ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ресурсний потенціал, інклюзивна економіка, стадії відтворення, фактори відтворення, зовнішнє середовище, суб’єкти аграрного бізнесу

Анотація

У статті виявленні особливості складників, стадій та факторів відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу в умовах інклюзивної економіки. Систематизовано складові ресурсного потенціалу бізнес-суб’єктів за умов інклюзивних трансформацій агроекономіки. Обґрунтовано методичні підходи до організації процесу відтворення ресурсного потенціалу, основними з яких є: функціонально-інституційний, логістичний, ринковий та інклюзивний. Визначено стадії відтворення ресурсного потенціалу інклюзивного агробізнесу, що орієнтується на формування інтегрального ефекту створення додаткових цінностей, якими користуватимуться всі учасники інклюзивного процесу суспільного виробництва. Визначено систему факторів відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу, які доповнено впливом чинників мезосередовища галузі та мікросередовища.

Посилання

Борисова В.А. Економічна відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти. Суми : Видавництво «Довкілля», 2003. 372 с.

Гринчук Ю.С. Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Економічний аналіз. 2015. Т. 21. № 2. С. 245–261.

Гуторов А.О. Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз). Харків : Точка, 2019. 146 с.

Гуторов А.О. Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки. Бізнес-Інформ. 2018. № 11. С. 48–54.

Ігнатенко М.М., Леваєва Л.Ю. Інклюзивний розвиток агропродовольчих холдингів і корпорацій: напрями і можливості. Агросвіт. 2021. № 7–8. С. 4–9.

Мармуль Л., Леваєва Л. Відтворення потенціалу аграрних підприємств на засадах удосконалення методології ідентифікації, організаційно-економічного механізму використання та системного управління розвитком. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8039 (дата звернення 27.09.2022).

Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. 2016. № 11. С. 12–15.

Kuchumov A.V., Terentyev S.E., Belokopytov A.V. Multifactor development of agrarian production potential under sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Р. 1–10.

Stanczyk I. Оrganizational support for managers implemented by external experts – research results. International Journal of Business and Management. 2018. No 2. P. 90–97.

Borysova V.A. (2003) Ekonomichna vidtvorennia pryrodnoho resursnoho potentsialu APK: ekonomichni aspekty [Economic reproduction of the natural resource potential of the agricultural sector: economic aspects]. Sumy: Vydavnytstvo «Dovkillia». (in Ukrainian)

Hrynchuk Yu.S. (2015) Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu vidtvorennia vyrobnycho-resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Formation of the organizational and economic mechanism of reproduction of the production and resource potential of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi analiz, vol. 21, no. 2, pp. 245–261.

Hutorov A.O. (2019) Inkliuzyvnyi rozvytok ekonomiky i ahrarnoi sfery (teoriia, metodyka, analiz) [Inclusive development of the economy and agrarian sphere (theory, methodology, analysis)]. Kharkiv : Tochka. (in Ukrainian)

Hutorov A.O. (2018) Teoretyko-metodolohichni zasady inkliuzyvnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Theoretical and methodological principles of inclusive development of the national economy]. Biznes-Inform, no. 11, pp. 48–54.

Ihnatenko M.M., Levaieva L.Yu. (2021) Inkliuzyvnyi rozvytok ahroprodovolchykh kholdynhiv i korporatsii: napriamy i mozhlyvosti [Inclusive development of agro-food holdings and corporations: directions and opportunities]. Ahrosvit, no. 7–8, pp. 4–9.

Marmul L., Levaieva L. (2020) Vidtvorennia potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv na zasadakh udoskonalennia metodolohii identyfikatsii, orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu vykorystannia ta systemnoho upravlinnia rozvytkom [Reproduction of the potential of agricultural enterprises on the basis of improvement of identification methodology, organizational and economic mechanism of use and system development management]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8039 (accessed 27 September 2022).

Romaniuk I.A. (2016) Osoblyvosti vidtvoriuvalnoho protsesu v ahrarnomu sektori [Peculiarities of the reproductive process in the agricultural sector]. Ahrosvit, no. 11, pp. 12–15.

Kuchumov A.V., Terentyev S.E., Belokopytov A.V. (2021) Multifactor development of agrarian production potential under sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, pp. 1–10.

Stanczyk I. (2018) Organizational support for managers implemented by external experts – research results. International Journal of Business and Management, no. 2, pp. 90–97.

Опубліковано
2022-10-04
Як цитувати
Степаненко, С. (2022). ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (25), 75-81. https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.12
Розділ
Економіка та управління підприємствами