МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКС ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • А.І. Омельченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: економічний розвиток, сталий розвиток, управління економічним розвитком, механізм економічної модернізації, енергогенеруючі підприємства

Анотація

Розроблено теоретико-методичні положення щодо управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств на основі поглиблення теоретичних засад економічної модернізації та пошуку оптимальних економічних методів та інструментарію забезпечення економічного розвитку енергогенеруючих підприємств. Досліджено сутність управління розвитком підприємства. Виявлено особливості управління економічним розвитком підприємств в сучасних економічних умовах. Досліджено передумови формування системи удосконалення управління забезпеченням розвитком електроенергетичних підприємств. Проведено аналіз діяльності енергогенеруючих підприємств та виявлено проблеми, що перешкоджають їх економічному розвитку. Здійснено оцінювання стану управління економічним розвитком та виявлено обмеження, що перешкоджають гармонійному функціонуванню енергогенеруючих підприємств. Побудовано механізм економічної модернізації як інструменту управління економічним розвитком енергогенеруючого підприємства. Він дозволяє продукувати якісні та своєчасні управлінські рішення адекватні економічним умовам та встановленим цілям розвитку. Запропонований механізм на відміну від існуючих містить три локальних механізми: управління цілями економічного розвитку; діагностики; прийняття рішень з управління економічним розвитком підприємства.

Посилання

Бойко О. С. Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії / О. С. Бойко, М. Д. Балджи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2015. –№ 11, Ч. 1. – С. 64-67.

Низьковуглецева енергетика в регіонах України – перспективи та можливості подальшого розвитку: аналітична доповідь [Електронний ресурс] / Шевцов А.І., Бараннік В.О, Земляний М.Г., Ряузова Т.В./ Дніпропетровськ, – 2015р. , – 84 с.

Андрійчук В. Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації / В. Г.Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. –№ 1. – С. 4-8

Герасимчук З. В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З. В. Герасимчук, І. С. Кондіус. – Луцьк : Надстир'я, 2010. – 412 с.

Валінкевич Н.В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ту. – 2012. – №1(45). – С. 128–134.

Кицкай Л. І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення [Електронний ресурс] / Л. І. Кицкай // Інноваційна економіка 3'2013 [41]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2013_3/32.pdf.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

Організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / Прокопенко О.В., Касьяненко Т.В. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – N4(50). – С.35-40. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Енергетична галузь України: підсумки 2014 року Аналітична доповідь [Електроний ресурс] /Центр Разумкова// 2015 рік. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року. Аналітична доповідь [Електроний ресурс] /Центр Разумкова// 2016 рік. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf

Енергетична галузь України: підсумки 2016 року. Аналітична доповідь [Електроний ресурс] /Центр Разумкова// 2017 рік. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_ENERGY-FINAL.pdf

Підсумки роботи енергетичної галузі України [Електроний ресурс] /Центр Разумкова// http://old.razumkov.org.ua/upload/1457691315_file.pdf

Ілляшенко С.М. Впровадження екологічних інновацій як передумова переходу вітчизняної економіки на екологічно-збалансований інноваційний розвиток: проблеми і перспективи / Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях // Матеріали Третьої Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011 р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". – Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. – С. 106-108. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17377 Назва з екрану

Bojko O. S. (2015) Sutnіst' modernіzacії v kontekstі suchasnoї ekonomіchnoї kategorії [Essence of modernization in the context of modern economic category], O. S. Bojko, M. D. Baldzhi, Naukovij vіsnik Hersons'kogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja «Ekonomіchnі nauki

Niz'kovugleceva energetika v regіonah Ukraїni – perspektivi ta mozhlivostі podal'shogo rozvitku: analіtichna dopovіd' “Elektronnij resurs” (2015) [Low Carbon Energy in the Regions of Ukraine – Prospects and Possibilities for Further Development: An Analytical Report], Shevcov A.І., Barannіk V.O, Zemljanij M.G., Rjauzova T.V., Dnіpropetrovs'k

Andrіjchuk V. G. (2010) Іnnovacіjna modernіzacіja vіtchiznjanoї ekonomіki: strategіchnі orієntiri ta mehanіzm їh realіzacії [Innovative modernization of the national economy: strategic guidelines and the mechanism for their realization], V. G.Andrіjchuk, Zovnіshnja torgіvlja: ekonomіka, fіnansi, pravo

Gerasimchuk Z. V. (2010) Teoretichnі ta prikladnі zasadi prognozuvannja stіjkogo rozvitku regіonu: monografіja [Theoretical and Applied Fundamentals of Forecasting of Sustainable Development of the Region: Monograph], Z. V. Gerasimchuk, І. S. Kondіus. – Luc'k : Nadstir'ja

Valіnkevich N.V. (2012) Upravlіnnja potencіalom ta rozvitkom pіdpriєmstv na osnovі modernіzacії [Management of the potential and development of enterprises on the basis of modernization], N.V. Valіnkevich, Vіsnik Chernіvec'kogo torgovel'no-ekonomіchnogo іnstitutu tu.

Kickaj L. І. (2013) Energoefektivnіst' v Ukraїnі: analіz, problemi ta shljahi pіdvishhennja [Energy efficiency in Ukraine: analysis, problems and ways to improve], L. І. Kickaj, Іnnovacіjna ekonomіka 3'2013. – Retried from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2013_3/32.pdf.

Energetichna strategіja Ukraїni na perіod do 2030 roku. Shvaleno rozporjadzhennjam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 15 bereznja 2006 r. № 145. [The energy strategy of Ukraine for the period up to 2030. Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 15, 2006, No. 145] Retried from: http://search.ligazakon.ua.

Organіzacіjno-ekonomіchnij mehanіzm upravlіnnja ekologіchno sprjamovanim іnnovacіjnim rozvitkom (2010) [Organizational and economic mechanism of management of ecologically directed innovation development], Prokopenko O.V., Kas'janenko T.V., Mehanіzm reguljuvannja ekonomіki. N4(50). – S.35-40. – Retried from: elektron. chit. zal PUET

Energetichna galuz' Ukraїni: pіdsumki 2014 roku Analіtichna dopovіd' /Centr Razumkova (2015) [Energy sector of Ukraine: the results of 2014 Analytical report]- Retried from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf

Energetichna galuz' Ukraїni: pіdsumki 2015 roku. Analіtichna dopovіd' Centr Razumkova (2016) [Energy sector of Ukraine: the results of 2015 Analytical report] – Retried from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ener_gal_pidsumky_2015.pdf

Energetichna galuz' Ukraїni: pіdsumki 2016 roku. Analіtichna dopovіd' Centr Razumkova (2017) [Energy sector of Ukraine: the results of 2016 Analytical report]. – Retried from: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_ENERGY-FINAL.pdf

Pіdsumki roboti energetichnoї galuzі Ukraїni, Centr Razumkova [Results of the energy industry in Ukraine, Razumkov Center] Retried from: http://old.razumkov.org.ua/upload/1457691315_file.pdf

Іlljashenko S.M. (2011) Vprovadzhennja ekologіchnih іnnovacіj jak peredumova perehodu vіtchiznjanoї ekonomіki na ekologіchno-zbalansovanij іnnovacіjnij rozvitok: problemi і perspektivi [Introduction of ecological innovations as a prerequisite for transition of the domestic economy to ecologically balanced innovative development: problems and perspectives / Sustainable development and ecological safety of society in economic transformations] Materials of the Third All-Ukrainian Sciences. -Prekt. conf. Bakhchisaray, September 15-16, 2011 / Research Institute of Sustainable Development and Natural Resources, State Enterprise "Institute of Natural Resources and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Crimean Economics Institute of the State University "KNEU named after Vadym Hetman". – Simferopol: PE "Enterprise Fenix", P. 106-108 – Retried from: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17377

Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
Омельченко, А. (2018). МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКС ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (5), 126-133. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/78
Розділ
Практика підприємництва та інновацій