СТОСОВНО МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ ДЛЯ УКРАЇНИ: СТАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • С. В. Войтко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, аналіз динаміки

Анотація

Доведено необхідність врахування трансформаційних процесів у світовій економіці у зрізі економіки знань. Обрано для аналізу технологічно розвинуті країни (G7, G20, нові індустріальні країни) та Україну. Виявлено значне скорочення та від’ємну динаміку у кількості фахівців, які виконують НДДКР в Україні, у розрахунку на 1 млн населення, а інші країни, що досліджувалися, мають позитивну динаміку впродовж значного відтинку часу. Досліджено динаміку обсягів комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності на зовнішніх ринках. Виявлено порушення балансу у співвідношенні обсягів платежів за використання прав на об’єкти інтелектуальної власності відносно обсягу надходжень за ці об’єкти. Акцентовано те, що ситуація потребує значної уваги держави з метою коригування співвідношення та абсолютних значень обсягів надходжень і платежів за об’єктами інтелектуальної власності з метою підвищення рівня конкурентоспроможності держави. Надано рекомендації стосовно технологічному розвитку України на основі орієнтиру на зазначені країни. Запропоновано кроки виходу з поточної ситуації на основі підвищення престижності інженерної освіти та зміни балансу співвідношення обсягів платежів і надходжень за використання прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Посилання

Doing Business. Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies // The World Bank. Washington, 2017 (Published: October 25, 2016). 14th Ed. 356 p.

Arshad M. Intellectual property rights and foreign direct investment: analysis of 14 south and south east asian countries, 1970-2005. Applied Econometrics and International Development, 2010. Vol. 10-1. P. 219-230.

Уманців Г. В., Мартинів І. К. Тенденції комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні // Економіка. Управління. Інновації. Київ, 2016. – № 3 (18), URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_20.

Фесенко О. М., Кіф’юк Є. С., Кавелін В. В., Погорецький П. П. Особливості комерціалізації науково-технічних об’єктів інтелектуальної власності в Україні // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2014. Том 2, № 10. С. 156-162.

Андрощук Г. О., Давимука С. А. Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки: монографія. Київ, 2014. 304 с.

Андрощук Г. О. Вплив інтелектуальної власності на економічне зростання // Право та інновації: Науково-практичне видання. Київ, 2014. № 1–2 (5–6). С. 68-79.

Інноваційний потенціал України: стан, тенденції і проблеми розвитку: аналітична доповідь. Національна безпека і оборона: журнал Центру Разумкова, 2004. № 7. C. 2-23.

Статистична інформація. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт The World Bank. Data & Research. URL: http://data.worldbank.org/

Doing Business (2016), Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies, 14th ed, The World Bank, Washington, USA.

Arshad, M. (2010), “Intellectual property rights and foreign direct investment: analysis of 14 south and south east asian countries, 1970-2005”, Applied Econometrics and International Development, Vol. 10-1, pp. 219–230.

Umantsiv, H. V. and Martyniv, I. K. (2016), “Trends in Commercialization of Intellectual Property in Ukraine”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii,vol.10-1, pp. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_20.

Fesenko, O. M., Kif'iuk, Ye. S., Kavelin, V. V. and Pohorets'kyj, P. P. (2014), “Features of Commercialization of Scientific and Technical Objects of Intellectual Property in Ukraine”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol.2, no.10, pp. 156-162.

Androschuk, H. O., Davymuka, S. A. (2014), Intelektual'na vlasnist' u naukovo-tekhnichnij sferi: metody ta pryntsypy vartisnoi otsinky [Intellectual property in the scientific and technical sphere: methods and principles of valuation], Parlaments'ke vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.

Androschuk, H. O. (2014), “The Impact of Intellectual Property on Economic Growth”, Pravo ta innovatsii, vol. 1–2 (5–6), pp. 68-79.

Tsentr Razumkova (2004), “Innovation potential of Ukraine: state, trends and development problems: analytical report”, Natsional'na bezpeka i oborona, vol. 7, pp. 2-23.

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2016), “Statistical information” , available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 August 2016).

The official site of the The World Bank (2016), “Data & Research”, available at: http://data.worldbank.org/ (Accessed 15 August 2016).

Опубліковано
2016-12-21
Як цитувати
Войтко, С. В. (2016). СТОСОВНО МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ ДЛЯ УКРАЇНИ: СТАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Підприємництво та інновації, (2), 68-73. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/54
Розділ
Практика підприємництва та інновацій