ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ НЕ ЕКСПЛУАТОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЗНЕС ЦЕНТРУ

  • І.В. Когут Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-9263-2181
  • Е.А. Когут Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: архітектурні проєкти, реконструкція будівель, управління ризиками, проєктний менеджмент, критерії оцінки ризиків

Анотація

Питання пов’язані із управлінням ризиками в проєктах є актуальними у всіх сферах, але особливий інтерес зараз є до галузі проектного менеджменту в галузі будівництва. У статті описано актуальність проведення відновлювальних робіт у будівництві в зв'язку зі зростанням потреби в реконструкції будівель та споруд, які втратили свою функціональність, або постраждали від війни. Автори підкреслюють важливість досвіду фахівців та їх знань саме в управлінні ризиками. У статті розглядається на прикладі існуючого об’єкту використання критеріїв для визначення ступеню впливу ризиків на проєкт. Запропоновано три рівні впливу ризиків на проект. За допомогою експертних рішень було оцінено кожен ризик та результати аналізу представлено матрицях. Найнебезпечнішими ризиками за результатами дослідження є функціонал спроектованої системи, ігнорування моментів підключення до зовнішніх мереж провайдерами послуг, якість проєктів така, що проходження експертного нагляду стає складним. Також авторами запропоновано заходи по усуненню даних ризиків та описано реагування на випадок їх виникнення.

Посилання

Ільїна, Т. А. Методичні засади формування системи управління ризиками в сучасних умовах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С. 121–124. URL: http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/6-18-2018/24.pdf (дата звернення 19.04.2023).

Ishchenko A. S. Problems of application and automation of methods of evaluation of risks of projects of objects reconstruction. Computer systems and information technologies in education, science and management. 2018. № 106. С. 58–62. URL: http://srso.udpu.edu.ua/index.php/2415-7031/article/view/151127. (дата звернення 19.04.2023).

Семенова К. Д. Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства: монографія / за ред. Янкового О. Г. Одеса : Атлант, 2013. С. 337–352.

Ayman Ahmed Ezzat. Optimising building performance through integrating risk management and building information modelling during the design process. 2021. № 19. р. 1233–1267. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEDT-06-2020-0246/full/html?skipTracking=true. (дата звернення 16.04.2023).

Peter Raisbeck. Perceptions of architectural design and project risk: understanding the architects' role in a PPP project. Construction Management and Economics. 2010. №16. Р. 1145–1157 URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446190802512342. (дата звернення 19.04.2023).

Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Щодо реконструкції будівель та споруд та їх консервація 2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3790816-13#Text. (дата звернення 16.04.2023).

Пащенко Т.М., Сліпич О.О., Дремова І.Б.. Будівельні конструкції: навчальний посібник. Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс». 2015. с. 310

Жидкова Т.В. Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста: монографія / за ред. Гайко Ю.І., Жидкова Т.В., Апатенко Т.М., Завальний О.В., Рапіна Т.В., Чепурна С.М., Шишкін Е.А. Xарків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. 247 с.

Александрова С. А., Голуб М. Є. Cтратегічне управління іміджем підприємств готельного господарства: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 2020 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. C. 43−44.

Ресторанний бізнес у воєнний час: яка їжа, приміщення та в яких містах користуються попитом. 2022. URL: https://delo.ua/uk/business/restorannii-biznes-u-vojennii-cas-yaka-yiza-primishhennya-ta-v-yakix-mistax-koristuyutsya-popitom-398364/. (дата звернення 19.04.2023).

Фещур Р.В., Кічор В.П., Якимів А.І., Тимчишин І.Є, Янішевський В.С., Лебідь Т.В., Самуляк В.Ю., Когут І.В., Шишковський С.В. Прийняття проектних рішень: навчальний посібник / за ред. Фещура Р. В. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 220 с.

Ilina T. A. (2018) Metodychni zasady formuvannia systemy upravlinnia ryzykamy v suchasnykh umovakh. Ekonomichnyi visnyk zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, no. 6 (18), рр. 121–124. Available at: http://e-visnyk.dniprondise.in.ua/journals/ 6-18-2018/24.pdf (accessed 19 April 2023).

Ishchenko A. S. (2018) Problems of application and automation of methods of evaluation of risks of projects of objects recon¬struction. Computer systems and information technologies in education, science and management, no. 106, рр. 58–62. Available at: http://srso.udpu.edu.ua/index.php/2415-7031/article/view/151127 (accessed 19 April 2023).

Semenova K. D. (2013) Vyiavlennia ta otsinka ryzykiv yak element zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: monohrafiia / za red. Yankovoho O. H. Odesa: Atlant, рр. 337–352.

Ayman Ahmed Ezzat (2021) Optimising building performance through integrating risk management and building informa¬tion modelling during the design process, no. 19, рр. 1233–1267. Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ JEDT-06-2020-0246/full/html?skipTracking=true (accessed 16 April 2023).

Raisbeck Peter (2010) Perceptions of architectural design and project risk: understanding the architects role in a PPP pro¬ject. Construction Management and Economics, no. 16, рр. 1145–1157 Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/01446190802512342 (accessed 19 April 2023).

Derzhavna arkhitekturno-budivelna inspektsiia ukrainy. Shchodo rekonstruktsii budivel ta sporud ta yikh konservatsiia 2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3790816-13#Text (accessed 16 April 2023).

Pashchenko T. M., Slipych O. O., Dremova I. B. (2015) Budivelni konstruktsii: navchalnyi posibnyk. Kyiv: TOV "NVP Polihraf¬servis", р. 310.

Zhydkova T. V. (2019) Problemy ta perspektyvy rozvytku zhytlovoi zabudovy v umovakh kompleksnoi rekonstruktsii mista: monohrafiia / za red. Haiko Yu. I., Zhydkova T. V., Apatenko T. M., Zavalnyi O. V., Rapina T. V., Chepurna S. M., Shyshkin E. A. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova, 247 р.

Aleksandrova S. A., Holub M. Ye. (2020) Ctratehichne upravlinnia imidzhem pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva: materialy mizhnarod¬noï nauk.-prakt. konf., (Kharkiv, 2020). Kharkiv: Kharkivskyy̆ natsionalnyy̆ universytet miskoho hospodarstva imeni O.M. Beketova, рр. 43−44.

Restorannyi biznes u voiennyi chas: yaka yizha, prymishchennia ta v yakykh mistakh korystuiutsia popytom (2022). Available at: https://delo.ua/uk/business/restorannii-biznes-u-vojennii-cas-yaka-yiza-primishhennya-ta-v-yakix-mistax-koristuyutsya-popitom-398364/ (accessed 19 April 2023).

Feshchur R. V., Kichor V. P., Yakymiv A. I., Tymchyshyn I. Ie., Yanishevskyi V. S., Lebid T. V., Samuliak V. Iu., Kohut I. V., Shyshkovskyi S. V. (2013) Pryiniattia proektnykh rishen: navchalnyi posibnyk / za red. Feshchura R. V. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 220 р.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Когут, І., & Когут, Е. (2023). ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ НЕ ЕКСПЛУАТОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЗНЕС ЦЕНТРУ. Підприємництво та інновації, (27), 49-53. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.8
Розділ
Економіка та управління підприємствами