МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • І.А. Маркіна Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-2815-4223
  • В.Л. Вороніна Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-2434-4591
  • К.Є. Філатова Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, менеджмент, персонал, підприємство, управління

Анотація

Метою статті є дослідження проблемних питань менеджменту персоналу в умовах стійкого інноваційного розвитку сучасних українських підприємств. Актуальність теми дослідження підтверджується тим, що в інноваційній економіці, яка супроводжується безперервною трансформацією зовнішнього середовища і зростанням невизначеності, однією з умов стійкого інноваційного розвитку підприємства є зростання його кадрового потенціалу. У статті проаналізовано особливості менеджменту розвитку персоналу в сучасних умовах інноваційних змін. Виявлено недоліки професійної підготовки та розвитку персоналу. Запропоновано підходи до поліпшення використання персоналу під час реалізації інновацій. Розглянуті у статті питання менеджменту розвитку персоналу забезпечують чітке уявлення про те, що головне місце в управлінні підприємством займає працівник, адже вся інноваційна діяльність спрямована на максимізацію прибутку та ґрунтується на задоволенні потреб персоналу підприємства.

Посилання

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. URL: http://www.twirpx.com/file/544700/ (дата звернення: 11.03.2021).

Володін С.А., Чекамова О.І. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 65–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_12 (дата звернення: 28.03.2021).

Голянич В.М., Кудрявцева Є.І. Інноваційні технології в кадровому менеджменті. Управлінське консультування. 2013. № 2(50). С. 34–48.

Діденко Н.В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах. URL: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis/ (дата звернення: 21.03.2021).

Егоршин А.П. Управління персоналом. Нижній Новгород, 2014. 198 с.

Ілляшенко В.В. Менеджмент. Москва : Академія, 2014. 235 с.

Максимов Н.Н. Теоретичні основи інноваційної діяльності. Молодий вчений. 2013. № 10. С. 43–51.

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Хорошко Д.Р. Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 3(26). С. 76–81.

Пережогіна К.А. Інноваційні зміни в системі управління персоналом. Молодий вчений. 2015. № 4. С. 115–129.

Хмизова О.В., Cисан О.М. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Наукові праці. Економіка. 2016. Т. 285. № 273. С. 83–88.

Balabanova L. V., Sardak O. V. Upravlinnia personalom [Personnel management]. Available at: http://www.twirpx.com/file/544700/ (аccessed 11 March 2021).

Volodin S. A., Chekamova O. I. (2017) Teoretychni zasady formuvannia i realizatsii innovatsiinoho potentsialu v rozvytku ekonomiky [Theoretical bases of formation and realization of innovative potential in development economy]. Ekonomika APK, no. 5, pp. 65-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_12 (accessed 28 March 2021).

Holianych V. M., Kudriavtseva Ye. I. (2013) Innovatsiini tekhnolohii v kadrovomu menedzhmenti [Innovative technologies in personnel management]. Upravlinske konsultuvannia, no. 2 (50), pp. 34-48.

Didenko N. V. Systema antykryzovoho menedzhmentu personalu v suchasnykh umovakh. [The system of crisis management of personnel in modern conditions]. Available at: irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis/ (аccessed 21 March 2021).

Ehorshyn A. P.(2014) Upravlinnia personalom [Personnel management]. N. Novhorod (in Russian)

Iliashenko V. V. (2014) Menedzhment. [Management]. Moscow. (in Russian)

Maksymov N. N. (2013) Teoretychni osnovy innovatsiinoi diialnosti [Theoretical foundations of innovation]. Molodyi vchenyi, no. 10, рр. 43-51.

Markina I. A., Voronina V. L., Khoroshko D. R. (2020) Upravlinnia innovatsiinym potentsialom yak faktor stratehichnoho rozvytku ta konkurentnykh perevah pidpryiemstva [Management of innovation potential as a factor of strategic development and competitive advantages of the enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3 (26), рр. 76-81.

Perezhohina K. A. (2015) Innovatsiini zminy v systemi upravlinnia personalom [Innovative changes in the personnel management system]. Molodyi vchenyi, no. 4, рр. 115-129.

Khmyzova O. V., Cysan O. M. (2016) Napriamy rozvytku innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Directions of development of innovative potential of the enterprise]. Naukovi pratsi. Ekonomika, T. 285, no. 273, pp. 83-88.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Маркіна, І., Вороніна, В., & Філатова, К. (2021). МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТІЙКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (17), 39-42. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами