ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: підприємництво, мале підприємництво, результативність, державна підтримка, розвиток, ресурси

Анотація

В статті досліджено труднощі та проблеми, з якими стикнулися підприємства та організації з початком широкомасштабного вторгнення, виявлено, що малі підприємства є більш чутливими до змін ділового середовища та викликів воєнного часу та найменше відчувають державну підтримку. Для виявлення передвоєнного стану розвитку малого підприємництва проведено аналіз індикаторів стану малих підприємств за категоріям фінансових, трудових та матеріальних ресурсів за даними 2011-2021 років. За результатами розрахунків у програмі Statistica 10.0 одержана динаміка інтегрального індексу стану малого підприємництва в Україні та його змін протягом 2011–2021 рр. Проаналізовано державні програми та заходи підтримки бізнесу та громадян під час періоду воєнного стану, зазначено про важливість сприяння розвитку соціального бізнесу.

Посилання

Результати десятого щомісячного опитування керівників промислових підприємств «Український бізнес в умовах війни»: ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій». URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/rezultati-desatogo-somisacnogo-opituvanna-kerivnikiv-promislovih-pidpriemstv-ukrainskij-biznes-v-umovah-vijni (дата звернення 10.04.2023)

Кучерова Г. Ю., Кравець О. В. Моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України в умовах кризи. Економiка та держава. 2017. № 5. С. 19–23. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2017/6.pdf (дата звернення 31.03.2023)

Бортнік С. М. Функціонування малого і середнього підприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Eкономіка та суспільство. 2022. Вип. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-46 (дата звернення 31.03.2023)

Васюта В. Б., Путря А. М., Пивоваров В. О. Стан розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. № 6. Т. 1. С. 160–164. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-22.pdf (дата звернення 31.03.2023)

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2(100). С. 3–11. DOI : https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11 (дата звернення 31.03.2023)

П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М., Черв’як О. П. Проблеми фінансового менеджменту малих підприємств України у довоєнний та воєнний час. Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: ІІІ Міжнародна наук.-прак. інтернет-конф. 2022. С. 32–35. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20355/1/IMPER_2022_V1_P032-035.pdf (дата звернення 01.04.2023)

Черничко Т. В., Грицько В. В., Мигович А. О. Сучасні тенденції, роль та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. Острог : Вид-во НаУОА. 2022. № 27(55). С. 29–34

Аналітика реєстрації нового бізнесу в Україні, 2020–2022. URL: https://cid.center/e-map/ (дата звернення 10.04.2023)

69% ФОПів зареєстрували у «Дії», а нових бізнесів з'явилось на третину менше: дослідження. VKURSI. 16.01.2023. URL: https://vkursi.pro/news/content/69-fopiv-ukraintsi-zareiestruvaly-u-dii-a-novykh-biznesiv-ziavylos-na-tretynu-menshe-doslijennia-v-483047 (дата звернення 10.04.2023)

єРобота: Гранти від держави на відкриття чи розвиток бізнесу : Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu (дата звернення 10.04.2023)

Програма релокації підприємств Міністерство економіки України : Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv (дата звернення 10.04.2023)

На порталі Дія.Бізнес з’явився розділ про розвиток та заснування ветеранського бізнесу: Бізнес.Дія. 03.04.2023. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/na-portali-diabiznes-zavivsa-rozdil-pro-rozvitok-ta-zasnuvanna-veteranskogo-biznesu (дата звернення 10.04.2023)

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.04.2023)

Rezultaty desiatoho shchomisiachnoho opytuvannia kerivnykiv promyslovykh pidpryiemstv "Ukrainskyi biznes v umovakh viiny» [Results of the tenth monthly survey of heads of industrial enterprises «Ukrainian business in conditions of war"]. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/rezultati-desatogo-somisacnogo-opituvanna-kerivnikiv-promislovih-pidpriemstv-ukrain¬skij-biznes-v-umovah-vijni (accessed April 10, 2023).

Kucherova H. Yu., Kravets O. V. (2017) Modeliuvannia tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva Ukrainy v umovakh kryzy [Modeling of trends development the small business in Ukraine during crisis time]. Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 19–23. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2017/6.pdf (accessed March 31, 2023).

Bortnik S. M. (2022) Funktsionuvannia maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Functioning of small and medium-sized enterprises in Ukraine: current state and development prospects]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-46 (accessed March 31, 2023).

Vasiuta V. B., Putria A. M., Pyvovarov V. O. (2022) Stan rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [State of small business development in Ukraine]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 6, vol. 1, pp. 160–164. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-22.pdf (accessed March 31, 2023).

Melnyk T. Yu. (2022) Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu [State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law]. Economics, Management and Administration, no. 2(100), pp. 3–11. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11 (accessed March 31, 2023).

P’iatnytska H. T., Hryhorenko O. M., Cherviak O. P. (2022) Problemy finansovoho menedzhmentu malykh pidpryiemstv Ukrainy u dovoiennyi ta voiennyi chas [Problems of financial management of small enterprises of Ukraine in prewar and wartime]. Proceedings of the Imperatives of economic growth in the context of the implementation of global goals of sustainable development: III International Science-Pract. Internet Conf. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20355/1/IMPER_2022_V1_ P032-035.pdf (accessed April 01, 2023).

Chernychko T. V., Hrytsko V. V., Myhovych A. O. (2022) Suchasni tendentsii, rol ta perspektyvy rozvytku pidpryiemstv maloho biznesu [Current trends, the role and perspectives of the small business enterprises development]. Scientific Notes of Ostroh Academy National University. "Economics" Series, no. 27(55), pp. 29–34.

Analityka reiestratsii novoho biznesu v Ukraini, 2020–2022 [Analytics of new business registration in Ukraine]. Available at: https://cid.center/e-map/ (accessed April 10, 2023).

69% FOPiv zareiestruvaly u "Dii", a novykh biznesiv ziavylos na tretynu menshe: doslidzhennia [69% of FOPs registered in "Diya", and new businesses appeared by a third less: research]. Available at: https://vkursi.pro/news/content/69-fopiv-ukraintsi-zarei-estruvaly-u-dii-a-novykh-biznesiv-ziavylos-na-tretynu-menshe-doslijennia-v-483047 (accessed April 10, 2023).

yeRobota: Hranty vid derzhavy na vidkryttia chy rozvytok biznesu [Grants from the state for opening or developing a business] Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title= Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu (accessed April 10, 2023).

Prohrama relokatsii pidpryiemstv Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [Enterprise relocation program Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title= ProgramaRelokatsiiPidprimstv (accessed April 10, 2023).

Na portali Diia.Biznes z’iavyvsia rozdil pro rozvytok ta zasnuvannia veteranskoho biznesu [A section on the development and establishment of a veteran business appeared on the Diya.Business portal]. 03.04.2023. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/ novini/na-portali-diabiznes-zavivsa-rozdil-pro-rozvitok-ta-zasnuvanna-veteranskogo-biznesu (accessed April 10, 2023).

Statystyka Derzhavnoho ahentstva rozvytku turyzmu [State Tourism Development Agency]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/statistic. (accessed April 01, 2023).

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Діденко, А., & Кравець, О. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Підприємництво та інновації, (27), 39-43. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами