ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Ключові слова: міжнародне інвестування, проєкт, транснаціональні корпорації, трансформація, турбулентність

Анотація

Статтю присвячено проблемі трансформації інвестиційної діяльності суб’єктів міжнарод- них відносин в умовах пандемії задля підтримки стабільних показників та набуття конкурентних переваг на міжнародному фінансовому ринку. Розкрито основні тенденції і напрями інвестування в сучасних умовах розвитку економічної системи, де сфокусовано наукові інтереси на дослідженні інвестиційних потоків у соціальну сферу з урахуванням медичної. Наведено приклади зміни інвес- тиційних настроїв, показано попередню динаміку інвестиційних потоків, визначено роль інвес- тицій у життєво важливі сектори економіки. Дослідження доводить, що інвестиції сприяють швидкому виходу із турбулентності та покращують умови функціонування економічних суб’єктів. Основною метою залучення інвестицій та їх використання є отримання докризових показників ведення господарської діяльності та іноземного досвіду ведення бізнес-процесів.

Посилання

Єрешко Ю. Актуалізація парадигми сталого розвитку з позиції її людиноцентричності. Підприємництво та інновації. 2021. № 17. С. 7–12.

Лук’яненко Д., Мозговий О., Бурмака М. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій. Міжнародна економічна політика. 2015. № 2. С. 5–28.

Baum F., Anaf J. Transnational Corporations and Health: A Research Agenda. International journal of health services: planning, administration, evaluation. 2015. P. 45.

Baum F.E., Sanders D.M., Fisher M. et al. Assessing the health impact of transnational corporations: its importance and a framework. Global Health. 2016. № 12. Р. 27.

International investment processes in the global economic crisis / O. Mozhovyi, L. Rudenko-Sudarieva, U. Rudenko, R. Krysiuk. Scien-metod. publ. M..: Ruta ; K. : KNEU, 2015. P. 34–58.

Malaysian Investment Development Authority. (2021). URL: https://www.mida.gov.my.

Environmental, social & governance report 2020. Pfizer. 2021. URL: https://investors.pfizer.com/financials/annual-reports/default.aspx (дата звернення: 21.07.2021).

Roche Group Financial Data. Roche. 2021. URL: https://www.roche.com/investors/rofis.html (дата звернення: 28.07.2021).

World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic. UNCTAD. 2020. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (дата звернення: 28.07.2021).

Shifting Global Value Chains: The India Opportunity. World Economic Forum. 2021. URL: http://www3.weforum.org/WEF_Shifting_Global_Value_Chains (дата звернення: 30.07.2021).

Yereshko Y. (2021) Aktualizaciya paradygmy stalogo rozvytku z pozyciyi yiyi lyudynocentrychnosti [Actualization of the paradigm of sustainable development from the standpoint of its human-centeredness]. Entrepreneurship and innovation, no. 17, pp. 7–12.

Lukyanenko D., Mozgovyi O., Burmaka M. (2015) Motyvaciya top-menedzhmentu globalnyx korporacij [Motivation of top management of global corporations]. International economic policy, no. 2, pp. 5–28.

Baum, Fran & Anaf, Julia. (2015). Transnational Corporations and Health: A Research Agenda. International journal of health services: planning, administration, evaluation. P. 45.

Baum, F.E., Sanders, D.M., Fisher, M. et al. (2016). Assessing the health impact of transnational corporations: its importance and a framework. Global Health, 12, 27.

International investment processes in the global economic crisis / O. Mozhovyi, L. Rudenko-Sudarieva, U. Rudenko, R. Krysiuk. Scien-metod. publ. M. : Ruta, K.: KNEU, 2015. P. 34–58.

Malaysian Investment Development Authority. (2021). URL: https://www.mida.gov.my.

Pfizer. (2021). Environmental, social & governance report 2020. URL: https://investors.pfizer.com/financials/annual-reports/default.aspx.

Roche. (2021). Roche Group Financial Data. URL: https://www.roche.com/investors/rofis.html.

UNCTAD. (2020). World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf.

World Economic Forum. (2021). Shifting Global Value Chains: The India Opportunity. URL: http://www3.weforum.org/WEF_Shifting_Global_Value_Chains.

Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Шевченко, Ю. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ. Підприємництво та інновації, (19), 5-10. https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.1
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини