УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: інноваційний розвиток підприємств, цифровізація, управління, філософія інноваційного підприємництва, бізнес, організація

Анотація

У статті розглянуто процеси планування, організації, мотивації і контролю інноваційного розвитку на підприємстві, які в сукупності формують його систему управління. Підкреслено необхідність залучення підприємств у систему стратегічного управління інноваційним розвитком для створення конкурентних переваг, таких як розширення ринку, оптимізація витрат, вихід на зовнішні ринки, зростання доходів тощо. Наголошено на необхідності створення на підприємствах окремих центрів компетенцій з інновацій та цифрових технологій (загальнокорпоративних центрів інновацій, центру інновацій ритейлу), а також залучення до штату інноваційних менеджерів. Доведено перевагу інноваційних підходів до мотивації персоналу підприємств над традиційними. Запропоновано проведення анкетування для визначення стану і рівня професійної мотивації працівників підприємств із метою підтримки інноваційного розвитку.

Посилання

Гринько П.Л. Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки : дис. … докт. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2020. 522 с.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2018. 252 с.

Бондаренко С.А. Теоретико-методологічні засади системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств : дис. … докт. екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2018. 755 с.

Подцероб М., Петрова Ю. Как крупнейшие компании внедряют инновации и что неправильно в оценке инновационных проектов и системе мотивации. URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/09/24/841148-krupneishie-kompanii (дата звернення: 20.03.2021).

Корпоративные инновации KPMG. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/11/ru-ru-corporate-innovations.pdf (дата звернення: 24.03.2021).

Сторінка сайту пошуку роботи Work.ua. URL: https://www.work.ua/ru/jobs/4088077/ (дата звернення: 22.03.2021).

Корнецький А., Язвінська М., Конопкін В. Соціальна економіка: де тут гроші. VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/uk/sotsialna-ekonomika-de-tut-groshi/ (дата звернення: 22.03.2021).

Окремі показники підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва станом на 01.01.2019. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva (дата звернення: 20.03.2021).

Каталог інституцій підтримки малого та середнього підприємництва URL: http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html?region=2&type=0&direction=0 (дата звернення: 22.03.2021).

Стратегическая гибкость / Г. Хэмел и др. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 384 с.

Вишневський О.С. Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки. Цифрова економіка : зб.мат. Національної наук.-метод. конф., м. Київ, 4–5жовтня 2018 р. Київ : КНЕУ, 2018. 407 с.

Hrynko P. L. (2020) Metodolohiia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Methodology for managing innovative business development in a digital economy]. (PHD Thesis), Kharkiv: Kharkiv State University of Food and Trade.

Liashenko V. I., Vyshnevskyi O. S. (2018) Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development]. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics.

Bondarenko S. A. (2018) Teoretyko-metodolohichni zasady systemnoho zabezpechennia stiikoho innovatsiinoho rozvytku vynorobnykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of system support for sustainable innovative development of wineries]. (PhD Thesis), Odesa: Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Podtserob M., Petrova Yu. Kak krupneyshie kompanii vnedryayut innovatsii. I chto nepravilno v otsenke innovatsionnyih proektov i sisteme motivatsii [How the largest companies innovate. And what is wrong in the assessment of innovative projects and the motivation system]. Available at: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/09/24/841148-krupneishie-kompanii (accessed 20 March 2021).

Korporativny`e innovaczii KPMG (2021) Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/11/ru-ru-corporate-innovations.pdf (accessed 24 March 2021).

Storinka saitu poshuku roboty Work.ua (2021). Available at: https://www.work.ua/ru/jobs/4088077/ (accessed 22 March 2021).

Kornetskyi A., Yazvinska M., Konopkin V. (2021) Sotsialna ekonomika: de tut hroshi [Social economy: where is the money]. Vox Ukraine. Available at: https://voxukraine.org/uk/sotsialna-ekonomika-de-tut-groshi/ (accessed 22 March 2021).

Okremi pokaznyky pidtrymky ta rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva [Some indicators of support and development of small and medium enterprises] (2019). Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva (accessed 20 March 2021).

Kataloh instytutsii pidtrymky maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [Catalog of small and medium business support institutions]. Available at: http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html?region=2&type=0&direction=0 (accessed 22 March 2021).

Hemel G., Prahalad K., Tomas G., Nil O. (2005) Strategicheskaya gibkost. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

Vyshnevskyi O. S. (2018) Tsyfrovi platformy yak yadro tsyfrovizatsii ekonomiky [Digital platforms as the core of the digitalization of the economy]. Tsyfrova ekonomika: zb.mat. Natsionalnoi nauk.-metod. konf. Kyiv: KNEU.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Горященко, Ю. (2021). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (17), 34-38. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.6
Розділ
Економіка та управління підприємствами