ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: маркетинг, інновації, інноваційний маркетинг, управління, підприємство

Анотація

Сучасні умови господарювання, які формуються під впливом систематичних економічних криз, вимагають від власників підприємств побудови сучасних підходів до управління. В умовах пандемії значна частина підприємств зазнала збитків та була змушена припинити свою діяльність. Основною причиною такого становища стала неспроможність підприємств швидко адаптуватися до змін та вимог ринку. Отже, актуальним постає питання використання новітніх технологій у виробництві та просуванні товарів на ринку. Проте поряд із зазначеним зміни в суспільстві вимагають не лише розроблення стратегій завоювання ринку та забезпечення конкурентоспроможності, а й пропонування продукції, попит на яку визначає ринок. Актуальним постає питання застосування інновацій у поєднанні з маркетинговими технологіями «інноваційного маркетингу», основною метою якого є досягнення максимальної ефективності управління підприємством в умовах суспільних трансформацій.

Посилання

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург : Питер, 2014. 800 с.

Nicholas O'Regan, Abby Ghobadian, (2005) Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54. Issue 2. Р. 81–97.

Пересунько Е.С. Місце й роль інноваційної діяльності в системі економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 6(73). С. 84–88.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Білозубенко В.С. Інноваційна активність і національна інноваційна система. Торгівля й ринок України. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства. 2009. Т. 2. Вип. 28. С. 332–340.

Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навчальний посібник / Ю.М. Бажал та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.М. Бажала. Київ : ПУЛЬСАРИ, 2015. 278 с.

Маркетинг: навчальна допомога / В.В. Липчук та ін. ; за заг. ред. В.В. Липчука. Львів : Магнолія – 2006, 2012. 456 с.

Матковська Я. Комерціалізація ринкових інновацій – парадигма інноваційного маркетингу. Маркетинг. 2010. № 4(113). С. 39–46.

Курбацька Л.М., Кадирус І.М. Впровадження маркетингових інновацій у діяльність промислових підприємств. Економiка й держава. № 4/2020. С. 187–190. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2020/33.pdf/ (дата звернення: 30.03.2021).

Мостова А.Д. Сучасні види інноваційного маркетингу в діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес і управління. 2018. Вип. 1(12). С. 88–93. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Mostova-A.D.pdf (дата звернення: 30.03.2021).

Тараненко І.В., Таранець Е.І. Вплив інноваційного маркетингу на дифузію інновацій і конкурентоспроможність у глобальній економіці. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2(32). С. 200–205.

Kotler F., Keller K. (2014) Marketynh, menedzhment [Marketing, management]. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

Nicholas O'Regan, Abby Ghobadian (2005) Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 Issue: 2, pp.81-97.

Peresunko E. (2007) Mistse y rol’ innovatsiynoyi diyal’nosti v systemi ekonomiky [The place and role of innovation in the economy]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, no. 6 (73), pp. 84-88.

Illiashenko S. (2010) Innovatsiynyy menedzhment [Innovation management]. Sumy: VTD -University book. (in Ukrainian)

Bilozubenko V. (2009) Innovatsiyna aktyvnist’ i natsional’na innovatsiyna systema [Innovation activity and national innovation system]. Torhivlya y rynok Ukrayiny, vol. 2, no. 28, pp. 332-340.

Bazhal Yu. (ed.) (2015) Innovatsiyne pidpryyemnytstv : kreatyvnist’, komertsializatsiya, ekosystema [Innovative entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem]. Kyiv: Pulsary. (in Ukrainian)

Lipchuk V. (ed.) (2012) Marketynh: navchal’na dopomoha [Marketing: training aid]. Lviv: Magnolia 2006. (in Ukrainian)

Matkovskaya Ja. (2010) Komertsializatsiya rynkovykh innovatsiy - paradyhma innovatsiynoho marketynhu [Commercialization of market innovation – innovation marketing paradigm]. Marketynh, no. 4 (113), pp. 39-46.

Kurbatska L., Kadyrus I. (2020) Vprovadzhennya marketynhovykh innovatsiy u diyal’nist’ promyslovykh pidpryyemstv [Implementation of marketing innovations in the activity of industrial enterprises]. Ekonomika i derzhava, no. 4/2020, рр. 187-190. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2020/33.pdf/ (accessed 30 March 2021).

Mostova A. (2018) Suchasni vydy innovatsiynoho marketynhu v diyal’nosti [Modern types of innovative marketing in activity]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes i upravlinnya, no. 1 (12), pp. 88-93. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/12_2018/17.pdf (accessed 30 March 2021).

Taranenko I., Taranets E. (2013). Vplyv innovatsiynoho marketynhu na dyfuziyu innovatsiy i konkurentospromozhnist’ u hlobal’niy ekonomitsi. [Effect of innovation-based marketing on the diffusion of innovations and on competitiveness in the global economy]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, no. 2. (32), pp. 200-205.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Савченко, С., Аблязова, Н., & Сукач, О. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Підприємництво та інновації, (17), 46-49. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами