ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКА І РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: тенденції, рівні, людський розвиток, метрики, цілі, безпека, індекс, соціальні дисбаланси, нерівності, мобільність, природа, можливості, активність, дії

Анотація

Стаття присвячена виявленню світових та регіональних тенденцій, визначенню проблем та детермінант впливу на розширення можливостей зростання рівня людського розвитку. Підтверджено зростання рівня життя й задоволення первинних потреб, а також виходу на перший план цінностей іншого порядку. Розглянуто показники, що застосовуються для розрахунку індексу людського розвитку на рейтинговій шкалі за двома варіантами розрахунків, а саме національною та методикою ООН. Проведено групування рівнів людського розвитку за національною та адаптованою методикою ООН. Визначено розташування регіонів України за Індексом людського розвитку на рейтинговій шкалі за двома варіантами розрахунків. Встановлено позитивну тенденцію зростання рівня людського розвитку загалом по Україні та у всіх регіонах, а також зменшення величини розривів між вищим та середніми рівнями, що хоча й не заперечує тенденцію зростання, але свідчить про скорочення розривів міжобласних рівнів людського розвитку за особливостями динамічних зрушень.

Посилання

Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр. : колективна монографія / за ред. О.М. Гладуна. Київ : НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 2020. 174 с.

Kalenyuk I., Grishnova O., Tsymbal L., Djakona A., Panchenko E. Formation of intellectual corporate capital:methods and modern trends. Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. 2020. Vol. 6. Nr. 383. Р. 182.

Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / А.М. Колот, В.М. Данюк, О.О. Герасименко та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 500 с.

Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Е.М. Лібанової. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. 316 с.

Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції : колективна монографія / відп. за випуск Л.М. Черенько, О.В. Макарова ; за ред. Е.М. Лібанової. Київ, 2012. 436 с.

Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : наукова доповідь / Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк, В.Я. Месель-Веселяк та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.

Лісогор Л.С. Формування інноваційної зайнятості в умовах модернізації економіки та трансформації суспільних відносин. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 3 (23).

Розрахунок індексу регіонального людського розвитку за 2019 рік. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik (дата звернення: 07.05.2020).

Порядок і методика проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1029. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-udoskonalennya-sistemi-monitoringu-ta-ocinki-rezultativnosti-realizaciyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki (дата звернення: 10.05.2020).

Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020 URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/UKR.pdf (дата звернення: 10.05.2020).

Вимірювання прогресу в розвитку за межами доходу: святкування 30 років ІРЧП. URL: http://hdr.undp.org/en/content/measuring-development-progress-beyond-income-celebrating-30-years-hdi (дата звернення: 05.05.2020).

Звіт про розвиток людського розвитку перегляне концепцію безпеки людини в 2021 році. URL: http://hdr.undp.org/en/new-gen-human-security (дата звернення: 11.05.2020).

Hladun, O.M. (2020). Naselennia Ukrainy. Demohrafichni tendentsii v Ukraini u 2002–2019 rr. [The population of Ukraine. Demographic trends in Ukraine in 2002–2019]: monohr. NAS of Ukraine, Institute of Demography and Social Studies of M.V. Ptukha. Kyiv (in Ukrainian).

Kalenyuk I., Grishnova O., Tsymbal L., Djakona A., Panchenko E., (2020). Formation of intellectual corporate capital:methods and modern trends. Bulletin of National academy of sciences of The Republic of Kazakhstan. Vol. 6. No. 383. Р. 182.

Kolot A.M., Daniuk V.M., Herasymenko O.O. (2017). Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, mechanisms of provision: monograph]. KNEU, Kyiv (in Ukrainian).

Libanova E.M. (2008). Liudskyi rozvytok v Ukraini: innovatsiinyi vymir [Human development in Ukraine: innovative dimension (collective monograph)]. za red. E.M. Libanovoi. NAS of Ukraine, Institute of Demography and Social Studies of M.V. Ptukha. Kyiv (in Ukrainian).

Libanova E.M., Cherenko L.M., Makarova O.V. (2012). Liudskyi rozvytok v Ukraini: transformatsiia rivnia zhyttia ta rehionalni dysproportsii [Human development in Ukraine: transformation of living standards and regional disparities (collective monograph)]. NAS of Ukraine, Institute of Demography and Social Studies of M.V. Ptukha. Kyiv (in Ukrainian).

Lupenko Yu.O., Shpykuliak O.H., Mesel-Veseliak V.Ya., other. (2019). Perspektyvni formy orhanizatsii hospodarskoi diialnosti na seli: naukova dopovid [Perspective forms of organization of economic activity in the countryside: scientific report]. National Research Center “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv (in Ukrainian).

Lisohor L.S. (2016). Formuvannia innovatsiinoi zainiatosti v umovakh modernizatsii ekonomiky ta transformatsii suspilnykh vidnosyn [Formation of innovative employment in the conditions of modernization of economy and transformation of public relations]. Economics and organization of management. No. 3 (23) (in Ukrainian).

Rozrakhunok indeksu rehionalnoho liudskoho rozvytku za 2019 rik. [Calculation of the regional human development index for 2019]. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik (accessed 7 May 2020) (in Ukrainian).

Poriadok i metodyka provedennia rozrakhunku indeksu rehionalnoho liudskoho rozvytku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 hrudnia 2017 roku № 1029 [The procedure and methodology for calculating the index of regional human development. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 20, 2017 № 1029]. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-udoskonalennya-sistemi-monitoringu-ta-ocinki-rezultativnosti-realizaciyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki (accessed: 10 May 2020) (in Ukrainian).

Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/UKR.pdf (accessed: 10 May 2020).

Vymiriuvannia prohresu v rozvytku za mezhamy dokhodu: sviatkuvannia 30 rokiv IRChP [Measuring progress in development beyond income: celebrating 30 years of HDI]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/measuring-development-progress-beyond-income-celebrating-30-years-hdi (accessed: 5 May 2020) (in Ukrainian).

Zvit pro rozvytok liudskoho rozvytku perehliane kontseptsiiu bezpeky liudyny v 2021 rotsi [The Human Development Report will review the concept of human security in 2021]. URL: http://hdr.undp.org/en/new-gen-human-security (accessed: 11 May 2020) (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Волощук, К., & Волощук, Ю. (2021). ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКА І РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (19), 46-54. https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.7
Розділ
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика