РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес процеси, ефективне управління, показники діяльності підприємств, інноваційність

Анотація

У менеджменті існує багато управлінських підходів, які дають змогу підвищити показники ефективності діяльності підприємства. При цьому пріоритетним напрямом розвитку підприємств є здійснення інноваційної діяльності. Для досягнення успіху у цій сфері підприємства змінюють підходи до управління, організаційні структури та моделі бізнесу. Утім, в умовах постійного загострення конкурентної боротьби досягнення високих показників діяльності підприємства щонайкраще забезпечується за рахунок реінжинірингу бізнес-процесів. Інноваційність реінжинірингу полягає у тому, що він поєднує використання прерогатив комп’ютерних технологій, технологій управління людськими ресурсами та змінами бізнес-процесів. У нинішніх умовах господарювання швидкість реакції всіх підсистем підприємства та ефективність операцій мають особливе значення та є необхідною умовою його ефективного функціонування в умовах постійного загострення конкуренції. У цій ситуації реінжиніринг є найбільш результативним, адже сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства за рахунок зміни бізнес-моделі, яку воно використовує. Отже, вивчення процедур реінжинірингу, його принципів і завдань є актуальним в умовах сьогодення. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних підходів до основних принципів, видів і завдань реінжинірингу бізнес-процесів як інструменту ефективного управління підприємствами. Методологічною основою дослідження послужили праці вітчизняних і зарубіжних учених із проблем реінжинірингу та управління змінами підприємств. Реінжиніринг бізнес-процесів є ґрунтовним переосмисленням і радикальним перепроєктуванням бізнес-процесів підприємств, які бажають значно поліпшити показники своєї діяльності. Його застосовують, коли необхідно прийняти обґрунтоване рішення про реорганізацію діяльності: радикальні перетворення, реструктуризацію бізнесу, заміну діючих структур управління на нові тощо. Завдяки ефективному використанню інструментів реінжинірингу бізнес-процесів можна зробити підприємство більш гнучким до змін зовнішнього середовища і більш стійким в умовах конкурентної боротьби. Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів передбачає рішучу, докорінну перебудову бізнес-процесів та основ організації управління з метою істотного підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку та значного зростання ефективності діяльності підприємства як цілісної системи.

Посилання

Zaika S. (2021) Features of analysis of business processes of enterprises. Proceedings of the Upravlinnia resursnym zabezpechenniam hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky : materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Ukraine, Poltava, 17.11.2021), Poltava: PSAU, pp. 301-302.

Zaika O. (2021) Basic principles of business process reengineering. Proceedings of the Upravlinnia resursnym zabezpechenniam hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky : materialy VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Ukraine, Poltava, 17.11.2021), Poltava: PSAU, pp. 329-330.

Andersen B. (2010) Biznes-processy. Instrumenty sovershenstvovaniya [Business processes. Improvement tools]. Moscow: Standards and quality. (in Russian)

Babak O. (2011) Reinzhynirynh yak suchasnyi instrument innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Reengineering as a modern tool for innovation of enterprises]. Proceedings of the Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University, no. 17/1, pp. 55-60.

Binner H. (2010) Upravlenie organizaciyami i proizvodstvom: ot funkcional'nogo menedzhmenta k processnomu [Management of organizations and production: from functional to process management]. Moscow: Alpina Publishers (in Russian).

Vinogradova O. (2005) Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti: monohrafiia [Reengineering of business processes in modern management: a monograph]. Donetsk.

Hryban S. (2015) Otsinka efektyvnosti reinzhynirynhu biznes-protsesiv yak instrumenta antykryzovoho upravlinnia [Evaluation of the effectiveness of business process reengineering as a tool for crisis management]. Proceedings of Agrosvit, no. 2, pp. 50-54.

S. Zaika, O. Gridin (2016) Osoblyvosti diahnostyky efektyvnosti menedzhmentu [Features of diagnostics of management efficiency]. Proceedings of the Bulletin of KhNTUA: Economic Sciences, no. 174, pp. 199-206.

Ippolitova I. (2016) Efektyvnist zdiisnennia reinzhynirynhu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [Efficiency of business process reengineering at the enterprise]. Proceedings of the Global and national economic problems, no. 13, pp. 264-270.

Kovalov A. (2014) Pidvyshchennia efektyvnosti antykryzovoho upravlinnia v korporatyvnomu sektori na osnovi reinzhynirynhu biznes-protsesiv [Improving the efficiency of crisis management in the corporate sector based on business process reengineering]. Proceedings of the Bulletin of socio-economic research, no. 3 (54), pp. 124-130.

Kovtun T., Dmitrieva L. (2017) Reinzhiniring biznes-processov s pozicij metodologij upravleniya proektov [Reengineering of business processes from the standpoint of project management methodologies]. Proceedings of Management of the development of complex systems, no. 30, pp. 44-49.

Kogut Yu. (2011) Model reinzhynirynhu biznes-protsesiv pidpryiemstva [Enterprise business process reengineering model]. Proceedings of the Business Inform, Kharkiv, no.10, pp. 65-69.

Kotlik A. (2011) Pobudova systemy pokaznykiv dlia otsinky konkurentospromozhnosti biznes-protsesiv pidpryiemstva [Building a system of indicators to assess the competitiveness of business processes of the enterprise]. Proceedings of Development management, no. 21 (118), pp. 30-32.

Krupa K. (2011) Reinzhynirynh – hidna vidpovid na vyklyky otochennia [Reengineering is a worthy response to the challenges of the environment]. Proceedings of Current economic problems, no. 10, pp. 443–446.

Lepeiko T. (2009) Reinzhynirynh biznes-protsesiv [Business process reengineering]. Kharkiv: KhNEU (in Ukrainian).

Lyubarska V. (2004) Pravyla vydilennia biznes-protsesiv v orhanizatsii [Rules for allocating business processes in the organization]. Proceedings of Proceedings of the conference "Problems and prospects for the development of information systems and technologies in the economy", dedicated to the 40th anniversary of the Department of Information Systems. Development management, no. 2, pp. 46–48.

Maznev G., Zaika S., Gridin O. (2016) Antykryzove upravlinnia yak sfera biznes-administruvannia [Crisis management as a field of business administration]. Proceedings of Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy », no. 10, pp. 25-32.

Parsyak V. (2011) Upravlinnia biznes-protsesamy – instrument pidvyshchennia efektyvnosti orhanizatsii [Business process management is a tool for improving the efficiency of organizations]. Proceedings of Current economic problems, no. 7, pp. 131–138.

Sakun L., Sukhomlin L., Riznichenko L., Velkin B. (2020) Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak suchasnyi metod upravlinnia stratehichnymy zminamy na pidpryiemstvi [Business process reengineering as a modern method of managing strategic change in the enterprise]. Proceedings of Economics and organization of management, no. 2 (38), pp. 81-97.

Sknar A. (2009) Kontrolinhovi aspekty reinzhynirynhu biznes-protsesiv pidpryiemstva [Controlling aspects of reengineering business processes of the enterprise]. Proceedings of Banking, no. 3, pp. 81-87.

Taranyuk L. (2011) Metodolohiia reinzhynirynhu biznes-protsesiv promyslovykh pidpryiemstv [Methodology of business process reengineering of industrial enterprises]. Proceedings of The mechanism of economic regulation, no. 1, pp. 111-119.

Taranyuk L., Zaporozhchenko O. (2011) Orhanizatsiini zasady provedennia reinzhynirynhu biznes-protsesiv pidpryiemstva [Organizational principles of reengineering business processes of the enterprise]. Proceedings of The mechanism of economic regulation, no. 4, pp. 122–133.

Ullah F., Robson M. A Praktycheskoe rukovodstvo po reynzhynyrynhu byznes-protsessov [Practical Guide to Business Process Reengineering]. Electronic resource. Available at: http://iso.staratel.com/BPRI/ ReIngBP.htm.

Hammer M., Champy J. (2010) Reinzhiniring korporacii: Manifest revolyucii v biznese [Corporate Reengineering: A Manifesto for a Business Revolution]. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. (in Russian)

Harrington J., Esseling K., Nimwegen H. Wang (2011) Optimizaciya biznes-processov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizaciya [Optimization of business processes: documentation, analysis, management, optimization]. St. Petersburg: Azbuka. (in Russian)

Chornobay L.I., Duma O.I. (2013) Biznes-protsesy pidpryiemstva: zahalna kharakterystyka ta ekonomichna sut [Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence]. Proceedings of Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development: a collection of scientific papers, pp. 125-131.

Zaika S. Features of analysis of business processes of enterprises. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 301–302.

Zaika О. Basic principles of business process reengineering. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 329–330.

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер с англ. С.В. Ариничева. Москва : Стандарты и качество, 2010. 272 с.

Бабак О.А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60.

Биннер Х. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному / пер. с нем. Москва : Альпина Паблишерз, 2010. 282 с.

Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія. Донецьк, 2005. 195 с.

Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів як інструмента антикризового управління. Агросвіт. 2015. № 2. С. 50–54.

Заїка С.О., Грідін О.В. Особливості діагностики ефективності менеджменту. Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. 2016. Вип. 174. С. 199–206.

Іпполітова І.Я. Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 264–270.

Ковальов А.І. Підвищення ефективності антикризового управління в корпоративному секторі на основі реінжинірингу бізнес-процесів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 3(54). С. 124–130.

Ковтун Т.А., Дмитриева Л.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологий управления проектами. Управление развитием сложных систем. 2017. № 30. С. 44–49.

Когут Ю.О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Бізнес Інформ. 2011. № 10. С. 65–69.

Котлик А.В. Побудова системи показників для оцінки конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємства. Управління розвитком. 2011. № 21(118). С. 30–32.

Крупа К.В. Реінжиніринг – гідна відповідь на виклики оточення. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 10. С. 443–446.

Лепейко Т.І., Котлик А.В. Реінжиніринг бізнес-процесів : навчально-практичний посібник у схемах і таблицях. Харків : ХНЕУ, 2009. 80 с.

Любарська В.М. Правила виділення бізнес-процесів в організації. Матеріали конференції «Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці», присвяченої 40-річчю утворення кафедри інформаційних систем. Управління розвитком. 2004. № 2. Спецвипуск. С. 46–48.

Мазнєв Г.Є., Заїка С.О., Грідін О.В. Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування. Науковий вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 10. С. 25–32.

Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами – інструмент підвищення ефективності організацій. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 7. С. 131–138.

Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві / Л.М. Сакун, Л.В. Сухомлин, Л.В. Різніченко, Б.О. Вєлькін. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 2(38). С. 81–97.

Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Банківська справа. 2009. № 3. С. 81–87.

Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств. Механізм регулювання економіки. 2011. № 1. С. 111–119.

Таранюк Л.М., Запорожченко О.М. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 122–133.

Уллах Ф., Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. URL: http://iso.staratel.com/BPRI/ ReIngBP.htm.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2010. 287 с.

Харрингтон Дж., Эсселинг К.С., Нимвеген Ван Х. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / пер. с англ. Санкт-Петербург : Азбука ; БМикро, 2011. 328 с.

Чорнобай Л.І., Дума О.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. С. 125–131.

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Заїка, С., Харчевнікова, Л., & Заїка, О. (2021). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Підприємництво та інновації, (21), 49-54. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.8
Розділ
Економіка та управління підприємствами