ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • М.В. Дубель Донецький національний університет імені Василя Стуса https://orcid.org/0000-0003-2229-0419
  • О.О. Барвінченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, електронна торгівля, цифрова економіка, війна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад електронної комерції та виявлені її специфіки в умовах війни в Україні. В дослідженні надається структура інформаційно-мережевої економіки. У роботі розглянуто переваги та недоліки основних види електронної комерції, таких як B2B, B2С. У роботі надано аналіз законодавчої бази України з питань електронної комерції та виявлено ключові напрямки покращення законодавства. На основі статистичних даних було визначено тенденції електронної комерції в Україні такі як: зменшення обсягу ринку майже у 12 разів; високий попит склали товари електроніки та побутової техніки; зростання кількості замовлень особливо спостерігається у травні, а потім у вересні 2022 року. У роботі окреслено перспективи розвитку електронної комерції в Україні та висвітлено, які технології можуть допомогти забезпечити стабільний розвиток електронної комерції.

Посилання

Закон України. Про електронну комерцію. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

Борейко Н. М. Мінімізація податкових зобов’язань при здійсненні операцій електронної комерції. Науковий вісник НУ ДПСУ. Економіка, право. № 3(50). 2010. С. 73–78

Царьов Р.Ю. Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів. Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. 112 с;

Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти. Вісник Нац. техн. ун-ту ХПІ. Харків : НТУ «ХПІ». 2013. № 44 (1017). С. 58–65;

Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 4. С. 16–20;

Юдін О. М., Макарова М.В., Лавренюк Р.М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 201 с;

Перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6829/1/131.pdf

eCommerce – Ukraine. URL: https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/ukraine

Електронна торгівля. Українська та світова практика правового регулювання. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA016163

Як змінився ринок eCommerce в Україні у 2022 році. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/kak-izmenilsja-rynok-ecommerce-v-ukraine-v-2022-godu

Як змінилася електронна комерція у 2022 році — дослідження Admitad. URL: https://eba.com.ua/yak-zminylasya-elektronna-komertsiya-u-2022-rotsi-doslidzhennya-admitad/

Zakon Ukrayiny. Pro elektronnu komertsiyu [Law of Ukraine. About electronic commerce]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

Boreyko N.M (2010) Minimizatsiya podatkovykh zobovʺyazanʹ pry zdiysnenni operatsiy elektronnoyi komertsiyi. [Minimization of tax obligations when conducting e-commerce operations]. Naukovyy visnyk NU DPSU. Ekonomika, pravo. № 3(50). pp. 73–78;

Tsarʹov R.YU (2010). Elektronna komertsiya: navchalʹnyy posibnyk z pidhotovky bakalavriv [Electronic Commerce: A Study Guide for Undergraduates]. Odesa : ONAZ im. O.S. Popova. 112 р.

Filippova L.L.(2013) Elektronna komertsiia: za i proty [Electronic commerce: pros and cons.]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu KhPI. Kharkiv : NTU «KhPI». № 44 (1017). pp. 58–65.

Khovrak I.V.(2013) Elektronna komertsiia v Ukraini: perevahy ta nedoliky [Electronic commerce in Ukraine: advantages and disadvantages Economics.]. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 4. pp. 16–20;

Iudin O. M., Makarova M.V., Lavreniuk R.M. (2011) Systemy elektronnoi komertsii: stvorennia, prosunennia i rozvytok: monohrafiia [Electronic commerce systems: creation, promotion and development: monograph]. Poltava : RVV PUET. 201 р.

Perspektyvy rozvytku internet-torhivli v Ukraini [Prospects for the development of Internet trade in Ukraine]. Available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6829/1/131.pdf

eCommerce – Ukraine. Available at: https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/ukraine

Elektronna torhivlia. Ukrainska ta svitova praktyka pravovoho rehuliuvannia [Electronic trade. Ukrainian and global practice of legal regulation]. Available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA016163

Iak zminyvsia rynok eCommerce v Ukraini u 2022 rotsi [How the eCommerce market in Ukraine changed in 2022]. Available at: https://elit-web.ua/ua/blog/kak-izmenilsja-rynok-ecommerce-v-ukraine-v-2022-godu

Yak zminylasia elektronna komertsiia u 2022 rotsi — doslidzhennia Admitad [How e-commerce has changed in 2022 - a study Admitad]. Available at: https://eba.com.ua/yak-zminylasya-elektronna-komertsiya-u-2022-rotsi-doslidzhennya-admitad/

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Дубель, М., & Барвінченко, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Підприємництво та інновації, (27), 16-22. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.2
Розділ
Економіка та управління національним господарством