ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: екологізація, екологічне підприємництво, інноваційний розвиток, кліматичні зміни, екологічна економіка, гуманістичні орієнтири

Анотація

Статтю присвячено аргументації важливості екологізації сучасного підприємництва через застосування інноваційних ідей його розвитку. Визначено значення екологізації для подолання ризиків порушень глобальних екосистем і стабілізації глобальних кліматичних загроз. Проаналізовано особливості імплементації екологічних стандартів у вітчизняне підприємництво й визначено базові компоненти забезпечення сталого розвитку. Розкрито природу екологізації підприємництва та його інноваційні можливості. Запропоновано у підприємницькій діяльності використання стратегії «розумної раціональності» 5R із метою забезпечення ефективнішої екологізації бізнес-процесів. Визначено ключові напрями екологізації підприємництва та окреслено окремі інструменти сприяння інноваційному розвитку екологічного підприємництва в Україні.

Посилання

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN. URL: http://www.un.org/ga/search/view (дата звернення: 16.11.2020).

Печенюк А.В. Економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища. Інноваційна економіка. 2013. № 41. С. 172–175.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 16.11.2020).

Закон України «Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики на період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення: 08.01.2021).

Еcological Economy. European Environmental Agency. URL: https://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro. (дата звернення: 16.11.2020).

World Commission on Environment and Development, Our Common Future. URL: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/UN20WCED2019Brundtlan.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

Скороход І.С., Гринчук Л.В. Вплив європейської інтеграції на розвиток екологічного підприємництва в Україні. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 3. С. 100–104.

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. 174 с. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/ukr.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 222–226.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 36. Ст. 266 (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15 (дата звернення: 04.03.2021).

Martin Herrndorf, «Greening SMEs in Developing Countries». A Greener Footprint for Industry. 2006. Р. 10.

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN. Available at: http://www.un.org/ga/search/view (accessed 16 November 2020).

Pecheniuk, A. V. (2013). Ekonomika pryrodokorystuvannia ta ekolohizatsiia navkolyshnoho seredovyshcha [Economics of nature management and greening of the environment]. Innovatsiina ekonomika, no. 41, рp. 172-175.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» [On environmental protection] vid 25. 06. 91r. no. 1264-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. (accessed 16 November 2020).

Zakon Ukrainy «Osnovni zasady (Stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky na period do 2030 roku» [Basic principles (Strategy) of the state ecological policy for the period up to 2030] vid 28. 02. 2019 r. no. 2697-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.(accessed 8 January 2021).

Еcological Economy. European Environmental Agency. Available at: https://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro. (accessed 16 November 2020).

World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Available at: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/UN20WCED2019Brundtlan.pdf. (accessed 16 November 2020).

Skorokhod, I. S. and Hrynchuk, L. V. (2017). Vplyv yevropeiskoi intehratsii na rozvytok ekolohichnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [The impact of European integration on the development of environmental entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, vol. 27, no. 3, рp. 100-104.

Natsionalna dopovid (2017) "Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina" ["Sustainable Development Goals: Ukraine"]. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 174. Available at: https://menr.gov.ua/files/docs/ukr.pdf (accessed 16 November 2020).

Stativka, A. M. (2017). Ekolohichna skladova staloho rozvytku silskykh terytorii: pravovyi aspekt [Ecological component of sustainable development of rural areas: legal aspect]. Zbirnyk tez Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 26 travnia. Kyiv. р. 222-226.

Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” [About innovative activity] vid 4 lypnia 2002 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2002, no. 36, st. 266 (zi zminamy i dopovnenniamy). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15. (accessed 4 March 2021).

Herrndorf, M. (2006). «Greening SMEs in Developing Countries». A Greener Footprint for Industry. р.10.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Косович, Б. (2021). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво та інновації, (17), 60-65. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.12
Розділ
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища