АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  • П.В. Круш Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»
  • Т.Ю. Хоменко Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Ключові слова: контролінг, ліквідність, ділова активність, рентабельність, платоспроможність, продуктивність праці, виробничий процес

Анотація

Стаття містить відомості про поняття контролінгу підприємства, досліджено його основні системи показників та методи обрахування. Зазначено, що методи аналізу контролінгу підприємства ґрунтуються на системі показників оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційною базою для аналізу контролінгу підприємства є баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, а також бухгалтерська інформація за поточними розрахунками та статистична звітність. Проведено аналіз основних показників контролінгу та методів їх розрахунку. У роботі висвітлені основні методи обчислення показника платоспроможності підприємства, ліквідності, ділової активності, рентабельності, продуктивності праці та виробничого процесу, визначені їх теоретичні значення. Визначено, що розрізняють такі основні методи аналізу показників контролінгу: бенчмаркінг, інтегральний аналіз підприємства, аналіз беззбитковості, ABC-аналіз, SWOT-аналіз, GAP-аналіз. У висновках зазначено, що контролінг підприємства – це необхідний процес на для отримання найповнішої інформації про фінансовий стан і можливі резерви підвищення діяльності, що у сукупності дає змогу менеджерам приймати негайні рішення та покращувати стан підприємства.

Посилання

Гребець О. Контролінг як сучасна система управління// Економіка та держава. – 2009. – №12.

Давидович I.Є. Контролінг. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Єрьомін А.В. Контролінг як складова антикризового управління підприємством / А.В. Єрьомін // Управління розвитком. – 2011. – №4. – С.128-129.

Коротков Э.М. Антикризисное управление : учеб. для вузов по экон. спец. / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М. Короткова. – Изд. 2-е, доп. и перераб . – М.: ИНФРА-М, 2010. – 618 с.

Новікова І.В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – С. 35-40.

Одноволик В. Контролінг – сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6.

Grebec' O. Kontrolіng yak suchasna sistema upravlіnnya// Ekonomіka ta derzhava. – 2009. – №12.

Davidovich I.Є. Kontrolіng. Navchal'nij posіbnik. – K.: Centr uchbovoї lіteraturi, 2008. – 552 s.

Єr'omіn A.V. Kontrolіng yak skladova antikrizovogo upravlіnnya pіdpriєmstvom / A.V. Єr'omіn // Upravlіnnya rozvitkom. – 2011. – №4. – S.128-129.

Korotkov EH.M. Antikrizisnoe upravlenie : ucheb. dlya vuzov po ehkon. spec. / EH. M. Korotkov [i dr.] ; pod red. EH. M. Korotkova. – Izd. 2-e, dop. i pererab . – M.: INFRA-M, 2010. – 618 s.

Novіkova І.V. SHlyahi zastosuvannya sistemi fіnansovogo kontrolіngu u dіyal'nostі vіtchiznyanih pіdpriєmstv // Aktual'nі problemi ekonomіki. – 2002. – № 4. – S. 35-40.

Odnovolik V. Kontrolіng – suchasna koncepcіya zabezpechennya stabіl'nogo rozvitku pіdpriєmstva// Aktual'nі problemi ekonomіki. – 2009. – №6.

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
Круш, П., & Хоменко, Т. (2015). АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Підприємництво та інновації, (1), 133-141. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/42
Розділ
Практика підприємництва та інновацій