ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • П.В. Круш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Т.В. Дитиненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: управління, кадровий потенціал, методи, ефективність, оцінювання, підхід

Анотація

У статті розкрита структура управління її якісні і кількісні характеристики, методи та способи управління кадровим потенціалом і науково-методичні підходи до оцінки ефективності управління кадровим потенціалом підприємства. Виділено головні складники кадрового потенціалу та визначено основні напрями підвищення ефективності використання кадрового потенціалу. Розкрита необхідність формування інструментарію оцінки кадрового потенціалу, що дозволяє отримати більш обґрунтовану динамічну оцінку кадрового потенціалу підприємств, що підвищує якість та ефективність прогнозування й управління ним. Результатом статті є висновок, що комплексний підхід до оцінки можливостей співробітників дозволяє відстежувати динаміку кадрового потенціалу і приймати своєчасні управлінські рішення в області розвитку можливостей персоналу.

Посилання

Управление персоналом : учебник / под общ.ред. А. И. Турчинова. – М. : РАГС, 2003. – 488 с.

Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах : учебник / Ю. Г. Одегов.– М. : Академический проект, 2005. – 1088 с.

Романов А.П. Кадры как ключевой элемент экономического потенциала организации / А.П. Романов, М.С. Атаманова // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2010. – № 10–12 (31). – C. 292–298.

Литвин О.В. Оцінка соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства / О.В. Литвин // Вісник ДонНУЕТ (економічні науки). – 2012. – № 3 (55). – C.105–113.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч.практ. посіб. / М.І. Мурашко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 311 с.

Turchynova A.Y. (2003), Upravlenye personalom [Personnel management], RAGS, Moscow, Russia.

Odegov Ju.G. (2005), Upravlenye personalom v strukturno-logycheskyh shemah [Personnel management in the structural-logical schemes], Akademycheskyj proekt, Moscow, Russia.

Romanov A.P. and Atamanova M.S. (2010), Kadry kak kljuchevoj jelement jekonomicheskogo potenciala organizacii [Personnel as a key element of the economic potential of the organization], University. V. I. Vernadsky, Tambov, Russia.

Lytvyn O.V. (2012), Ocinka social'no-ekonomichnoi' efektyvnosti upravlinnja personalom pidpryjemstva [Evaluation of socio-economic efficiency of personnel management in the enterprise],Visnyk DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Murashko M.I. (2002) Menedzhment personalu [Management staff], T-vo «Znannja», Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2016-12-21
Як цитувати
Круш, П., & Дитиненко, Т. (2016). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (2), 14-18. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/45
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження