ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: економічна ефективність, чистий прибуток, додана вартість, капітальні інвестиції, продуктивність праці

Анотація

У статті розглядаються питання оцінки економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання в розрізі окремих їх видів у контексті забезпечення макроекономічної стабільності та стратегічного розвитку економіки. Акцентується увага на особливостях подолання підприємствами різних видів системних кризових явищ. За допомогою аналізу абсолютних значень та динаміки ключових кількісних індикаторів стану економічної системи на всіх її рівнях охарактеризовано вплив системних ризиків на зазначені структурні елементи, визначено роль малих, середніх та великих підприємств у відновленні стабільного стану економіки та забезпеченні її сталого розвитку. У процесі аналізу визначено, що для досягнення стратегічних цілей як на мікро-, так і на макрорівні має бути забезпечене зростання розміру капітальних інвестицій малого бізнесу, яке, своєю чергою, вимагає розроблення та реалізації дієвих механізмів залучення зовнішнього фінансування.

Посилання

Solow R.M. Growth Theory: An Exposition. Oxford University Press, USA ; 2nd ed., 2000. 224 p.

Хейне П. Экономический образ мышления / пер. с англ. 10-го изд. Москва : Вильямс, 2007. 544 с.

Эффективность общественного производства: критерии, методы расчета, показатели / под ред. Б.П. Плышевского. Москва : Экономика, 1976. 215 с.

Почкин П.Ф. Эффективность и интенсивность производства. Москва, 1990. 43 с.

Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 5(59). С. 66–71.

Косянчук Т.Ф., Галкіна Ю.Г. Результативність діяльності підприємства та її діагностика. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. Т. 1. С. 121–124.

Макаренко О.І. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 7. С. 121–125.

Сич Є.М., Хотько Т.В. Діагностика ефективності діяльності підприємства. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2012. Вип. 34. 182 с.

Турило А.М., Турило А.А. Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості підприємства : монографія. Кривий Ріг : Етюд Сервіс, 2010. 196 с.

Загорна Т.О. Економічна діагностика : навчальний посібник. Київ : Центр навч. літ-ри, 2007. 400 с.

Якимчук Т.В. Соціально-економічна ефективність підприємства та її значення в сучасних умовах. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/4695;jsessionid=B50C9190611094C205288464EFD2E9FE (дата звернення: 26.03.2021).

Господарський кодекс України. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 27.03.2021).

Соколовська О.Г., Шалений В.А. Аналіз сучасного стану зовнішнього середовища підприємств хлібопекарської галузі в контексті оцінки ризикованості їхньої діяльності: макро- та мезорівень. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5(48). С. 93–101.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.03.2021).

Державна програма. Доступні кредити 5–7–9%. URL: https://5-7-9.gov.ua/ (дата звернення: 30.03.2021).

Solow R.M. (2000) Growth Theory: An Exposition. Oxford University Press, USA.

Khejne P. (2007) Ekonomicheskij obraz myshleniya [Economic image of thinking]. Moscow: Vil`yams. (in Russian)

B.P. Plyshevskiy (ed.) (1976) Effektivnost' obshchestvennogo proizvodstva: kriterii, metody rascheta, pokazateli [Efficiency of social production: criteria, calculation methods, indicators] Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Pochkin P.F. (1990) Effektivnost' i intensivnost' proizvodstva [Efficiency and intensity of production]. Moscow: (in Russian)

Holubyeva T.S., Kolos I.V. (2006) Metodolohichni pidkhody do otsinky efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Methodological approaches to assessing the efficiency of the enterprise]. Actual problems of the economy, no. 5(59), pp. 66-71.

Kosyanchuk T.F., Halkina Y.H. (2009) Rezulʹtatyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva ta yiyi diahnostyka [Effectiveness of the enterprise and its diagnostics]. Bulletin of Khmelnytsky National University, no. 3, vol. 1, pp. 121-124.

Makarenko O.I. (2006) Kryteriyi ekonomichnoyi efektyvnosti roboty pidpryyemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnya [Criteria for economic efficiency of the enterprise in conditions of anti-crisis management]. Actual problems of the economy, no. 7, pp. 121-125.

Sych YE.M., Khotʹko T.V. (2012) Diahnostyka efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Diagnostics of the efficiency of the enterprise]. Problems of Infrastructure Improvement: Collection of scientific works, vol. 34, pp. 182.

Turylo A.M., Turylo A. A. (2010) Otsinka rezulʹtatyvnosti efektyvnosti produktyvnosti i zbytkovosti pidpryyemstva [Estimation of the effectiveness of performance efficiency and losses of the enterprise]. Kriviy Rig: Etude Service. (in Ukrainian)

Zahorna T.O. (2007) Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics]. Kyiv: Center for educational literature. (in Ukrainian)

Yakymchuk T.V. (2011) Sotsialʹno-ekonomichna efektyvnistʹ pidpryyemstva ta yiyi znachennya v suchasnykh umovakh [The socio-economic efficiency of the enterprise and its significance in modern conditions]. Available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/4695;jsessionid=B50C9190611094C205288464EFD2E9FE (accessed 26 March 2021).

Hospodarsʹkyy kodeks Ukrayiny (2003) [Economic Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed 27 March 2021).

Sokolovsʹka O.H., Shalenyy V.A. (2018) Analiz suchasnoho stanu zovnishnʹoho seredovyshcha pidpryyemstv khlibopekarsʹkoyi haluzi v konteksti otsinky ryzykovanosti yikhnʹoyi diyalʹnosti: makro- ta mezorivenʹ [Analysis of the current state of the external environment of enterprises of the baking industry in the context of the risk assessment of their activities: macro- and meso levels]. Business Navigator: Scientific and Production Magazine, vol. 5(48), pp. 93-101.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2020) [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 29 March 2021).

Derzhavna prohrama. Dostupni kredyty 5-7-9% (2020) [State Program. Loans are available 5-7-9%]. Available at: https://5-7-9.gov.ua/ (accessed 29 March 2021).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Шалений, В. (2021). ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Підприємництво та інновації, (17), 50-55. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами