СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • В.С. Тимчак ТОВ «Владівік»; Буковинський державний медичний університет
  • С.В. Тимчак ТОВ «Владівік»
Ключові слова: відходи, інновації, інтеграція, інвестиції, харчова промисловість

Анотація

Харчова промисловість залишається одним із лідерів серед промислових галузей у здійсненні продуктових інновацій. Інноваційна діяльність у галузі спрямована на використання результатів наукових досліджень та розробок задля вдосконалення технологій виробництва, оновлення та розширення номенклатури продовольчих товарів, поліпшення їх якості. При цьому державна підтримка та інноваційна стратегія повинні передбачати систему організаційно-економічних заходів зі впровадження науково-технічних досягнень. Водночас впровадження сучасних технологій європейського рівня дасть змогу здійснювати комплексну переробку сільськогосподарської сировини в продукти харчування високого ступеня готовності, значно розширити асортимент і підвищити якість продовольчих товарів, удосконалити систему ціноутворення та наситити цією продукцією внутрішній споживчий ринок.

Посилання

Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Київ, 2011. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/our_partners/gudrun/3_UA.pdf (дата звернення: 05.08.2021).

Тимчак В. Перспективні напрями інновацій у комплексному використанні відходів харчової промисловості. Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2016 року. Ужгород, 2016. С. 57–61.

Тимчак В. Економічно-технологічна ефективність інновацій використання відходів харчової промисловості. Вісник Одеського національного університету. 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 33–37.

Мілєва М. Інвестиційно-інноваційна спрямованість як основна складова стратегічного розвитку харчових підприємств України. URL: http://www.confcontact.com/2008febr/5_mileva.php (дата звернення: 08.08.2021).

Phoenix (2011) Innovatsiina polityka: Yevropeiskyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy [Innovation policy: European experience and recommendations for Ukraine], Kyiv: Phoenix Publishing. Available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/our_partners/gudrun/3_UA.pdf (accessed 05.08.2021).

Tymchak V. (2016) Perspektyvni napriamy innovatsii u kompleksnomu vykorystanni vidkhodiv kharchovoi promyslovosti [Promising areas of innovation in the integrated use of food waste]. Proceedings of the Ekonomika v konteksti innovatsiinoho rozvytku: stan ta perspektyvy (Ukraine, Uzhhorod, February12–13, 2016), Uzhhorod: Ekonomika v konteksti innovatsiinoho rozvytku: stan ta perspektyvy, pp. 57–61.

Tymchak V. (2016) Ekonomichno-tekhnolohichna efektyvnist innovatsii vykorystannia vidkhodiv kharchovoi promyslovosti [Economic and technological efficiency of innovations in the use of food waste]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, no. 21, pp. 33–37.

Milieva M. (2008) Investytsiino-innovatsiina spriamovanist yak osnovna skladova stratehichnoho rozvytku kharchovykh pidpryiemstv Ukrainy [Investment and innovation orientation as the main component of strategic development of food enterprises of Ukraine]. Available at: http://www.confcontact.com/2008febr/5_mileva.php (accessed 08.08.2021).

Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Тимчак, В., & Тимчак, С. (2021). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Підприємництво та інновації, (19), 11-18. https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.2
Розділ
Економіка та управління національним господарством