ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • І.І. Корман Уманський національний університет садівництва https://orcid.org/0000-0002-0332-6132
  • О.В. Семенда Уманський національний університет садівництва https://orcid.org/0000-0002-6690-645X
  • В.І. Гаєнко Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: формування попиту, стимулювання збуту, рибна продукція, споживання риби, попит

Анотація

У статті узагальнено теоретичні аспекти формування попиту та стимулювання збуту, запропоновано комплексний підхід до їх основних цілей, завдань, об’єктів впливу та засобів впливу, розглянуто процес формування попиту, цінові та нецінові фактори, що виявляють вплив на нього, стимулювання споживачів, продавців та торгових посередників, методи цінового стимулювання збуту. Висвітлено сучасний стан споживання риби в Україні, Європі та світі, рекомендоване та фактичне споживання рибної продукції. Розглянуто причини зростання споживання риби у світі. Визначено основні чинники формування попиту на рибну продукцію. Досліджено, які види риби користуються найбільшим попитом серед різних груп споживачів, а також обсяги попиту на різні види рибної продукції протягом року. Окреслено основні напрями для подальшого дослідження цієї теми.

Посилання

Колокольчикова І.В. Формування ринкового попиту та пропозиції на ринку плодово-ягідної продукції. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 6 (1). С. 24–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_6(1)__7 (дата звернення: 07.07.2021).

Махмудов Х.З., Слинько В.Г. Роль маркетингу у теорії мотивації споживачів (фізіологічна потреба) та механізм формування попиту на ринку рибопродуктів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». 2011. № 2. URL: https://www.researchgate.net/publication/310354764 (дата звернення: 11.07.2021).

Савицька Н.Л., Прядко О.М. Управління попитом. Харків : ХДУХТ, 2016. 197 с.

Квєтна І.Р. Квєтний Р.Н., Шкарпета А.В. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках. Вінниця : УНІВЕРСУМ Вінниця, 2005. 222 с.

Загуменний Д.О. Огляд рибного ринку України за 2020 рік. URL: https://uifsa.ua/news/news-of-ukraine/overview-of-the-fish-market-in-ukraine-for-2020 (дата звернення: 07.07.2021).

Вживання риби населенням світу (по доповіді ФАО 2020 р.) / Інформаційно-аналітична платформа розвитку рибного господарства. URL: https://fishindustry.com.ua/vzhivannya-ribi-naselennyam-svitu-po-dopovidi-fao-2020-r (дата звернення: 05.08.2021).

Україна у цифрах. 2017 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 241 с.

Україна у цифрах. 2020 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2021. 46 с.

ЄС є найбільшим у світі торговцем продуктами рибного господарства / Держрибагентство. URL: https://darg.gov.ua/_jes_je_najbiljshim_u_sviti_0_0_0_8182_1.html (дата звернення: 05.08.2021).

Кремінський Я.В., Малюта Л.Я. Особливості формування попиту на продукцію харчової промисловості з використанням маркетингових інструментів. Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень : матеріали науково-практичного семінару. (Тернопіль, 17 жовтня 2017 р.). Тернопіль : ТНТУ, 2017. С. 24–25.

Андреюк Н.І. Мікроекономіка : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Київ : Кондор, 2004. 174 с.

Семененко К.Ю., Скригун Н.П., Цимбалюк Л.Г. Методи цінового стимулювання збуту та умови їх використання. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 4 (16). С. 137–140.

Kolokolchykova I.V. (2019) Formuvannia rynkovoho popytu ta propozytsii na rynku plodovo-iahidnoi produktsii [Formation of market demand and supply in the market of fruit and berry products]. Scientific notes of Tavriya National University named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, vol. 30 (69), no. 6 (1), pp. 24–29. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_6(1)__7 (accessed 07 July 2021).

Makhmudov Kh.Z., Slynko V.H. (2011) Rol marketynhu u teorii motyvatsii spozhyvachiv (fiziolohichna potreba) ta mekhanizm formuvannia popytu na rynku ryboproduktiv [The role of marketing in the theory of consumer motivation (physiological need) and the mechanism of demand formation in the market of fish products]. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Finance and Credit Series, no. 2. Available at: https://www.researchgate.net/publication/310354764 (accessed 11 July 2021).

Savytska N.L., Priadko O.M. (2016) Upravlinnia popytom [Demand management]. Kharkiv : KhDUKhT (in Ukrainian), pp. 12–13.

Kvietna I.R., Kvietnyi R.N., Shkarpeta A.V. (2005) Mekhanizmy ta modeli tsinoutvorennia na svitovykh finansovykh rynkakh [Mechanisms and models of pricing in global financial markets]. Vinnytsia : UNIVERSUM Vinnytsia (in Ukrainian), pp. 112.

Zahumennyi D.O. Ohliad rybnoho rynku Ukrainy za 2020 rik [Review of the fish market of Ukraine for 2020]. Available at: https://uifsa.ua/news/news-of-ukraine/overview-of-the-fish-market-in-ukraine-for-2020 (accessed 07 July 2021).

Informatsiino-analitychna platforma rozvytku rybnoho hospodarstva. Vzhyvannia ryby naselenniam svitu (po dopovidi FAO 2020 r.) [Fish consumption by the world’s population (according to the FAO 2020 report)]. Available at: https://fishindustry.com.ua/vzhivannya-ribi-naselennyam-svitu-po-dopovidi-fao-2020-r (accessed 05 August 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) Ukraina u tsyfrakh. 2017 [Ukraine in figures. 2017], Kyiv.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Ukraina u tsyfrakh. 2020 [Ukraine in figures. 2020], Kyiv.

Derzhrybahentstvo. YeS ye naibilshym u sviti torhovtsem produktamy rybnoho hospodarstva [The EU is the world’s largest trader in fishery products]. Available at: https://darg.gov.ua/_jes_je_najbiljshim_u_sviti_0_0_0_8182_ 1.html (accessed 05 August 2021).

Kreminskyi Ya.V., Maliuta L.Ya. (2017) Osoblyvosti formuvannia popytu na produktsiiu kharchovoi promyslovosti z vykorystanniam marketynhovykh instrumentiv [Features of demand formation for food industry products using marketing tools]. Proceedings of the Osoblyvosti rozvytku sotsialnoho biznesu v umovakh intehratsiinykh peretvoren : materialy naukovo-praktychnoho seminaru (Ukraine, Ternopil, October 17, 2017). Ternopil : TNTU, pp. 24–25.

Andreiuk N.I. (2004) Mikroekonomika: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vuziv [Microeconomics: a textbook for university students]. Kyiv: Kondor (in Ukrainian).

Semenenko K.Yu., Skryhun N.P., Tsymbaliuk L.H. (2011) Metody tsinovoho stymuliuvannia zbutu ta umovy yikh vykorystannia [Methods of price stimulation of sales and conditions of their use]. Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, no. 4 (16), pp. 137–140.

Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Корман, І., Семенда, О., & Гаєнко, В. (2021). ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Підприємництво та інновації, (19), 19-26. https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.3
Розділ
Економіка та управління підприємствами