ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ ЛАЙКЕРТА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

  • Ю.І. Клюс Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-1841-2578
  • В.С. Піменов Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: конкурентні переваги, кризовий період, показники діяльності, промислове підприємство, регіон

Анотація

У статті розглянуто конкурентні пріоритети та перспективи їх реалізації з урахуванням зв'язку між проблемами, що впливають на процес розгортання політики та періодичний моніторинг результатів з контролем за контрольними точками всіх підрозділів промислового підприємства у кризовий період. Це що забезпечує комплексний підхід, що складається з принципів та практик, що сприяють конкурентоспроможності промислового підприємства. Обґрунтовано етапи складання планів щодо вдосконалення виробничої стратегії промислових підприємств у кризовий період, виконання яких дає можливість удосконалювати виробничу стратегію, що дозволяє враховувати та коригувати перспективи продуктивності виробництва з основних позицій: розвиток з обмеженими фінансами; бачення клієнтів; обґрунтування перспективних бізнес-процесів; кадрові перспективи, які підтримують працівників, які є основним ресурсом та найціннішим активом промислового підприємства у кризовий період.

Посилання

Волков О.І., Денисенко М.П. та ін. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 960 с.

Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулова М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Покропивного С.Ф. вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2011. 528 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с.

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с.

Калиновська Н.Л., Григор’єв О.Ю. Ризики інноваційної діяльності підприємств. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-21 травня 2011 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 272–273.

Shalneva M.S., Zaitseva K.A., & Chernysheva M.A. Features of Corporate Innovation Risk Management / in Ashmarina S.I., Mantulenko V.V., Inozemtsev M.I., & Sidorenko E.L. (Eds.). Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. European Publisher. 2021. Vol. 106. Р. 1363–1372.. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.162

Manvelidze A.B. Operating Expenses for Large American Air Carriers. Strategic decisions and risk management. 2018. Vol. 4. Р. 72–91. DOI: https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-4-72-91

Пастушенко М.В. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Економічні науки. Умань. 2010. 332 с.

Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 282–291.

Volkov O.I., Denysenko M.P. et al. (2004) Ekonomika y orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovative activity]. Kyiv: PH Professional, 960 р.

Zakharchenko V.I., Korsikova N.M., Merkulova M.M. (2012) Innovatsiinyi menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative management: theory and practice in the conditions of transformation of the economy]. Kyiv: Center for Educational Literature, 448 р.

Pokropyvnyi S.F. (Ed.) (2011) Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise economics]. 2nd ed., processing and additional. Kyiv: KNEU, 528 р.

Illiashenko S.M. (2003) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]. Sumy: University book, 278 р.

Illiashenko S.M., Shypulina Yu.S. (2007) Tovarna innovatsiina polityka [Commodity innovation policy]. Sumy: University book, 281 р.

Kalynovska N.L., Hryhoriev O.Yu. (May 19-21, 2011) Ryzyky innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Risks of innovative activity of enterprises]. Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Рр. 272–273. Lviv, Publishing House of Lviv Polytechnic.

Shalneva M.S., Zaitseva K.A. & Chernysheva M.A. (2021) Features of Corporate Innovation Risk Management / in Ashmarina S.I., Mantulenko V.V., Inozemtsev M.I. & Sidorenko E.L. (Eds.). Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. vol. 106, рр. 1363–1372. European Publisher. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.162

Manvelidze A.B. (2018) Operating Expenses for Large American Air Carriers. Strategic decisions and risk management, vol. 4, рр. 72–91. DOI: https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-4-72-91

Pastushenko M.V. (2010) Udoskonalennia systemy upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvi [Improvement of the risk management system at the enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. Economic Sciences. Uman.

Verbitska I.I. (2013) Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskykh struktur [Risk management as a modern risk management system of business structures]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable economic development, vol. 5, рр. 282–291

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Клюс, Ю., & Піменов, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ ЛАЙКЕРТА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Підприємництво та інновації, (28), 42-46. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами