ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Ю.В. Штик Національний авіаційний університет
  • Д.О. Семенова Національний авіаційний університет
  • Є.О. Миронович Національний авіаційний університет
Ключові слова: екологічне оподаткування, екологічний податок, екосистемні послуги, сталий розвиток, державне стимулювання

Анотація

Пильна увага світової спільноти до незадовільного стану екологічних проблем потребує визначення економічних механізмів та інструментів формування екологічної політики, оскільки охорона навколишнього середовища є важливим фактором економічної стабільності країни. Основою справляння екологічного податку є компенсація підприємствам негативного впливу на навколишнє середовище внаслідок їх господарської діяльності. Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних засад екологічного оподаткування, виявлення його основних елементів та особливостей в умовах сталого розвитку України. Результатами дослідження є визначення економічної сутності екологічних податків, аналіз взаємозв’язку між викидами та надходженнями екологічного податку до державного бюджету, порівняння чинної української системи екологічного податку зі світовим досвідом, пропозиції щодо шляхів вдосконалення існуючої системи екологічного оподаткування України.

Посилання

Булавинець В.М. Екологічне оподаткування як інструмент зелених фінансів. Ефективна економіка. 2020. № 12. С. 3–4.

Ходаківський А.В. Сучасний стан екологічного оподаткування в Україні. Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України. Збірник доповідей 84-ї наукової конференції студентів КНЕУ 24 квітня–23 травня 2017 р. С. 95–98.

Нікола С.О., Гусєв А.О. Екологічне оподаткування як інструмент державного впливу на економіку природокористування. Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво. 2020. № 4 (115). C. 108–111.

Захаркіна Л.С., Новіков В.М. Екологічне оподаткування в Україні: перспективи удосконалення на основі зарубіжного досвіду. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2020. № 4. С. 121–130.

Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А. Дослідження впливу екологічних податків на показники сталого розвитку суспільства. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2017. № 13. С. 938–945.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Сотник О.О., Авраменко Н.Л. Сучасний стан екологічного оподаткування в Україні. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. С. 169–172.

Як поповнився держбюджет України коштом екоподатку. Інфографіка. Новини екології України та світу. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekopodatok-v-ukraini-hto-za-shho-ta-skilki-splachuvav-u-2021-roci/

Екологічні податки України: історія щодо сплати до Зведеного бюджету України по платниках – суб’єктах природних монополій та платників рентної плати за користування надрами. URL: https://www.saveecobot.com/analytics/ecotaxes

Екоподаток в Україні: хто, за що та скільки сплачував у 2021 році? Новини екології України та світу. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekopodatok-v-ukraini-hto-za-shho-ta-skilki-splachuvav-u-2021-roci/

Bulavynets V.M. (2020) Ekolohichne opodatkuvannya yak instrument zelenykh finansiv [Environmental taxation as a tool of green finance]. Electronic scientific publication "Efficient Economy", no. 12, pp. 3–4.

Khodakivskyi A.V. (2017) Suchasnyy stan ekolohichnoho opodatkuvannya v Ukrayini. [The current state of environmental taxation in Ukraine]. Innovative resource of socio-economic development of Ukraine. Collection of reports of the 84th scientific conference of KNEU students, April 24–May 23, pp. 95–98.

Nikola S.O., Gusev A.O. (2020) Ekolohichne opodatkuvannya yak instrument derzhavnoho vplyvu na ekonomiku pryrodokorystuvannya [Ecological taxation as a tool of state influence on the economy of nature use]. Country and regions. Series: economy and entrepreneurship, no. 4, pp. 108–111.

Zakharkina L.S., Novikov V.M. (2020) Ekolohichne opodatkuvannya v Ukrayini: perspektyvy udoskonalennya na osnovi zarubizhnoho dosvidu [Environmental taxation in Ukraine: prospects for improvement based on foreign experience]. Bulletin of Sumy State University. Series "Economics", no. 4, pp. 121–130.

Samusevych Y.V., Solodukha M.V., Tenytska I.A. (2017) Doslidzhennya vplyvu ekolohichnykh podatkiv na pokaznyky staloho rozvytku suspilʹstva [Study of the influence of environmental taxes on indicators of sustainable development of society]. Economics of nature use and environmental protection, no. 13, pp. 938–945.

Tax Code of Ukraine dated December 2, 2010. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 29 October 2022);

Sotnyk O.O., Avramenko N.L. (2018) Suchasnyy stan ekolohichnoho opodatkuvannya v Ukrayini [The current state of environmental taxation in Ukraine]. Technogenic and ecological safety of Ukraine: state and development prospects: materials of the 8th All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference, Irpin, November 12-20, pp. 169–172.

How the state budget of Ukraine was replenished at the expense of the eco-tax. Infographics. News of ecology of Ukraine and the world. Available at: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekopodatok-v-ukraini-hto-za-shho-ta-skilki-splachuvav-u-2021-roci/ (accessed 29 October 2022);

Environmental taxes of Ukraine: a history of payments to the Consolidated Budget of Ukraine by payers – subjects of natural monopolies and payers of rent for the use of subsoil. Available at: https://www.saveecobot.com/analytics/ecotaxes (accessed 29 October 2022);

Eco-tax in Ukraine: who paid, for what and how much in 2021? News of ecology of Ukraine and the world. Available at: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekopodatok-v-ukraini-hto-za-shho-ta-skilki-splachuvav-u-2021-roci/ (accessed 29 October 2022).

Опубліковано
2022-10-04
Як цитувати
Штик, Ю., Семенова, Д., & Миронович, Є. (2022). ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (25), 114-118. https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.19
Розділ
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища