ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • П.В. Ткаченко Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційне підприємство, інновація, організаційне забезпечення інноваційної діяльності

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти визначення та класифікації інноваційної діяльності підприємств. Проаналізовано законодавчу базу здійснення інноваційної діяльності в Україні, а також ключові аспекти Керівництва Осло. Визначено недоліки у формулюваннях визначень понять «інноваційна діяльність» та «інноваційне підприємство». Виділено основні ознаки інноваційного підприємства та запропоновано більш чіткий їх математичний опис для правильного визначення виду діяльності, до якого належать витрати. Описано та структуровано види інновацій, а також їх значення у звичайній діяльності підприємства, визначено взаємозв’язок між видами інновацій та послідовністю їх впровадження у діяльність підприємства. Побудовано ієрархію інновацій на підприємстві згідно з впливом, які вони мають на інноваційну та звичайну діяльність підприємства, а також сформовано їх схему. Розглянуто випадки, які не можуть вважатись впровадженням інновацій, а є частиною перебігу звичайної діяльності підприємства.

Посилання

Керівництво (рекомендації) Осло 2018. Керівні принципи збору, звітності та використання даних про інновації: OECD та Євростат. 2018. 300 с.

Косенко О.П. Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій : монографія. Харків : Смугаста типографія, 2015. 517 с.

Кравчук А.В. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств. Сучасні технології менеджменту : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 7 листопада 2018 року). Луцьк, 2018. С. 85–87.

Мартиненко А.В., Перерва П.Г. Інноваційний процес як основа ефективної діяльності підприємства. Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців : праці ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів (м. Харків, 19–22 листопада 2019 року). Харків, 2019. С. 350.

Маслак О.О. Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22.8. С. 269–274.

Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Пирогов Д.Л. Information analytical provision in formation of innovational projects portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. № 2 (33). С. 205–214.

Мершиев Р.В. Проблемы оценки эффективности инноваций. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 5. С. 114–119.

Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 108–113.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 11.08.2021).

Про підприємництво : Закон України від 29 січня 2020 року № 698-ХІІ. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text (дата звернення: 11.08.2021).

Чумак Л.Ф. Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах. Бізнес-Інформ. 2012. № 12. C. 209–212.

Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 181–189.

OECD (2018) Kerivnytstvo (rekomendatsii) Oslo 2018. Kerivni pryntsypy zboru, zvitnosti ta vykorystannia danykh pro innovatsii [Guidelines (recommendations) Oslo 2018. Guidelines for the collection, reporting and use of data on innovation], Oslo: OECD.

Kosenko O.P. (2015) Komertsializatsiia intelektualno-innovatsiinykh tekhnolohii [Commercialization of intellectual and innovative technologies]. Kharkiv: Smuhasta typohrafiia (in Ukrainian).

Kravchuk A.V. (2018) Analiz innovatsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv [Analysis of innovative activity of industrial enterprises] Suchasni tekhnolohii menedzhmentu (Ukraine, Lutsk, November 7, 2018) (eds. Cherchyk L.M.); Lutsk: Suchasni tekhnolohii menedzhmentu, pp. 85–87.

Martynenko A.V., Pererva P.H. Innovatsiinyi protses yak osnova efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva. [Break PG Innovation process as the basis of effective enterprise activity]. Teoretychni ta praktychni doslidzhennia molodykh naukovtsiv (Ukraine, Kharkiv, November 19–22, 2019) (eds. Sokol E.I.); Kharkiv: Teoretychni ta praktychni doslidzhennia molodykh naukovtsiv, p. 350.

Maslak O.O. (2012) Chynnyky vplyvu na innovatsiinu diialnist promyslovykh pidpryiemstv [Factors influencing the innovation activity of industrial enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no. 22.8, pp. 269–274.

Maslak O.I., Hryshko N.Ie., Maslak M.V., Pyrohov D.L. (2020) Information analytical provision in formation of innovational projects portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 2 (33), pp. 205–214.

Mershyev R.V. (2010) Problemy otsenky effektyvnosti innovatsyi [Problems of evaluating the effectiveness of innovations]. Novyj informacyonno-analiticheskyi biulleten), no. 5, pp. 114–119.

Polozova T.V., Kryvtsun D.Iu. (2015) Innovatsiina diialnist pidpryiemstva ta ekonomichna sutnist innovatsiinoho protsesu [Innovative activity of the enterprise and economic essence of innovation process]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 12. pp. 108–113.

Law of Ukraine on innovation activity №40-IV (2002, July 4). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Law of Ukraine on entrepreneurship №698-KhII (2020, January 29). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text.

Chumak L.F. (2012) Innovatsiina diialnist pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Innovative activity of the enterprise in modern conditions]. Biznes-Inform, no. 12, pp. 209–212.

Iashkina O.I. (2013) Innovatsiina diialnist pidpryiemstv Ukrainy: tendentsii rozvytku ta chynnyky vplyvu [Innovative activity of Ukrainian enterprises: development trends and factors of influence]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 4, pp. 181–189.

Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Ткаченко, П. (2021). ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (19), 40-45. https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами