ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РЕВЕРСИВНОЮ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • А.Р. Дунська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8623-4507
  • Н.В. Шрамко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-5366-202X
Ключові слова: реверсивна логістика, рециклінг, воротні потоки матеріальних ресурсів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та опису ключових особливостей управління та організації системи реверсивної логістики на промислових підприємствах України. Питанням розвитку зворотної логістики, систем рециклінгу у сфері промисловості України останнім часом приділяється значна увага. У роботі акцентується увага на питаннях управління відходами, як однієї із складових зворотної логістики, оскільки недостатня увага окресленим проблемам на українських промислових підприємствах призвела до того, що більше 80% матеріалів відправляються на сміттєві полігони, що у свою чергу порушує питання екологічності та ефективності використання ресурсів. В зв’язку з цим, вітчизняні науковці постійно проводять дослідження зворотної логістики в цілому та її окремих елементів. Результатом роботи вчених, зокрема, являються створення алгоритму управління зворотними матеріальними потоками та виокремлення основних етапів системи рециклінгу відходів підприємства. Важливим елементом ефективної організації реверсивної логістики є безперебійність інформаційного потоку, від достовірності даних в якому значною мірою може залежати ефективність всієї мережі управління відходами. Системи рециклінгу на підприємстві водночас можуть бути спрямовані на мінімізацію відходів як у його внутрішньому середовищі (зменшення виробничих запасів скорочення виробничого циклу), так і зовнішньому середовищі (налагодження більш тісної комунікації між постачальниками, споживачами тощо). З огляду на це у статті наголошується на необхідності створення інтегрованої системи управління рециклінговими потоками, що сприятиме підвищенню ефективності та результативності промислових підприємств.

Посилання

Бублик М.І., Коропецька Т.О. Реверсивна логістика як елемент механізму регулювання техногенних збитків промислових підприємств. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.) / Національний університет «Львівська політехніка» [та інші]. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 40–42. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16725/1/24-Bublyk40-42.pdf (дата звернення: 02.11.2021)

Григорак М.Ю., Савченко Л.В. Концептуальні основи розвитку реверсивної логістики в циркулярній економіці. Приазовський економічний вісник. 2018. Випуск 5(10). С. 78–84 URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/15.pdf (дата звернення: 13.11.2021)

Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Реверсивна логістика промислових відходів. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 105–108. URL: http://www.venu-journal.org/download/2018/2/19-Kocheshkova.pdf (дата звернення: 08.11.2021)

Матейчик В.П. Смешек М., Хрутьба В.О. Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами транспортного підприємства. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2011. Вип. 8. С. 139–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_38 (дата звернення: 08.11.2021)

Мельникова Н.В., Янченко Н.В. Показники оцінки прямого і зворотного матеріальних потоків промислового підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2018. С. 98–112. DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.98 (дата звернення: 02.11.2021)

Смерічевська С.В., Феоктістова Н.О. Концепція реверсивної логістики: сутність і практика застосування на виробничих підприємствах в умовах циркулярної економіки. Dynamics of the development of world science. The 9 th International scientific and practical conference (May 13–15, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р. 952–958. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/DYNAMICS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-WORLD-SCIENCE_13-15.05.20.pdf (дата звернення: 02.11.2021)

Цимбалістова О. А., Юденко Є. В., Черніхова О. С. Проблематика та перспективи розвитку напряму реверсивної логістики в Україні. Економічний простір, №159, с. 124–129. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-26 (дата звернення: 13.11.2021)

Zaloznova Yu., Kwilinski A., Trushkina N. Reverse logistics in a system of the circular economy: theoretical aspect. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 4. С. 29–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_4_7 (дата звернення: 02.11.2021)

Bublyk M.I., Koropetska T.O. (2012) Reversyvna lohistyka yak element mekhanizmu rehuliuvannia tekhnohennykh zbytkiv promyslovykh pidpryiemstv [Reversible logistics as an element of the mechanism of regulation of technogenic losses of industrial enterprises]. Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu : tezy dopovidei IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 8–10 lystopada 2012 r.) / Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" Available at: http: //ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16725/1/24-Bublyk40-42.pdf (accessed 2 November 2021)

Hryhorak M.Yu., Savchenko L.V. (2018) Kontseptualni osnovy rozvytku reversyvnoi lohistyky v tsyrkuliarnii ekonomitsi [Conceptual bases of development of reverse logistics in circular economy]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. Vypusk No 5, pp. 78-84. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/15.pdf (accessed 13 November 2021)

Kocheshkova I.M., Trushkina N.V. (2018) Reversyvna lohistyka promyslovykh vidkhodiv [Reversible logistics of industrial waste]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. No 2, pp. 105–108. Available at: http://www.venu-journal.org/download/2018/2/19-Kocheshkova.pdf (accessed 8 November 2021)

Mateichyk V.P., Smeshek M., Khrutba V.O. (2011) Zastosuvannia lohistychnykh pidkhodiv v systemi povodzhennia z vidkhodamy transportnoho pidpryiemstva [Application of logistic approaches in the waste management system of a transport enterprise]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia. Vol. 8, pp. 139–144. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_38 (accessed 8 November 2021)

Melnykova N.V., Yanchenko N.V. (2018) Pokaznyky otsinky priamoho i zvorotnoho materialnykh potokiv promyslovoho pidpryiemstva. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva [Indicators for estimating direct and reverse material flows of an industrial enterprise. Problems and prospects of business development], pp. 98–112. Available at: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.98 (accessed 2 November 2021)

Smerichevska S.V., Feoktistova N.O. (2020) Kontseptsiia reversyvnoi lohistyky: sutnist i praktyka zastosuvannia na vyrobnychykh pidpryiemstvakh v umovakh tsyrkuliarnoi ekonomiky [The concept of reversible logistics: the essence and practice of application in industrial enterprises in a circular economy]. Dynamics of the development of world science. The 9 th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. Pp. 952–958. Available at: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/DYNAMICS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-WORLD-SCIENCE_13-15.05.20.pdf (accessed 2 November 2021)

Tsymbalistova O.A., Yudenko Ye.V., Chernikhova O.S. Problematyka ta perspektyvy rozvytku napriamu reversyvnoi lohistyky v Ukraini [Problems and prospects of development of reverse logistics in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, no 159, pp. 124–129. Available at: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-26 (accessed 13 November 2021)

Zaloznova Yu., Kwilinski A., Trushkina N. (2018) Reverse logistics in a system of the circular economy: theoretical aspect. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. No 4, pp. 29–37. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_4_7 (accessed 2 November 2021)

Опубліковано
2021-10-29
Як цитувати
Дунська, А., & Шрамко, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РЕВЕРСИВНОЮ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (20), 44-51. https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.5
Розділ
Економіка та управління підприємствами