СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: антикризовий менеджмент, пандемія, переосмислення, співпраця, розвиток, людський капітал, технології, реорганізація, трансформація, зміни, інтеграція, добробут

Анотація

Розкрито проблеми застосування антикризового менеджменту на рівні підприємств та вплив на них держави в умовах пандемії. Поглиблено теоретичні аспекти антикризового менеджменту в умо- вах пандемії. Розроблено практичні рекомендації та алгоритм удосконалення системи антикризового менеджменту через необхідність переосмислення готовності та потенціалу робочої сили; співп- раці між керівниками вищої ланки для визначення нового напряму в управлінні людським капіталом; поєднання людей і технологій для реорганізації роботи; інтеграції добробуту в роботу. Обґрунто- вано інструменти для реалізації трансформаційних змін агропромислових підприємств. Виокремлено стратегічні аспекти застосування нових технології антикризового менеджменту на основі зміцнення довіри до підприємства; інвестування в технології, автоматизацію та інструменти, які виконують поставлені завдання; ставити людей на перше місце; посилення безпеки; співпраці з партнерами та конкурентами, ураховувати тренди, як бізнес-операції розвиваються відповідно до швидко мінливого світу з метою зростання бізнесу, галузевої трансформації для відновлення та розвитку.

Посилання

Міжнародне дослідження Deloitte 2021 «Human Capital Trends». URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/gx-2021 (дата звернення: 15.12.2021).

Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник ; 3-є вид., доп. і перероб. Київ : Кондор, 2020. 396 с.

Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С.С. Гасанов, А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський та ін. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. 301 с.

Кушнір Н.Б., Войтович Д.С. Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z =4954 (дата звернення: 08.10.2021).

Управління бізнесом : підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська ; за заг. ред. В.Л. Диканя. Харків : УкрДУЗТ, 2017. c. 288.

Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємством. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 265–269.

Стешенко О.Д., Масалигіна В.В. Антикризове управління в умовах пандемії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. Вип. 70–71. С. 75–82.

Васильєв С.В., Масляєва О.О. Теоретичні засади формування антикризової діяльності агропромислових підприємств. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 102–208.

Комплексний пакет загальнодержавних антикризових заходів подолання наслідків пандемії та створення передумов до сталого соціально-економічного зростання. Харків, 2020. 65 с.

Стратегічний огляд з реагування на кризу та посткризового відновлення в Україні у контексті пандемії COVID-19. Проєкт Програми розвитку ООН «Кризова координація та управління в Україні». URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/strategic-review-of-response-to-the-crisis-and-post-crisis-recov.html (дата звернення: 01.10.2021).

Переосмислення результатів – це має значення. URL: https://www.pwc.com/ceosurvey (дата звернення: 20.11.2021)

5 довгострокових тенденцій, які допоможуть вирости бізнесу у 2022 р. URL: https://youcontrol.com.ua/articles/yctrends2022 (дата звернення: 12.12.2021).

Mizhnarodne doslidzhennia Deloitte 2021 «Human Capital Trends» [Deloitte International Study 2021«Human Capital Trends»]. Available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/gx-2021/ (in Ukrainian) (accessed : December 15, 2021)

Kryvoviaziuk I.V. (2020), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom : navchalnyi posibnyk [Anti-crisis management of the enterprise: a textbook.], 3rd ed,. Kyiv : Kondor, (in Ukrainian).

Hasanov S.S., Shtanhret A.M., Kotliarevskyi Ya.V. and other. (2012), Antykryzove korporatyvne upravlinnia: teoretychni ta prykladni aspekty [Anti-crisis corporate governance: theoretical and applied aspects].Kyiv : DNNU Akad. fin. uprav linnia, (in Ukrainian).

Kushnir N.B., Voitovych D.S. (2016), Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia ta ekonomichnoi diahnostyky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Features of crisis management and economic diagnostics of the enterprise in modern conditions]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy].(electronic journal), no. 5,. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z =4954 . (accessed October 8, 2021).

Panchenko S.V., Dykan V.L., Volovelska I.V. (2017), Upravlinnia biznesom: pidruchnyk [Business Management: a textbook]. Kharkiv: UkrDUZT, (in Ukrainian).

Iepifanova I.Yu., Oranska N.O. (2016), Sutnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [The essence of crisis management of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society]. no. 2. pp. 265-269, (in Ukrainian)..

Steshenko O.D., Masalyhina V.V. (2020), Antykryzove upravlinnia v umovakh pandemii [Anti-crisis management in a pandemic]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Transport Economics and Industry.]. vol. 70-71. pp. 75-82, (in Ukrainian)..

Vasyliev S.V., Masliaieva O.O. (2021), Teoretychni zasady formuvannia antykryzovoi diialnosti ahropromyslovykh pidpryiemstv [Theoretical bases of formation of anti-crisis activity of agro-industrial enterprises]. Ahrosvit [Agrosvit]. No. 5-6. pp. 102-208, (in Ukrainian).

Kompleksnyi paket zahalnoderzhavnykh antykryzovykh zakhodiv podolannia naslidkiv pandemii ta stvorennia peredumov do staloho sotsialno-ekonomichnoho zrostannia [Comprehensive package of national anti-crisis measures to overcome the effects of the pandemic and create the conditions for sustainable socio-economic growth]. Kharkiv. 2020. 65 p., (in Ukrainian).

Stratehichnyi ohliad z reahuvannia na kryzu ta postkryzovoho vidnovlennia v Ukraini u konteksti pandemii COVID-19. Proiekt Prohramy rozvytku OON «Kryzova koordynatsiia ta upravlinnia v Ukraini» [Strategic Review of Crisis Response and Post-Crisis Recovery in Ukraine in the Context of the COVID-19 Pandemic. UNDP Crisis Coordination and Governance Program in Ukraine]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/strategic-review-of-response-to-the-crisis-and-post-crisis-recov.html., (in Ukrainian) (accessed October 1, 2021).

Pereosmyslennia rezultativ – tse maie znachennia [Rethinking the results is important]. Available at: https://www.pwc.com/ceosurvey (accessed November 20, 2021), (in Ukrainian).

5 dovhostrokovykh tendentsii, yaki dopomozhut vyrosty biznesu u 2022 r. [5 long-term trends that will help grow the business in 2022]. Available at: https://youcontrol.com.ua/articles/yctrends2022, (in Ukrainian) (accessed December 12, 2021).

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Савчук, О. (2021). СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (22), 39-46. https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами