СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, стратегія, конкуренція, реформування, регіон

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми житлово-комунального господарства регіонів України. Визначено, що реформування житлово-комунального господарства регіонів України повинно ґрунтуватися на захисті прав споживачів на відповідність галузевим стандартам; налагодженні прямих відносин між споживачами житлово-комунальних послуг і виробниками послуг на низовому рівні; антимонопольному регулюванні ринку, передусім у частині встановлення тарифів на послуги ЖКГ. Визначено проблеми галузі та перспективні напрями їх вирішення. Визначено цикл стратегічного планування розвитку ЖКГ регіону та викладено основні напрями стратегії розвитку житлово-комунального господарства регіонів України, серед яких, на нашу думку, найбільш важливими є створення конкурентного середовища і формування прозорого й ефективного ринку житлово-комунальних послуг.

Посилання

Любченко О.М. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 12. С. 148–150.

Григорович А.В. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01. Київ, 2006. 20 с.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.09.2020).

Сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/mp.htm (дата звернення: 29.08.2020).

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2000. 304 с.

Liubchenko O. M. (2007) Vdoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Improving state regulation of socio-economic development of the region]. Formation of market relations in Ukraine, no. 12, pp. 148-150.

Hryhorovych, A.V. (2006) Proghramne upravlinnja rozvytkom zhytlovo-komunaljnogho ghospodarstva mista [Programming management of development of housing and municipal services of city] (PhD Thesis), Kyiv: Institute of Economics of Ministry of Economy of Ukraine. (in Ukrainian)

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2020 r. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Website of the State Statistics Service of Ukraine] Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/mp.htm (accessed 29 August 2020).

Bilenchuk P.D., Kravchenko V.V., Pidmohylny M.V. (2000) Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini [Local government in Ukraine]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Жовтяк, Г., Волохова, І., & Волохов, В. (2021). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Підприємництво та інновації, (17), 56-59. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.11
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка