НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифрова економіка, аутстафінг, аутсорсинг персоналу, лізинг персоналу, діджиталізація управління персоналом

Анотація

У статті детально досліджено та проаналізовано сутність особливостей організації таких сучасних форм організації трудових відносин, як аутстафінг, аутсорсинг та лізинг персоналу, їхні відмінності, переваги та недоліки, можливості застосування в сучасних умовах функціонування української економіки з урахуванням цифрового вектору розвитку HR-менеджменту. Установлено, що в нашій країні ці види трудових взаємовідносин лише починають розвиватися, незважаючи на значний світовий досвід у цій сфері. Виявлено, що перепонами для активного впровадження в практику управління персоналу саме аутстафінгу є недоліки в трудовому законодавстві, вирішення яких потребує врегулювання на державному рівні. Проаналізовано методи і напрями діджиталізації процесів управління персоналом, що в комплексі з новітніми методами організації трудових відносин дасть змогу вітчизняним підприємствам підвищити свої ефективність та конкурентоспроможність.

Посилання

Аналіз ефективності роботи персоналу як елемент бізнес-процесу підприємства / О.О. Павленко, І.О. Максименко, Є.В. Лапін, В.О. Касьяненко. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 1. С. 77–81.

Беляцкий Н.П., Подупейко А.А. Цифровые трансформации управления персоналом. Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2019. № 4(135). С. 24–30.

Медведєва В. Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 2017. Вип. 46. C. 345–357.

Тютюннікова С.В., Фрідман О.А. Трансформації інноваційного підприємництва в умовах становлення цифрової економіки. Економічна теорія та право. 2020. № 2(41). С. 26–47.

Дашко І.М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 9 . С. 37–41.

Матвійчук Н.М. Аутстафінг: стан та проблеми впровадження в Україні. Інноваційна економіка. 2015. № 5(60). С. 33–37.

Закон України від 10.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.

Домбровська Г.П., Геращенко І.О. Аутстафінг в управлінні персоналом. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2010. № 62. С. 15–22.

Гавловська Н.І., Якимець Ю. Проблеми та перспективи застосування аутстафінгу в Україні. Матеріали міжнародної Інтернет-конференції «Динаміка наукових досліджень». 2013. URL: https://www.businesslaw.org.ua/outstaffing-in-ukraine/.

Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 95–99.

Когут О.О. Аутстафінг, аутсорсинг, лізинг персоналу: співвідношення понять та проблеми правового регулювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 2. Т. 2. С. 52–55.

Кухта К.О., Пономаренко В.О. Аутстафінг, аутсорсинг та крауд-технології у контексті трансформації бізнес-процесів. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 553–557.

Данило С.І., Данило А.І. Аутстафінг як інновації в управлінні персоналом на підприємстві. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2020. T. 1. № 5(37). С. 33–40.

Бережницький Д.Ю. Цифровізація управління людськими ресурсами підприємств. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Житомир : Житомирська політехніка, 2020. C. 421–425. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf.

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналітична записка / В.С. Куйбіда, О.М. Петроє, Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук. Київ : НАДУ, 2019. 28 с.

Жуковська В.М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 2. С. 13–17.

Pavlenko O.O., Maksymenko I.O., Lapin Ye.V., Kasianenko V.O. (2019) Analiz efektyvnosti roboty personalu yak element biznes-protsesu pidpryiemstva [Analysis of staff efficiency as an element of the business process of the enterprise]. Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika” [Bulletin of SSU. “Economics” series], no. 1, pp. 77–81.

Belyackij N.P., Podupejko A.A. (2019) Cifrovye transformacii upravleniya personalom [Digital transformations of personnel management]. Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Belarusian State Economic University], no. 4 (135), pp. 24–30.

Medvedieva V. (2017) Novitni tekhnolohii yak vazhlyvyi chynnyk u rozvytku informatsiinoho suspilstva [New technologies as an important factor in the development of the information society]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Scientific works of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskiy], vol. 46, pp. 345–357.

Tiutiunnikova S.V., Fridman O.A. (2020) Transformatsii innovatsiinoho pidpryiemnytstva v umovakh stanovlennia tsyfrovoi ekonomiky [Transformations of innovative entrepreneurship in the digital economy]. Ekonomichna teoriia ta pravo [Economic theory and law], no. 2 (41), pp. 26–47.

Dashko I.M. (2016) Rozvutok innivauijnix texnologij ypravlinnja personalom na pidpuenstvax y sychasnux ymovax gospodaruvannja. [Development of innovative technologies of personnel management at enterprises in modern business conditions]. Naykovuj visnuk Ygqorodskogo nasionalnogo yniversitety [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], no. 9, pp. 37–41.

Matviichuk N.M. (2015) Autstafinh: stan ta problemy vprovadzhennia v Ukraini [Outstaffing: the state and problems of implementation in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], no. 5 (60), pp. 33–37.

Verkhovna Rada Ukrainy (2012) Zakon Ukrainy vid 10.07.2012 r. № 5067-VI “Pro zainiatist naselennia” [Law of Ukraine of July 10, 2012 № 5067-VI “On Employment”], Kyiv, Ukraine. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (accessed 9 December 2021).

Dombrovska H.P., Herashchenko I.O. (2010) Autstafinh v upravlinni personalom [Outstaffing in personnel management]. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu KhPI [Bulletin of the National Technical University of KhPI], no. 62, pp. 15–22.

Havlovska N.I., Yakymets Yu. (2013) Problemy ta perspektyvy zastosuvannia autstafinhu v Ukraini [Problems and prospects of outstaffing in Ukraine]. Proceedings of the International Internet Conference Dynamika naukovykh doslidzhen. Available at: https://www.businesslaw.org.ua/outstaffing-in-ukraine/ (accessed 9 December 2021).

Achkasova O.V. (2014) Orhanizatsiini ta pravovi aspekty zdiisnennia autstafinhu v Ukraini [Organizational and legal aspects of outstaffing in Ukraine]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy], no. 2, pp. 95–99.

Kohut O.O. (2015) Autstafinh, autsorsynh, lizynh personalu: spivvidnoshennia poniat ta problemy pravovoho rehuliuvannia [Outstaffing, outsourcing, personnel leasing: the relationship between concepts and problems of legal regulation]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], vol. 2, no. 2, pp. 52–55.

Kukhta K.O., Ponomarenko V.O. (2017) Autstafinh, autsorsynh ta kraud-tekhnolohii u konteksti transformatsii biznes-protsesiv [Outstaffing, outsourcing and crowdfunding in the context of business process transformation]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society], no. 13, pp. 553–557.

Danylo S.I., Danylo A.I. (2020) Autstafinh yak innovatsii v upravlinni personalom na pidpryiemstvi [Outstaffing as innovations in personnel management in the enterprise]. Mizhnarodnyi ekonomichnyi zhurnal “Internauka”. Seriia: “Ekonomichni nauky” [International Economic Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”], vol. 1, no. 5 (37), pp. 33–40.

Berezhnytskyi D.Yu. (2020) Tsyfrovizatsiia upravlinnia liudskymy resursamy pidpryiemstv [Digitalization of human resources management of enterprises]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical on-line conference of graduate students, young scientists and students dedicated to the Day of Science. Pp. 421–425. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/12.-ekonomichni-nauky-innovatsiyi-v-ekonomitsi-problemy-rozvytku-tsyfrovoyi-ekonomiky.pdf (accessed 9 December 2021).

Kuibida V.S., Petroie O.M., Fedulova L.I., Androshchuk H.O. (2019) Tsyfrovi kompetentsii yak umova formuvannia yakosti liudskoho kapitalu [Digital competencies as a condition for the formation of the quality of human capital]. Kyiv: NAPA, 28 p. (in Ukrainian)

Zhukovska V.M. (2017) Tsyfrovi tekhnolohii v upravlinni personalom: sutnist, tendentsii, rozvytok [Digital technologies in personnel management: essence, trends, development]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanities University], no. 2, pp. 13–17.

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Дашко , І. (2021). НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (21), 35-42. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами