СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «КАДРОВІ РИЗИКИ»

  • Ю. П. Воржакова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: ризик, кадрові ризики, система управління персоналом, ризик-менеджмент, наслідки впливу, небезпека

Анотація

У статті охарактеризовано економічну категорію “кадровий ризик”. Аналіз існуючих наукових поглядів на поняття кадрових ризиків дозволив виявити їх особливості, (якісні, кількісні, ціннісні, організаційно-управлінські, особистісні). Наведено авторський підхід до визначення змісту категорії «кадровий ризик» з врахуванням його дуалістичного характеру.
Існуючі підходи до угруповання понять дозволили встановити чинники виникнення кадрових ризиків. Розкрито основні причини виникнення кадрових ризиків в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано ймовірні наслідки прояву кадрового ризику з точки зору їх впливу на функціонування економічної системи. Доведено необхідність врахування негативних та позитивних наслідків кадрових ризиків під час прийняття управлінських рішень. Надано узагальнену характеристику відповідним кадровим ризикам. Систематизовано загрози, що сприяють виникненню кадрових ризиків на підприємстві.

Посилання

Bashynska I. O., Biziukova K. V. Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. Одеса, 2016. № 5 (27). – С. 104-111. – URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html

Гончаров Є. В. Кадрові ризики та рівень освіти: інноваційні напрямки в умовах глобалізації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. Львів, 2008. № 628. – С. 60–63.

Горбачова Л. Управління кадровими ризиками в умовах ринку. Україна: аспекти праці. Київ, 2014. № 8. – С. 37–42.

Жуковська В. М., Серафим Н. В. Теоретичні аспекти дослідження кадрових ризиків на підприємстві. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Секція економіка. Частина 1. Рівне, 2009. вип. 4 (48). – С. 112–118.

Пронина И. В. Оценка компетенций персонала промышленного предприятия при принятии управленческих решений : дис .... канд. экон. наук, 08.00.05. М, 2005. – 170 с.

Буланова Е.Н. Социально-экономическое содержание и измерение кадрового риска в хозяйственной организации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. M, 2008. – 22 с.

Слободской А. Л. Риски в управлении персоналом: учеб. пособие / под ред. проф. В. К. Потёмкина. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 155 с.

Мішина С. В Мішин О. Ю. Класифікація кадрових ризиків підприємства Вісник економіки транспорту і промисловості. Київ, 2016. – Вип. 53. С. 87-92.

Криворотько І. О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Київ, 2007. – № 5. С. 54-57.

Калініченко Л. Л. Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання. Ефективна економіка. Київ, 2012. – № 7. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1275

Пахлова О. В. Оцінка ризиків персоналу в умовах виробничого підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. – вип. 9–1. частина 1. С. 136–140.

Хромов М. Ю. Причины возникновения кадровых рисков. URL: http://prosvet.su/articles/personal/ article2/x0

Хитра О. В., Андрушко Л. М. Поняття, фактори і наслідки кадрових ризиків на підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень. Київ, 2013. – № 1 (48). С. 163–167.

Хайнюк А. С., Ячменева В. М. Характеристика внешней среды кадровых рисков. Устойчивое развитие социально-экономической системы и субъектов рыночной экономики : материалы XIV науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 28-29 ноября 2014 г.). Симферополь, 2014. С. 86-89.

Нечаева Е. С. Анализ и прогнозирование кадровых рисков в организациях. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Тула, 2013. – № 1-1. С. 145-154.

Башинська І. О. Ризики в системі кадрової безпеки. Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 53-ої наук. конф. молодих дослідників (м. Одеса, 17берез. 2018 р.). Одеса, 2018. С. 16.

Bashynska I.O., Bizyukova KV. Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise. Economics: realities of time. Scientific Journal. Odessa, 2016. No. 5 (27). - P. 104-111. - URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html

Goncharov Y. V. Personnel risks and education: innovative directions in the conditions of globalization. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Problems of Economics and Management. Lviv, 2008. No. 628. - P. 60-63.

Gorbacheva L. Management of personnel risks in market conditions. Ukraine: aspects of labor. Kyiv, 2014. No. 8. - P. 37-42.

Zhukovskaya V. M., Seraphim N. V. Theoretical aspects of personnel risk research at the enterprise. Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Section Economics. Part 1. Exactly, 2009. 4 (48). - P. 112-118.

Pronina I. V. Assessment of the competencies of the personnel of the industrial enterprise at the taking of management decisions: diss .... Cand. econ Sciences, 08.00.05. M, 2005. - 170 p.

Bulanova E.N. Socio-economic content and measurement of personnel risk in a business organization: author's abstract. dis ... Candidate econ Sciences: 08.00.05. M, 2008. - 22 p.

Slobodskaya A. L. Risks in personnel management: study. allowance / ed. prof. V.K. Potyomkin. St. Petersburg: Publishing house of SPbGUEF, 2011. - 155 p.

Mishina S. In Mishin O. Yu. Classification of personnel risks of the enterprise. Bulletin of economy of transport and industry. Kyiv, 2016. - Vip. 53. pp. 87-92.

Krivorotko I.O. Evaluation of personnel risks at industrial enterprises. State and regions. Series: Economics and Business. Kyiv, 2007. - No. 5. P. 54-57.

Kalinichenko L. L. Personnel risk management based on the use of cognitive modeling. Effective economy. Kyiv, 2012. - No. 7. URL: http: //www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1275

Pakhlova O. V. Evaluation of personnel risks in the conditions of a production enterprise. Scientific Herald of Kherson State University. Kherson, 2014. - Issue 9-1. Part 1. P. 136-140.

Khromov M. Yu. Causes of Occupational Hazards. URL: http://prosvet.su/articles/personal/ article2 / x0

Khitra O.V., Andrushko L. M. Concepts, factors and consequences of personnel risks at the enterprise. Bulletin of socio-economic research. Kyiv, 2013. - No. 1 (48). Pp. 163-167.

Haynuk AS, Yachmeneva VN Characteristics of the external environment of personnel risks. Sustainable development of the socioeconomic system and market economy subjects: materials XIV scientific-practical. conf. (Simferopol, November 28-29, 2014). Simferopol, 2014. pp. 86-89.

Nechaeva E. S. Analysis and forecasting of personnel risks in organizations. Izvestiya Tula State University. Economic and Legal Sciences. Tula, 2013. - No. 1-1. Pp. 145-154.

Bashinskaya I.O. Risks in the personnel security system. Modern information technologies and telecommunication networks: theses of additional. 53rd sciences. conf. young researchers (Odessa, 17th of February, 2018). Odessa, 2018. P. 16.

Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
Воржакова, Ю. П. (2018). СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «КАДРОВІ РИЗИКИ». Підприємництво та інновації, (5), 76-81. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/70
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження