СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: картографування, економічна картографія, рослинництво, територіальне розміщення, рентабельність, зернові культури, урожайність, райони, природно-кліматична специфіка

Анотація

Проведена оцінка ролі економічної картографії за сучасної специфіки розвитку бізнесу. Головними завданнями економічного картографування за існуючих реалій розвитку підприємницької економіки стають: розробка та наповнення змістом економічного значення картографічної інформації; використання сучасних методів збору та обробки масивів економічних даних; складання карт, котрі несуть в собі не лише географічне інформування, а й реалізовують технології економіко-математичного просторового моделювання. Виконано аналіз економічних особливостей картографування зернових культур Харківської області. Оцінено структурні зміни в довгостроковому періоді в посівних площах та урожайності зернових в регіоні. Досліджено специфіку та відображено з використанням картографічного інструментарію розміщення зернових сільськогосподарських культур, їх структурний розподіл та рівні урожайності в районах області. Характерним є й те, що за досліджуваний період спостерігаються значні зміщення в площах посівів на користь зернових та соняшнику, приріст їх площ склав, відповідно, 134,91% та 195,57%, в першу чергу - за рахунок витіснення коренеплодів та кормових культур, а також - за рахунок збільшення розорювання земель. Таке ставлення до земельного ресурсу не відповідає екологічним стандартам його використання, але більшість підприємців області не несуть відповідальності за збереження земель. Виходячи з карти розміщення зернових чітко видно, що сама висока урожайність в районах-лідерах розміщення (в Богодухівському-59,5ц-га, в Харківському - 54,9ц/га.), забезпечуючи значний валовий збір, стала основним фактором максимізації частки їх площ на даних територіях. Південні райони Харківщини, через більш посушливі кліматичні умови, мають дещо нижчу врожайність зернових, відповідно, частка площ під ними менша. Шляхом ефективного картографування забезпечується просторовий аналіз економічних процесів, оцінюється взаємозв'язок результатів виробництва і виробничих ресурсів, а також розподіл виробленого продукту аграрної сфери. Визначено динаміку зміни рентабельності виробництва продукції рослинництва в цілому та зернових культур. Сформовано рекомендації з застосування інструментарію економічної картографії в теорії та практиці діяльності національного аграрного сектора економіки.

Посилання

Maxar Technologies. 2019. “Maxar Technologies Awarded Four-Year Global EGD Contract by the U.S. Government for On-Demand Access to Mission-Ready Satellite Imagery." Sensor and Systems, August 28. URL: https://sensorsandsystems.com/maxar-technologies-awarded-four-year-global-egd-contract-by-the-u-s-government-for-on-demand-access-to-mission-ready-satellite-imagery/.

Руденко Л.Г., Бочковська А.І. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України. Український географічний журнал. 2018. № 1. С. 3–10.

Бубир Н.О. Наскрізна система геоінформаційних навчальних карт . Географія в інформаційному суспільстві. 2008. Т. IV. С. 124–126.

Abhishek Nagaraj and Stern Scott. 2020. "The Economics of Maps." Journal of Economic Perspectives. № 34 (1). р. 196–221. DOI: https://doi.org/10.1257

Kevin Martin (2009) «Toward a Cartography of the Commons: Constituting the Political and Economic Possibilities of Place». The Professional Geographer. № 61:4. р. 493–507

Сосса Р.І. Літопис картографічних творів України. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2001. С. 221–225.

Жупанський Я., Джаман В. Головні етапи картографування західноукраїнських земель (до початку XX ст.). Історія української географії (ІУГ). 2000. Вип. 2. С. 88–93

Сосса Р. І. Розвиток історичної картографії в Україні . Український географічний журнал. 2020. № 2(110). С. 57–64.

Ровенчак І. І., Цюцюра Л. Ю. Початки української історичної картографії у творах Ісидора Шараневича 1860-х років. ВГК. 2006. № 3. С. 45–48.

Shaun Larcom, Rauch Ferdinand, and Willems Tim. 2017. “The Benefits of Forced Experimentation: Striking Evidence from the London Underground Network." Quarterly Journal of Economics. № 132 (4): 2019-55.

Захарчук О.В. Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 28

Духницький Б.В. Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії .Економіка АПК. 2021. № 4. С. 68

Бага Л.Г, Пасемко Г.П, Пащенко Ю.В, Шевченко С.В. Методика розрахунку та стан показників продовольчої безпеки в Україні. Вісник ХНАУ Ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні Науки”. 2021. № 1. С.406–411

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Добровольська Н.В., Костріков С.В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід: монографія. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 276 с.

Екологічний паспорт Харківської області. URL: https://mepr.gov.ua› files›docs›eco_passport_2017

Голове управління Статистики в Харківській області URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/rentabelnist-operatsiinoi-diialnosti-pidpryiemstv-za-vydamyekonomichnoi-diialnosti

Мутаєва О. П. Електронна колекція карт НБУ ім. В. І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України. Часопис картографії. 2016. Вип. 13. С. 151–159.

Коваль О.А. Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць «Економіка. Управління. Інновації». 2014. Вип. 1 (11). С. 66–76.

Олійник О.В., Макогон В.В., Горох О.В., Скоромна О.Ю. Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 42–54

Maxar Technologies (August 28 2019) "Maxar Technologies Awarded Four-Year Global EGD Contract by the U.S. Government for On-Demand Access to Mission-Ready Satellite Imagery". Sensor and Systems. Available at: https://sensorsandsystems.com/maxar-technologies-awarded-four-year-global-egd-contract-by-the-u-s-government-for-on-demand-access-to-mission-ready-satellite-imagery/

Rudenko L.H., Bochkovska A.I. (2018) Rozvytok kartohrafichnoho napryamu doslidzhen v Instytuti heohrafiyi NAN Ukrayiny. Ukrayinskyy heohrafichnyy zhurnal, no. 1, рр. 3–10.

Bubyr N.O. (2008) Naskrizna systema heoinformatsiynykh navchalnykh kart. Heohrafiya v informatsiynomu suspilstvi. VHL Obriyi, t. IV, рр. 124–126.

Abhishek Nagaraj and Stern Scott (2020) The Economics of Maps. Journal of Economic Perspectives, no. 34 (1), рр. 196–221. DOI: https://doi.org/10.1257

Kevin Martin (2009) Toward a Cartography of the Commons: Constituting the Political and Economic Possibilities of Place. The Professional Geographer, no. 61:4, рр. 493–507

Sossa R.I. (2001) Litopys kartohrafichnykh tvoriv Ukrayiny. Problemy bezperervnoyi heohrafichnoyi osvity i kartohrafiyi: zb. nauk. prats, vol. 2. Kharkiv, рр. 221–225.

Zhupanskyy Yа., Dzhaman V. (2000) Holovni etapy kartohrafuvannya zakhidnoukrayinskykh zemel (do pochatku XX st.). Istoriya ukrayinskoyi heohrafiyi (IUH), vol. 2, рр. 88–93.

Sossa R.I. (2020) Rozvytok istorychnoyi kartohrafiyi v Ukrayini. Ukrayinskyy heohrafichnyy zhurnal, no. 2(110), рр. 57–64.

Rovenchak I.I., Tsyutsyura L.Yu. (2006) Pochatky ukrayinskoyi istorychnoyi kartohrafiyi u tvorakh Isydora Sharanevycha 1860-kh rokiv. VHK, no. 3, рр. 45–48.

Shaun Larcom, Rauch Ferdinand, and Willems Tim (2017) The Benefits of Forced Experimentation: Striking Evidence from the London Underground Network. Quarterly Journal of Economics, no. 132 (4): 2019–55.

Zakharchuk O.V. (2021) Rozvytok eksportu ahroprodovolchoyi produktsiyi v Ukrayini. Ekonomika APK, no. 1, р. 28.

Dukhnytskyy B.V. (2021) Perspektyvy zovnishnoyi torhivli ahroprodovolchoyu produktsiyeyu mizh Ukrayinoyu ta krayinamy Aziyi. Ekonomika APK, no. 4, р. 68.

Baha L.H., Pasemko H.P., Pashchenko Yu.V., Shevchenko S.V. (2021) Metodyka rozrakhunku ta stan pokaznykiv prodovol¬choyi bezpeky v Ukrayini. Visnyk KHNAU іm. V.V. Dokuchayeva. Seriya "Ekonomichni Nauky", no. 1, рр. 406–411.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky. Ukrayiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Dobrovolska N.V., Kostrikov S.V. (2016) Formuvannya ekolohichno zbalansovanoho zemlerobstva Kharkivskoyi oblasti: suspilno-heohrafichnyy pidkhid: monohrafiya. KHNU imeni V.N. Karazina, 276 р.

Ekolohichnyy pasport Kharkivskoyi oblasti (2017). Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport

Holove upravlinnya Statystyky v Kharkivskiy oblasti. Available at: http://kh.ukrstat.gov.ua/rentabelnist-operatsiinoi-diialnosti-pidpryiemstv-za-vydamyekonomichnoi-diialnosti

Mutayeva O.P. (2016) Elektronna kolektsiya kart NBU im. V.I. Vernadskoho v systemi aukovoho informatsiynoho prostoru Ukrayiny. Chasopys kartohrafiyi, vol. 13, рр. 151–159.

Koval O.A. (2014) Rentabelnist yak pokaznykekonomichnoyi efektyvnosti diyalnosti silskohospodarskykh pidpryyemstv. Zbirnyk naukovykhprats. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, vol. 1 (11), рр. 66–76.

Oliynyk O.V., Makohon V.V., Horokh O.V., Skoromna O.Yu. (2017) Upravlinnya vytratamy na naftoprodukty ta oplatu posluh storonnikh orhanizatsiy pry vyrobnytstvi zerna pshenytsi. Ekonomika APK, no. 12, рр. 42–54.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Єфанов, В., & Бага, Л. (2023). СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Підприємництво та інновації, (27), 79-85. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.14
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка