УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: ризик, управління ризиком, класифікація, підприємницька структура, безпека, оцінка, алгоритм, загроза

Анотація

Підприємницькі структури все більше зосереджують увагу на вивченні ризиків, оскільки управління ризиками є необхідною складовою успішного управління підприємством. У роботі здійснено аналіз підходів до визначення категорії «ризик» і виділено його характерні властивості, визначено класифікаційні ознаки наукових підходів, запропоновано власне бачення дефініції «ризик». Досліджено існуючі системи класифікації ризиків за різними ознаками, серед яких основною визначена та, що дозволяє поділити ризики на окремі групи та види залежно від їх характеристик. Проведено аналіз підходів до визначення поняття «управління ризиком». Зазначено методи та прийоми аналізу ризиків. Сформовано алгоритм оцінки рівня безпеки та послідовну схему дій управління ризиками підприємницької структури і запропоновано шляхи зниження ймовірності виникнення ризиків.

Посилання

Вітленський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці і підприємництві: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Гранатуров В.М. Литовченко И.В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики. Одесса : МЧП "Эвен" 2005. 204 с.

Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навч. посіб. 2-ге вид., доп., перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.

Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 c. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/722daaed-43f3-49f4-aa9b-beb5439cce13/content (дата звернення 20.04.2023)

Степанова А.А., Рогоза Я. І. Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства. Наукова-практичний збірник «Финансовые услуги». 2017. № 5. С. 15–18. URL: https://www.researchgate.net/publication/341312653_RIZIK-MENEDZMENT_AK_VAZLIVA_SKLADOVA_INNOVACIJNOI_DIALNOSTI_PIDPRIEMSTVA (дата звернення 20.04.2023)

Терещенко Е.Ю., Школенко О.Б. Управління ризиками на підприємствах авіаційного бізнесу. Причорноморські економічні студії. 2020. № 55-2. С. 25–30. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/6.pdf (дата звернення 20.04.2023)

Мирошниченко Г.Б. Управління ризиками підприємницьких структур: аспекти ризик-менеджменту. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-47 (дата звернення 20.04.2023)

Дем’яненко М.Я. Фінансовий словник-довідник. Київ : ІАЕУААН, 2013. 507 с.

Живко З.Б. Словник сучасних економічних термінів. Львів : Край, 2007. 384 с.

Лопатовський В. Г. Оцінка необхідності використання процесу управління ризиками на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 6, Т.1. С. 105–108.

Карпунцов М. Управління ризикостійкістю підприємства. Економіка та держава. 2008. № 9. С. 72–74.

Види ризиків у сучасному бізнесі. URL: https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/548446/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202.pdf (дата звернення 20.04.2023)

Пильнова В. П., Гавриш О. М., Капелюшна Т. В. Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 51–57. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.51 (дата звернення 20.04.2023)

Шпандарук В. О. Вдосконалення управління ризиками підприємств на засадах реалізації превентивних заходів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. Т. 1. С. 241–244.

Цвігун Т.В. Основні підходи до організації процесу управління ризиками на підприємстві Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 128–132. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1635/1/12ttvmpr.pdf (дата звернення 20.04.2023).

Vitlensky, V., & Velikoivanenko G, G. (2004) Rizicology in economy and business. Kyiv: KNEU, 480 p.

Granaturov, V.M. & Litovchenko, I.V. (2005) Entrepreneurial risk management: theory and practice. Odesa: MCHP "Even", 204 p.

Illyashenko, S.M. (2004) Economic risk: textbook. (2nd ed., revised). Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 220 р.

Posokhov, I.M. (2015) Risk management in entrepreneurship: textbook. Kharkiv: NTU "KhPI". Available at: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/722daaed-43f3-49f4-aa9b-beb5439cce13/content (accessed 20 April 2023).

Stepanova, A., & Rohoza, Y. (2017) Risk-management is an important warehouse for innovation activities of the enterprise. Sci¬entific-practical collection "Financial services", no. 5, рр. 15–18. Available at: https://www.researchgate.net/publication/341312653_RIZIK-MENEDZMENT_AK_VAZLIVA_SKLADOVA_INNOVACIJNOI_DIALNOSTI_PIDPRIEMSTVA (accessed 20 April 2023).

Tereshchenko, E.Yu., & Shkolenko, O.B. (2020) Risk management in aviation business enterprises. Black Sea Economic Studies, no. 55-2, рр. 25–30. Available at: http://bses.in.ua/journals/2020/55_2_2020/6.pdf (accessed 20 April 2023).

Myroshnychenko, G.B. (2022) Risk management of entrepreneurial structures: aspects of risk management. Economy and Society, no. 44, рр. 47–55. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-47 (accessed 20 April 2023).

Demianenko, M.Ya. (2013) Financial dictionary-reference. Kyiv: IAEUAAAN, 507 p.

Zhivko, Z.B. (2007) Dictionary of modern economic terms. Lviv: Kray, 384 p.

Lopatovskyi, V.H. (2018) Estimation of the necessity of using the risk management process at the enterprise. Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, no. 6(1), рр. 105–108.

Karpuhtsov, M. (2008) Management of enterprise risk resistance. Ekonomika ta Derzhava, no. 9, рр. 72–74.

Vydy ryzykiv u suchasnomu biznesi. Available at: https://msn.khmnu.edu.ua/pluginfile.php/548446/mod_resource/content/1/ %D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202.pdf (accessed 20 April 2023).

Pylnova, V.P., Havrysh, O.M., & Kapeliushna, T.V. (2020) Formation of a system for managing entrepreneurial risks. Investytsii: Praktyka ta Dosvid, no. 24, рр. 51–57. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.51 (accessed 20 April 2023).

Shpandaruk, V.O. (2010) Improving enterprise risk management based on the implementation of preventive measures. Bulletin Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, no. 3(1), рр. 241–244.

Tsvihun, T.V. (2012) Main approaches to organizing the process of risk management at an enterprise. Bulletin of Economics, Transport and Industry, no. 38, рр. 128–132. Available at:

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Мирошниченко, Г., & Марина, А. (2023). УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Підприємництво та інновації, (27), 58-63. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами