ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КАДРОВОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: кадрова безпека, індикатори, оцінка, інструменти, управління, складники, етапи, персонал

Анотація

Метою дослідження є розгляд інструментів оцінки кадрової безпеки як складника фінансово-економічної безпеки підприємства та розроблення методичного підходу до їх удосконалення. Автори проаналізували та згрупували погляди науковців за складниками кадрової безпеки. Розглянуто групи інструментів управління кадровою безпекою, серед яких для подальшого дослідження виокремлена важлива група, що містить оцінювання персоналу підприємств. Розглянуто цілі, основні етапи оцінки стану кадрової безпеки персоналу, надано їх стислу характеристику. Досліджено індикатори для оцінки кадрової безпеки за складниками. Розраховано інтегральний показник кадрової безпеки, агрегований за всіма показниками. Для інтерпретації отриманих результатів вибрана шкала Харрінгтона, яка дасть змогу визначити стан кадрової безпеки окремо за складниками та у цілому на підприємстві, що дасть змогу визначити напрями роботи менеджменту підприємства із власним персоналом.

Посилання

Smokvina G.A., Yankovska O.A. Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 1(7). С. 38–45.

Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Москва : ИНФРА-М, 2002. 638 с.

Томаневич Л.М. Кадрова безпека підприємства як об'єкт теоретичного дослідження. Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. С. 1–8.

Чередниченко Н.В. Кадрова безпека як складова частина економічної безпеки підприємства. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/579.doc (дата звернення: 25.05.2021).

Гончарова К.Г. Кадрова безпека як складова економічної безпеки банківської установи. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_127 (дата звернення: 25.05.2021).

Bashynska I.O., Biziukova K.V. Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise. Економіка: реалії часу. 2016. № 5(27). С. 104–111. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html (дата звернення: 25.05.2021).

Онісіфорова В.Ю., Болотова Т.М. Сучасні аспекти управління кадровою безпекою підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. № 1. С. 133–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2020_1_15 (дата звернення: 25.05.2021).

Чижов Н.А. Кадровые технологии. Москва : Экзамен, 2000. 352 с.

Иванкина Л.И. Управление персоналом : учебное пособие. Томск : ТПУ, 2009. 90 с.

Пучкова С.І. Управління кадровою безпекою підприємства через сучасні кадрові технології. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2013. № 26(205). С. 43–54. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2115 (дата звернення: 25.05.2021).

Хруцкий В.Е., Толмачев Р.А. Оценка персонала. Теория и практика применения системы сбалансированных показателей ; 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Финансы и статистика, 2009. 224 с.

Чевганова В.Я. Система оцінювання персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2906 (дата звернення: 25.05.2021).

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2006. 512 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2005. 308 с.

Митрофанов А.А. Економічна безпека комерційних підприємств та ділова розвідка (Ефективність у взаємодії). Теорія і практика. 2006. URL: http://www.rscip.ru/base (дата звернення: 25.05.2021).

Смоквіна Г.А., Осипчук Х.А. Досвід розвинених країн з питань забезпечення кадрової безпеки підприємств України. Економіка: реалії часу. 2014. № 5(15). С. 53–58. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html (дата звернення: 25.05.2021).

Смоквіна Г.А., Чан Тхі Тхань Тхуї. Організаційні інструменти управління кадровою складовою системи фінансово-економічної безпеки торгівельного підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 4/2. С. 14–18.

Чжан Хао Юй. Удосконалення методики визначення інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 2. С. 91–97.

Момот Т.В., Чжан Х.Ю. Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 266–271. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-8_0-pages-266_271.pdf (дата звернення: 27.05.2021).

Башинська І.О. Використання методу експертних оцінок в економічних розрахунках. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 7(169). С. 408–412.

Bashynska I. Management of smartization of business processes of an industrial enterprise to ensure its economic security. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2020. 420 p.

Smokvina G.A., Yankovska O.A. (2019) Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization. Economic Journal of Odessa Polytechnic University, no. 1 (7), pp. 38-45.

Kibanov A.Ya. (2002) Upravlenie personalom organizatsii [Personnel management of the organization]. Moscow: INFRA-M. (in Russian)

Tomanevich L.M. (2009) Kadrova bezpeka pidpryiemstva yak obiekt teoretychnoho doslidzhennia [Personnel security of the enterprise as an object of theoretical research]. Collection of scientific works of Lviv State University of Internal Affairs, no. 1, pp. 1-8.

Cherednichenko N.V. (2009) Kadrova bezpeka yak skladova chastyna ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Personnel security as an integral part of economic security of the enterprise]. Available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/579.doc (accessed 25 May 2021).

Goncharova K.G. (2015) Kadrova bezpeka, yak skladova ekonomichnoi bezpeky bankivskoi ustanovy [Personnel security as a component of economic security of a banking institution]. Efficient economy, no 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_127 (accessed 25 May 2021).

Bashynska I.O., Biziukova K.V. (2016) Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise. Economy: the realities of time, no. 5 (27), pp. 104-111. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html (accessed 25 May 2021).

Onisiforova V.Y., Bolotova T.M. (2020) Suchasni aspekty upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Modern aspects of enterprise security management]. Problems and prospects of business development, no. 1, pp. 133-140. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2020_1_15 (accessed 25 May 2021).

Chizhov N.A. (2000) Kadrovyie tehnologii [HR technologies]. Moscow: «Examen». (in Russian)

Ivankina L.I. (2009) Upravlenie personalom [Personnel management]. Tomsk: TPU Publishing House. (in Russian)

Puchkova S.I. (2013) Upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu pidpryiemstva cherez suchasni kadrovi tekhnolohii [Personnel security management of the enterprise through modern personnel technologies]. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, no. 26 (205), pp. 43-54. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2115 (accessed 25 May 2021).

Khrutskiy V.E., Tolmachev R.A. (2009) Otsenka personala. Teoriya i praktika primeneniya sistemyi sbalansirovannyih pokazateley [Assessment of personnel. Theory and practice of using the balanced scorecard]. Moscow: Finance and Statistics. (in Russian)

Chevganova V.Ya. (2014) Systema otsiniuvannia personalu pidpryiemstva [Enterprise personnel evaluation system]. Efficient economy, no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2906 (accessed 25 May 2021).

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2006) Upravlinnia personalom [Personnel management]. Kyiv: Professional. (in Ukrainian)

Krushelnytska O.V., Melnychuk D.P. (2005) Upravlinnia personalom [Personnel management]. Kyiv: Condor. (in Ukrainian)

Mitrofanov A.A. (2006) Ekonomichna bezpeka komertsiinykh pidpryiemstv ta dilova rozvidka (Efektyvnist u vzaiemodii) [Economic security of commercial enterprises and business intelligence (Interaction efficiency)]. Theory and practice. Available at: http://www.rscip.ru/base (accessed 25 May 2021).

Smokvina G.A., Osipchuk H.A. (2014) Dosvid rozvynenykh krain z pytan zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstv Ukrainy [Experience of developed countries on issues of personnel security of Ukrainian enterprises]. Economy: the realities of time, no. 5 (15). pp. 53-58. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html (accessed 25 May 2021).

Smokvina G.A., Chan Thi Thanh Thui (2021) Orhanizatsiini instrumenty upravlinnia kadrovoiu skladovoiu systemy finansovo-ekonomichnoi bezpeky torhivelnoho pidpryiemstva [Organizational tools for personnel management of the financial and economic security of a commercial enterprise]. Economy. Finances. Law., no. 4/2, pp. 14-18.

Zhang Hao Yu. (2016) Udoskonalennia metodyky vyznachennia intehralnoho indeksu kadrovoi bezpeky pidpryiemstva [Improving the methodology for determining the integrated index of personnel security of the enterprise]. Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences, no. 2, pp. 91-97.

Momot T.V., Zhang H.Yu. (2015) Vyznachennia indykatoriv kadrovoi bezpeky v skladi finansovo-ekonomichnoi bezpeky [Definition of personnel security indicators as a part of financial and economic security]. Business Inform, no. 8., pp. 266-271. Available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-8_0-pages-266_271.pdf (accessed 27 May 2021)

Bashinska I.O. (2015) Vykorystannia metodu ekspertnykh otsinok v ekonomichnykh rozrakhunkakh [Using the method of expert assessments in economic calculations]. Actual Problems of Economics, no. 7 (169), pp. 408-412.

Bashynska I. (2020) Management of smartization of business processes of an industrial enterprise to ensure its economic security. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt).

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Смоквіна, Г., & Абдулла Мохаммед Алі, А. Т. (2021). ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КАДРОВОГО СКЛАДНИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (18), 50-56. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами