СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Л.Є. Довгань Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Г.А. Мохонько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Л.Л. Ведута Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: розвиток, нестабільне середовище, економічні проблеми розвитку, соціальні проблеми розвитку

Анотація

Головна мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивчення особливостей машинобудівних підприємств розглянути соціально-економічні аспекти розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи теоретичного й емпіричного дослідження: метод логічного узагальнення, методи структурно-логічного та семантичного аналізу – для уточнення понятійно-категоріального апарату теорії розвитку в умовах підвищення нестабільності середовища; експертні методи – при опитуванні керівного складу, що обіймають управлінські посади на вищих, середніх та нижчих ланках управління для угрупування та систематизації низки економічних та соціальних проблем розвитку машинобудівних підприємств; статистичні методи – для діагностики стану розвитку машинобудівельної галузі. В статті визначено сукупність ознак нестабільності середовища: ринкова турбулентність, варіативність, динамічність, флуентність та інституціональність. З урахуванням вищенаведених ознак нестабільності середовища дослідження генези теорій розвитку здійснювалося з урахуванням чинника нестабільності та його впливу на досягнення цілей певною економічною системою. Визначено, що нині рівень розвитку машинобудівних підприємств, зокрема їх інноваційна активність, не відіграють відчутну стимулюючу роль у технологічному розвитку таких галузей, як металургійна, хімічна, приладобудування, електроніка тощо. Тенденції розвитку машинобудівного комплексу свідчать про його структурну дисбалансованість, невідповідність галузевої структури машинобудування стратегічним пріоритетам сталого розвитку національної економіки. У результаті проведених досліджень узагальнено проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. До економічних проблем віднесено: низькі темпи технологічного оновлення виробництва; зниження рівня завантаження виробничих потужностей; мала кількість замовлень; зростання цін на сировину та комплектуючі; низький рівень впровадження високотехнологічних інновацій та ін. Серед соціальних проблем особливу увагу приділено низькій ефективності системи безпеки праці; незадовільному рівню відповідальності персоналу за виконання роботи; низькій відтворювальній ролі заробітної плати; неоптимальній структурі соціального пакету та ін. Запропоновані пріоритетні напрями подолання труднощів в економічній та соціальній сфері діяльності машинобудівних підприємств.

Посилання

Клейнер Г.Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность/ Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. – М.: Экономика, 1997. – 482 с.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / Вітлінський В.В. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Терзиев А.В. Устойчивое развитие предприятия в нестабильной экономической среде / А.В. Терзиев // Труды Одесского политехнического университета. – 2002. – Вып.1 (17). – С.1–4.

Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія / Пастухова В.В. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.

Патлис А.Г. Стратегическое управление несбалансированной производственной системой в нестабильной внешней среде: автореф. дис. на получение научн. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» / А.Г. Патлис. – Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И.Ансофф/ пер. с англ.; под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / [уклад. Л.О.Пустовіт]. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

Пригожин И. Философия нестабильности / И.Пригожин // Вопросы философии. – 1991. − № 6. − С. 46−52.

Стратегічний менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. / Г.В.Осовська, О.Л. Іщук, І.В.Жалінська. – К.: Кондор, 2003. – 200 с.

Масалов А.К. Устойчивое развитие предприятия: [монография] / А.К. Масалов. – Под ред. В.Ф. Комарова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. – 2009. – 176 с.

Зубанов Н.В. Анализ устойчивости функционирования экономических систем относительно поставленных целей / Н.В. Зубанов, С.В. Пестриков. – Самара: Изд-во Самарского государственного технического университета, 1999. – 133 с.

Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України. Аналітична записка [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.niss.gov.ua/articles/451/

Економічна політика України [Електронний ресурс]: Міністерство економічного розвитку і торгівлі. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category.

Кузьмін О.Є. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, О. Р. Беднарська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Міські інформ. системи, 2011. – 127 с.

Klejner, G.B.(1997), Predprijatija v nestabil'noj jekonomicheskoj srede: riski, strategija, bezopasnost [Companies in the unstable economic environment: risks, strategy, security], Jekonomika, M.

Vіtlіns'kij, V.V. (2003), Modeliuvannia ekonomiky: navch. posіb. [Simulation economy], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Terziev, A.V. (2002), «Sustainable development of the enterprise in an unstable economic environment», Ustojchivoe razvitie predprijatija v nestabil'noj jekonomicheskoj srede, no. 1 (17), рр.1–4.

Pastuhova, V.V. (2002), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist': monografіja [Strategic management philosophy, policy, efficiency], Kiїv. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

Patlis, A.G. (2008), «Strategic management of unbalanced production system in an unstable environment», Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of a national economy, Saint-Petersburg, Russia.

Ansoff, I. (2009), Strategicheskij menedzhment. Klassicheskoe izdanie [Strategic Management. The classic edition],Piter, SPb.

Pustovit, L.O. (2000), Slovnik іnshomovnih slіv: 23 000 slіv ta termіnologіchnih slovospoluchen, Dovіra, Kyiv, Ukraine.

Prigozhin, I. (1991), «instability Philosophy», Voprosy filosofii, vol.6, рр.46−52.

Osovs'ka, G.V., Іshhuk, O.L. and Zhalіns'ka, І.V.(2003), Stratehichnyj menedzhment: teoriia ta praktyka: navch. posіb. [Strategic Management: Theory and Practice], Kondor, Kyiv, Ukraine.

Masalov, A.K. (2009), Ustojchivoe razvitie predprijatija [Sustainable development of the company], IJeOPP SO RAN Novosibirsk.

Zubanov, N.V. and Pestrikov, N.V. (1999), Analiz ustojchivosti funkcionirovanija jekonomicheskih sistem otnositel'no postavlennyh celej [An analysis of the sustainability of economic systems with respect to their goals], Izd-vo Samarskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, Samara.

«Priorities of the engineering industry within the anti-crisis policy Ukraine. Policy Brief.», available at: http://www.niss.gov.ua/articles/451/

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli, « The economic policy of Ukraine», available at: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category.

Kuz'mіn, O.Є. (2011), Upravlіnnja rizikami mashinobudіvnih pіdpriєmstv: planuvannja ta motivuvannja [Risk management engineering companies: planning and motivation], Mіs'kі іnform. sistemi, L'vіv.

Опубліковано
2016-12-21
Як цитувати
Довгань, Л., Мохонько, Г., & Ведута, Л. (2016). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. Підприємництво та інновації, (2), 88-94. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/57
Розділ
Практика підприємництва та інновацій