УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ВИТРАТ СТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ УСТАНОВІ

  • С.В. Прокопченко Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0002-8338-4876
Ключові слова: науково-дослідна установа, нематеріальний актив, дослідження, розроблення, витрати

Анотація

Одним із найважливіших об’єктів майна науково-дослідної установи є нематеріальні активи, які виступають джерелом як отримання конкурентних переваг, так і показником ефективності її діяльності. Створення нематеріальних активів у науково-дослідних установах має певні особливості, головною з яких є бюджетне фінансування. Під час дослідження та розроблення таких активів виникає чимало питань щодо відображення в обліку витрат. У статті запропоновано підхід до розмежування етапів дослідження від етапу розроблення під час облікового відображення витрат на нематеріальні активи. Доведено, що ризик-орієнтовне управління та вдосконалення порядку обліку і відображення у звітності витрат дає можливість отримати об’єктивну й якісну інформацію щодо вартості створених об’єктів нематеріальних активів.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2019 № 526-р «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text.

Житная И.П., Манухина М.Ю. Учет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2004. № 3(74). С. 20–21.

Куцик П.О., Чабанюк О.М. Організація контролю витрат в системі управління санаторно-курортними установами. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010. № 3(53). С. 143–149.

Криштопа І.І. Облік витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67862.doc.htm.

Легенчук С.Ф., Очередько В.Р. Внутрішньо створені нематеріальні активи: особливості визнання та напрями удосконалення бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. Вип. 2(46). С. 129–135.

Кирильєва Л.О., Самойлова Є.О. Проблемні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки в закладах ресторанного господарства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. № 1(1). С. 129–135.

Сенчук Т.Я. Організація обліку витрат на дослідження та розробки. Міжнародний збірник наукових праць. 2010. № 3(21). С. 346–351.

Чугрій Н.А. Особливості обліку витрат на етапі дослідження та розроблення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН України. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 2(60). С. 196–203.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050;#Text.

Биба В.В., Міщенко Р.А. Теорія і практика обліку витрат на дослідження та розробку нематеріального активу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. С. 39–46.

ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018, IDT) [Чинний від 2019-01-01] ДП «УкрНДНЦ», 2019. 42 с.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 chervnia 2019 № 526-r «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku» [On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030] Elektronnyi resurs – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text.

Zhytnaia Y.P. Uchet zatrat na nauchno-yssledovatelskye i optno-konstruktorskye raboti [Cost accounting for research and development work ]/ Y. P. Zhytnaia, M. Yu. Manukhyna // Visnyk SNU im. V. Dalia. –2004. – № 3 (74). – pp. 20 – 21.

Kutsyk P.O. Orhanizatsiia kontroliu vytrat v systemi upravlinnia sanatorno-kurortnymy ustanovamy [Organization of cost control in the management system of sanatoriums] / P.O. Kutsyk, O. M. Chabaniuk // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu / Ekonomichni nauky. – Zhytomyr : ZhDTU, 2010. – № 3 (53). – pp. 143 – 149.

Kryshtopa I.I. Oblik vytrat na naukovo-doslidni ta doslidno-konstruktorski roboty [Accounting for research and development costs] / I.I. Kryshtova: Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67862.doc.htm.

Lehenchuk S.F., Ocheredko V.R. Vnutrishno stvoreni nematerialni aktyvy: osoblyvosti vyznannia ta napriamy udoskonalennia bukhhalterskoho obliku [Internally created intangible assets: features of recognition and areas of improvement of accounting]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. 2020, - Vyp. 2 (46). - pp. 129–135.

Kyrylieva L.O., Samoilova Ye.O. Problemni aspekty obliku vytrat na doslidzhennia ta rozrobky v zakladakh restorannoho hospodarstva [Problematic aspects of accounting for research and development costs in restaurants.] Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 2012. - № 1 (1). - pp. 129–135.

Senchuk T.I. Orhanizatsiia obliku vytrat na doslidzhennia ta rozrobky [Organization of accounting for research and development costs.] Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. 2010, № 3 (21). pp. 346–351.

Chuhrii N.A. Osoblyvosti obliku vytrat na etapi doslidzhennia ta rozroblennia nematerialnykh aktyviv u naukovo-doslidnykh ustanovakh NAAN Ukrainy [Features of cost accounting at the stage of research and development of intangible assets in research institutions of NAAS of Ukraine]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 2018, № 2 (60), pp. 196–203.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 122 «Nematerialni aktyvy» [Intangible assets] / Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 12.10.2010 r. № 1202. Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy» [Intangible assets] / Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy 18.10.1999 r. № 242. Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy» [Intangible assets] Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050;#Text.

Byba V.V., Mishchenko R.A. Teoriia i praktyka obliku vytrat na doslidzhennia ta rozrobku nematerialnoho aktyvu [Theory and practice of accounting for research and development of intangible assets]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2012. pp. 39–46.

DSTU ISO 31000:2018 Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta nastanovy [Risk management. Principles and guidelines ] (ISO 31000:2018, IDT) 2019-01-01 DP «UkrNDNTs», 2019, 42 p. (Informatsiia ta dokumentatsiia)

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Прокопченко, С. (2021). УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ВИТРАТ СТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ УСТАНОВІ. Підприємництво та інновації, (21), 61-64. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами