх діяльність стає оптимальною та більш рентабельною. Також підприємства кластерів включаються до підприємницьких мереж та стають аспектом інклюзивних явищ в економіці. Експорт також більш ефективний саме з території промислового округу, коли підприємства об’єднуються і відправляють продукцію за кордон. Також нова класифікація округів передбачає такі їх форми: динамічні округи; зрілі округи; виразкові округи; віртуальні округи. Загалом організаційна модель округу являє собою еволюційний процес, що характеризується трьома фазами: спеціалізація виробництва; встановлення відносин між підприємствами; зрілість. Зазначено, що життєвий цикл округу повторює життєвий цикл підприємства. Особливо це спостерігається відносно конкурентного змісту найбільш турбулентного для округів. Окремо було надано характеристику текстильному округу Бьєлла та його історичному поступу. Вся проаналізована інформація стала основою для здійснення порівняння розвитку кластерів та спеціальних економічних зон, в результаті чого були зроблені висновки.

Посилання

Ricciardi Antonio. I dastretti industriali italiani: recenti tendenze evolutive. URL: http://www.antonioricciardi.it

Schiliro` Daniele. I distretti industriali in Italia quale modello di sviluppo locale: aspetti evoluttivi, potenzialita` e criticita`. URL: http://www.centridiricerca.unicatt.it/cranec-crn0803.PDF

Юрчак О. Що необхідно для розвитку кластерів в Україні. URL: https://gmk.center/ua/opinion/shho-neobhidno-dlya-rozvitku-klasteriv-v-ukraini/

Ринейська Л.С. Кластери у сучасній глобальній економіці. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971

Antonio Russo (2012) Governing the innovation. The case of Italian clusters. URL: https://www.researchgate.net/publication/339042860_Governing_the_innovation_

Ємцев В.І. Кластери як сучасна форма квазіінтеграції на мезорівні URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9142/1/3.pdf

Голік І.Л. Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4053

Ніжельська О.С. Підвищення галузевої, регіональної, та національної конкурентоспроможності на основі розвитку кластерів. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», 2012. URL: http://www.fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d34.pdf

Юринець З.В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Львів, 2016. 519 c. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/dis_yurynets.pdf

Мицюк С. Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rozvitok-klasteriv-v-natsionalniy-ekonomitsi-yak-efektivniy-mehanizm-pidvischennya-konkurentospromozhnosti

Карапетян Е., Квасовський О. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів. Вісник ТНЕУ. 2014. № 1. С. 36–48 URL: http://visnyk.wunu.edu.ua/images/docs/journal/vtneu_2014_1/5.pdf

Ostapenko T., Britchenko I., Marchenko V. Definition of conceptual basics of nanoeconomics of inclusive society environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 5/13 (113). Р. 34–43.

Ostapenko T., Kolesnyk M. Nanoeconomics and innovative marketing as factors of sustainable development in global environment. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7, No. 3 (June). P. 159–167. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-159-167

Смерічевський С.Ф., Командровська В.Є., Колесник М.В. Інноваційний кластер як засіб оптимізації бізнес процесів. International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility. Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. Р. 284–286.

Rimgaile Vaitkiene, Смеричевский С.Ф., Колесник М.В. Развитие открытых инноваций как маркетингового фактора формирования инновационной привлекательности территориального кластера. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2017 року). Київ : НАУ, 2017. С. 15–17.

Ricciardi Antonio. I dastretti industriali italiani: recenti tendenze evolutive. Available at: http://www.antonioricciardi.it

Schiliro` Daniele. (2008) I distretti industriali in Italia quale modello di sviluppo locale: aspetti evoluttivi, potenzialita` e criticita`. Available at: http://www.centridiricerca.unicatt.it/cranec-crn0803.PDF

Yurchak O. Shcho neobkhidno dlya rozvytku klasteriv v Ukrayini [What is necessary for the development of clusters in Ukraine]. Available at: https://gmk.center/ua/opinion/shho-neobhidno-dlya-rozvitku-klasteriv-v-ukraini/

Ryneyska L.C. (2016) Klastery u suchasniy hlobalʹniy ekonomitsi [Clusters in the modern global economy]. Effective economy, no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4971

Antonio Russo (2012) Governing the innovation. The case of Italian clusters. Available at: https://www.researchgate.net/publication/339042860_Governing_the_innovation_

Yemtsev V.I. Klastery yak suchasna forma kvaziintehratsiyi na mezorivni. [Clusters as a modern form of quasi-integration at the meso level]. Available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9142/1/3.pdf

Holik I.L. (2015) Synerhetychnyy efekt diyalʹnosti klasternykh formuvan [Clusters as a modern form of quasi-integration at the meso level]. Effective economy, no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua

Nizhelʹsʹka O.S. (2012) Pidvyshchennya haluzevoyi, rehionalʹnoyi, ta natsionalʹnoyi konkurentospromozhnosti na osnovi rozvytku klasteriv. [Increasing sectoral, regional, and national competitiveness based on the development of clusters]. Proceedings of the I International Scientific and Practical Internet Conference "Problems and Prospects of Innovative Socio-Economic Development in the Conditions of Globalization: Regional Vector". Available at: http://www.fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d34.pdf

Yurynetsʹ Z.V. (2016) Innovatsiyni stratehiyi v systemi pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny [Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of the Ukrainian economy]. Lviv. 519 p. Available at: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/dis_yurynets.pdf

Mytsyuk S. Rozvytok klasteriv v natsionalʹniy ekonomitsi yak efektyvnyy mekhanizm pidvyshchennya konkurentospromozhnosti [Development of clusters in the national economy as an effective mechanism for increasing competitiveness]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rozvitok-klasteriv-v-natsionalniy-ekonomitsi-yak-efektivniy-mehanizm-pidvischennya-konkurentospromozhnosti

Karapetyan E., Kvasovskyy O. (2014) Henezys ta evolyutsiya kontseptsiyi promyslovykh klasteriv. [Genesis and evolution of the concept of industrial clusters]. TNEU Bulletin, no. 1, pp. 36–48. Available at: http://visnyk.wunu.edu.ua/images/docs/journal/vtneu_2014_1/5.pdf

Ostapenko T., Britchenko I., Marchenko V. (2021) Definition of conceptual basics of nanoeconomics of inclusive society environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no 5/13 (113), pp. 34–43.

Ostapenko T., Kolesnyk M. (2021) Nanoeconomics and innovative marketing as factors of sustainable development in global environment. Baltic Journal of Economic Studies. vol. 7, no. 3 (June), p. 159–167. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-159-167

Smerichevskyi S.F., Komandrovska V.ye., Kolesnyk M.V. (May 19, 2017) Innovatsiynyy klaster yak zasib optymizatsiyi biznes protsesiv [Innovation cluster as a means of optimizing business processes]. Proceedings of the International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility. Portugal, Lisbon. Lisbon: Baltija Publishing, pp. 284286.

Rimgaile Vaitkiene, Smerichevskyi S.F., Kolesnyk M.V. (April 7, 2017) Razvytye otkrytykh ynnovatsyy kak marketynhovoho faktora formyrovanyya ynnovatsyonnoy pryvlekatelʹnosty terrytoryalʹnoho klastera [Development of open innovations as a marketing factor in the formation of innovative attractiveness of the territorial cluster]. Proceedings of the Problems and prospects of development of the Ukrainian economy: All-Ukrainian scientific and practical conference. Kyiv: NAU, pp. 1517.

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Колесник, М., Остапенко, Т., & Марченко, В. (2023). РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В СВІТІ. Підприємництво та інновації, (28), 52-59. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.8
Розділ
Економіка та управління підприємствами