ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • О.М. Ковбаса Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-2593-0362
  • О.Ю. Мазний Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: кластер, агропромисловий кластер, кластеризація, вертикально інтегрована структура, інновації, аграрний сектор, ядро кластера, синергетичний ефект, сільськогосподарський товаровиробник

Анотація

У статті розглянуто питання дослідження організаційно-економічного механізму розвитку кластерів на основі регіональної агропромислової інтеграції. Визначено сутність терміну «агропромисловий кластер». Визначено мету створення агропромислового кластеру, при якій аграрні підприємства прагнуть до інтеграції, щоб мінімізувати ризик, пов'язаний з виробничою діяльністю. Встановлено, що процес створення агропромислового кластеру починається з виявлення ключових підприємств регіонального АПК, які можуть стати кластерними ядрами. Виявлено два підходи до процесу кластеризації в АПК: перший передбачає створення кластеру «зверху», з ініціативи держави, уряду, органів місцевої влади, другий передбачає формування кластеру «знизу». На основі застосування трирівневого підходу до кластеризації АПК розроблена модель формування кластерів в АПК, що враховує вид кластеру, його базування, орієнтацію, функції, а також його ядро. Визначено потенційних учасників агропромислового кластера. Визначено атрибутивні ознаки кластеру в аграрному секторі.

Посилання

Hart O., Tirole J., Carlton D.W., Williamson O.E. Vertical Integration and Market Foreclosure. Brooking Papers of Есоnomic Activity: Microeconomics. 1990. P. 205–286.

Krugman P. Complex landscapes in economic geography. American Economic Association, Papers and Proceedings. 1994. vol. 84. pp. 412–416.

Mathewson G.F., Winter R.A. An Economic Theory of Vertical Restraints RAND Journal of Economics. 1984. Vol. 15. № 1. P. 27–38.

Mialon S.H. Efficient Horizontal Mergers: The Effects of Internal Capital Reallocation and Organizational Form. International Journal of Industrial Organization. 2008. Vol. 26. P. 861–877.

Rey P., Stiglitz J. The Role of Exclusive Territories in Producers' Competition. Rand Journal of Economics. 1995. Vol. 26. P. 431–451.

Борисова І.С. Організація агропромислової кластеризації виробництв і територій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2. С. 45–52.

Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: монографія. Хмельницький : ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. 502 с.

Зіновчук В.В., Рудь В.В. Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі. Проблеми економіки. № 2. 2015. С. 258–265.

Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 3–13.

Саркісов А.Ю. Особливості розвитку агропромислової інтеграції в ринкових умовах. Часопис соціально-економічної географії. 2014. Вип.17(2). С. 149–153.

Саркісов А.Ю. Особливості формування агропромислових кластерів на території Херсонської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. №4. С.53–60

Федорчук О.М, Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Агропромислові кластери: проблеми, переваги та перспективи. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 4(78). С.63–69.

Чуприна Н.М. Формування кластерів як інструмент підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. №3. Т.3. С. 95–98.

Шаманська О.І., Єкель Г.В. Інтеграційні процеси як фактор розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2012. № 12. с. 35–39.

Hart O., Tirole J., Carlton D.W., Williamson O.E. (1990) Vertical Integration and Market Foreclosure. Brooking Papers of Есоnomic Activity: Microeconomics, pp. 205–286.

Krugman P. (1994) Complex landscapes in economic geography. American Economic Association, Papers and Proceedings, vol. 84, pp. 412–416.

Mathewson G.F., Winter R.A. (1984) An Economic Theory of Vertical Restraints. RAND Journal of Economics, vol. 15, no. 1, pp. 27–38.

Mialon S.H. (2008) Efficient Horizontal Mergers: The Effects of Internal Capital Reallocation and Organizational Form. International Journal of Industrial Organization, vol. 26, pp. 861–877.

Rey P., Stiglitz J. (1995) The Role of Exclusive Territories in Producers' Competition. Rand Journal of Economics, vol. 26, pp. 431–451.

Borysova I.S. (2011) Orghanizacija aghropromyslovoji klasteryzaciji vyrobnyctv i terytorij [Organization of agro-industrial clustering of production and territories]. Scientific works of Poltava State Agrarian Academy, vol. 2, pp. 45–52.

Vojnarenko M.P. (2011) Klastery v instytucijnij ekonomici: monoghrafija [Clusters in the institutional economy: a monograph]. Khmel'nitskiy: KhNU, Triada-M LLC.

Zinovchuk V.V., Rudj V.V. (2015) Klasteryzacija pidpryjemstv m'jasopererobnoji ghaluzi [Clustering of meat processing enter¬prises]. Problems of economy, no. 2, pp. 258–265.

Kropyvko M.F. (2010) Konceptualjnyj pidkhid do klasternoji orghanizaciji ta upravlinnja rozvytkom aghropromyslovogho vyrobnyctva [Conceptual approach to cluster organization and management of agricultural production development]. Ekonomika APK, no. 11, pp. 3–13.

Sarkisov A.Ju. (2014) Osoblyvosti rozvytku aghropromyslovoji integhraciji v rynkovykh umovakh [Features of the develop¬ment of agro-industrial integration in market conditions]. Journal of Socio-Economic Geography, vol. 17(2), pp. 149–153.

Sarkisov A.Ju. (2016) Osoblyvosti formuvannja aghropromyslovykh klasteriv na terytoriji Khersonsjkoji oblasti [Features of the formation of agro-industrial clusters in the Kherson region]. Scientific Bulletin of Kherson State University, no. 4, pp. 53–60.

Fedorchuk O.M, Petrenko V.S., Karnaushenko A.S. (2020) Aghropromyslovi klastery: problemy, perevaghy ta perspektyvy [Agricultural clusters: problems, advantages and prospects]. Problems of a Systematic Approach to Economics, no. 4(78), pp. 63–69.

Chupryna N.M. (2013) Formuvannja klasteriv jak instrument pidvyshhennja konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpry¬jemstv [Formation of clusters as a tool for increasing the competitiveness of industrial enterprises]. Bulletin of Khmelnytsky National University, no. 3, tom 3, pp. 95–98.

Shamansjka O.I., Jekelj Gh.V. (2012) Integhracijni procesy jak faktor rozvytku siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Integra¬tion processes as a factor in the development of agricultural enterprises]. Agrosvit, no. 12, pp. 35–39.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Ковбаса, О., & Мазний, О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (27), 44-48. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами