ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДТРИМКИ ЕФЕКТИВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЛАЙТ ІТ»

  • Л.В. Парій Державний університет телекомунікацій https://orcid.org/0000-0002-7070-2521
  • В.В. Фатєєва Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: культура, корпоративна культура, підприємство, напрямок, ефективність

Анотація

Дана стаття є дослідженням напрямків підтримки ефективної корпоративної культури на прикладі підприємства "Лайт ІТ". У статті здійснено огляд досліджень концепту корпоративної культури, розглянуто основні складові ефективної корпоративної культури та наведено приклади їх реалізації на підприємстві "Лайт ІТ". У статті розглядається сутність корпоративної культури та її роль в діяльності підприємства. Визначено, що корпоративна культура - це сукупність цінностей, норм, традицій, взаємодії та співпраці, які сприяють формуванню єдиного стилю ділової поведінки на підприємстві. Також зазначено, що корпоративна культура може бути ключовим фактором у підвищенні ефективності діяльності підприємства, залученні талановитих співробітників та збереженні конкурентних переваг. У статті розглянуто складові ефективної корпоративної культури. Визначено, що ключовими складовими корпоративної культури є лідерство, комунікація, командний дух, інновації та розвиток, а також орієнтація на клієнта та довіру до співробітників. Кожну з цих складових детально проаналізовано та наведено приклади реалізації на підприємстві "Лайт ІТ". У статті розглянуто підходи до створення та підтримки корпоративної культури на підприємстві. Автори аналізують важливість створення місії та цінностей підприємства, проведення навчання та розвитку співробітників, забезпечення ефективної комунікації та співпраці між підрозділами, а також створення сприятливого робочого середовища для залучення та утримання талановитих працівників. Отже, дана стаття надає детальний огляд концепту корпоративної культури та її ролі у діяльності підприємства, а також визначає ключові напрямки підтримки ефективної корпоративної культури на прикладі підприємства "Лайт ІТ". Автори статті показують, що розуміння та впровадження концепту корпоративної культури може позитивно вплинути на ефективність роботи підприємства та сприяти залученню талановитих співробітників. Зазначена стаття може бути корисною для керівників та менеджерів, які працюють над створенням та розвитком корпоративної культури на підприємстві. Вона надає зрозумілі та конкретні рекомендації щодо того, які напрямки підтримки ефективної корпоративної культури можуть бути застосовані на практиці. Крім того, вона може бути корисною для студентів та дослідників, які вивчають тему корпоративної культури та її вплив на підприємства.

Посилання

Гринцова В. О. Корпоративна реструктуризація підприємства. Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. 2019. Вип. 1 (19). С. 100–105.

Мирошниченко Ю. Корпоративна культура як основний чинник сталого розвитку торговельного підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2021. № 26. С. 66. DOI: https://doi.org/10.30977/ppb.2226-8820.2021.26.66

Чернобай Л. І., Широн Ю. О. Організаційна культура підприємства: сутнісна характеристика та структурні елементи. Ефективна економіка. 2022. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.37

Холодницька А.В., Молибога К.С. Корпоративна культура та корпоративне управління: аспекти взаємодії. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 106–112. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-106-112

Авдєєва А. В., Цільмак О. М. Етапи становлення та розвитку наукових поглядів стосовно феномену «Корпоративна культура». Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 3. С. 184–187. DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2019.3-44

Розвиток корпоративної культури підприємства. Конференція Державного університету «Житомирська політехніка». URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/376.pdf

Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів. Вчені записки університету «КРОК». URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/408

Hryntsova V. O. (2019) Korporatyvna restrukturyzatsiia pidpryiemstva [Corporate restructuring of the enterprise]. Aktualni problemy rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini, vol. 1 (19), pp. 100–105.

Myroshnychenko Yu. (2021) Кorporatyvna kultura yak osnovnyi chynnyk staloho rozvytku torhovelnoho pidpryiemstva [Corporate culture as the main factor of sustainable development of a commercial enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, no. 26, р. 66. DOI: https://doi.org/10.30977/ppb.2226-8820.2021.26.66

Chernobai L. I., Shyron Yu. O. (2022) Orhanizatsiina kultura pidpryiemstva: sutnisna kharakterystyka ta strukturni elementy. [Organizational culture of enterprises: essential characteristics and structural elements]. Efektyvna ekonomika, no. 11, pp. 1–18. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.37

Kholodnytska A. V., Molyboha K. S. (2019) Korporatyvna kultura ta korporatyvne upravlinnia: aspekty vzaiemodii [Corporate culture and corporate management: aspects of interaction]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 3, pp. 106–112. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-106-112

Avdieieva A. V., Tsilmak O. M. (2019) Etapy stanovlennia ta rozvytku naukovykh pohliadiv stosovno fenomenu "Korpora¬tyvna kultura" [Stages of establishment and development of scientific views regarding the phenomenon of "Corporate culture"]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, no. 3, pp. 184–187. DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2019.3-44

Rozvytok korporatyvnoi kultury pidpryiemstva [Development of the corporate culture of the enterprise]. Konferentsiia Derzhavnoho universytetu "Zhytomyrska politekhnika". Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/376

Korporatyvna kultura yak stratehichnyi napriam upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh suchasnykh vyklykiv [Corporate cul¬ture as a strategic direction of enterprise management in the conditions of modern challenges]. Vcheni zapysky universytetu "KROK". Available at: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/408

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Парій, Л., & Фатєєва, В. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ПІДТРИМКИ ЕФЕКТИВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЛАЙТ ІТ». Підприємництво та інновації, (27), 64-67. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами