ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: контролінг, інформаційне забезпечення, інформаційна система, облікове забезпечення, облікова інформація, обмін даними, управлінські рішення, бізнес-процеси

Анотація

У статті досліджено проблематику інформаційного та облікового забезпечення контролінгу на підприємстві, повнота та достовірність якого впливає на процес прийняття управлінських рішень та забезпечення ефективності діяльності підприємства. Визначено ступінь дослідження окресленої теми науковцями. Обґрунтовано місце облікової інформації в інформаційному забезпеченні контролінгу. Визначено вагомість оперативного обміну даними в управлінській діяльності. Окреслено взаємозв’язок між інформаційними потоками й обліковою інформацією під час оцінки якості управлінських рішень як основного результату діяльності менеджерів. Досліджено сутність системи інформаційних потоків інформаційного забезпечення контролінгу. Визначено компоненти інформаційного забезпечення контролінгу. Визначено проблематику побудови єдиного обліково-інформаційного простору контролінгу.

Посилання

Вoyko L., Вieliaieva N., Вay S. Problems And Prospects Of Digital Economy Development In Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. V. 29(8s). URL: http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.C1038.1183C19. (дата звернення: 05.04.2021).

Сахно Л.А. Формування інформаційних потоків обліку та контролінгу в системі управління аграрними підприємствами. Облік і фінанси АПК : освітній портал. 2021. URL: http://magazine.faaf.org.ua/formuvannya-informaciynih-potokiv-obliku-ta-kontrolingu-v-sistemi-upravlinnya-agrarnimi-pidpriemstvami.html (дата звернення: 01.04.2021).

Дзьоба В.Б. Інформаційне забезпечення процесу контролінгу фінансового менеджменту банківських установ. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3652 (дата звернення: 31.03.2021).

Гужавіна І.В., Сьомкіна Т.В., Згурська О.М. Фінансовий контролінг у системі управління торговельним підприємством. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 11–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.12.11 (дата звернення: 31.03.2021).

Купріянова А.О. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового контролінгу суб’єктів господарювання в Україні. Альманах науки. 2020. № 9(42). URL: http://almanah.ltd.ua/save/2020/9%20(42)/11.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Kupriienko A.V. Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision. Modern Economics. 2018. № 12. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19 (дата звернення: 31.03.2021).

Каміл А.В. Показники облікового забезпечення контролінгу в умовах формування інтегрованої звітності. Облік і фінанси. 2020. № 1(87). DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-45-51 (дата звернення: 05.04.2021).

Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 3(482). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/naukove-obgruntuvannya-instrumentariyu-kontrolingu-v-sistemi-upravlinnya-ekonomichnim-potentsialom-pidpriemstva (дата звернення: 05.04.2021).

Перевозова І.В. Застосування новітніх інформаційних технологій у системі інформаційного забезпечення контролінгу як метасистеми управління промисловим підприємством. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2018. № 17. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.147180 (дата звернення: 04.04.2021).

From Survival to Business Prosperity: the Financial Aspect of Managing an Organization in a Crisis / N. Bieliaieva et al. Independent Journal of Management & Production. 2020. № 11(9). Р. 2275–2290. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1414 (дата звернення: 04.04.2021).

Аксентюк М.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2016/9.pdf (дата звернення: 31.03.2021).

Масіна Л.О. Концептуальні підходи до формування системи забезпечення стратегічного контролінгу. Ефективна економіка. 2019. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.63 (дата звернення: 02.04.2021).

Прокопенко О.В., Прокопенко М.О. Оцінка сучасних інструментів контролінгу на підприємстві. Проблеми економіки. 2016. № 4. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1487342172.pdf (дата звернення: 02.04.2021).

Вoyko L., Вieliaieva N., Вay S. (2020) Problems And Prospects Of Digital Economy Development In Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, v. 29 (8s), p. 2322-2328. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.C1038.1183C19. (аccessed 05 April 2021).

Sakhno L.A. (2021). Formuvannja informacijnykh potokiv obliku ta kontrolinghu v systemi upravlinnja aghrarnymy pidpryjemstvamy [Formation of information flows of accounting and controlling in the management system of agricultural enterprises]. Accounting and finance of agro-industrial complex: educational portal. URL: http://magazine.faaf.org.ua/formuvannya-informaciynih-potokiv-obliku-ta-kontrolingu-v-sistemi-upravlinnya-agrarnimi-pidpriemstvami.html (аccessed 01 April 2021).

Dzoba V.B. (2014). Informacijne zabezpechennja procesu kontrolinghu finansovogho menedzhmentu bankivsjkykh ustanov [Information support of the process of controlling the financial management of banking institutions]. Efficient economy, 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3652 (аccessed 31 March 2021).

Huzhavina I., Somkina T., Zgurska О. (2020). Finansovyj kontrolingh u systemi upravlinnja torghoveljnym pidpryjemstvom [Financial controlling in the trade enterprise management system]. Economy and state, 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.12.11 (аccessed 31 March 2021).

Kupriyanova A.O. (2020). Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku finansovogho kontrolinghu sub'jektiv ghospodarjuvannja v Ukrajini [Current state and prospects of financial controlling development of business entities in Ukraine]. Almanac of Science, 9 (42). http://almanah.ltd.ua/save/2020/9%20(42)/11.pdf (аccessed 05 April 2021).

Kupriienko A. V. (2018). Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 12. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19. (аccessed 31 March 2021).

Camille A.V. (2020). Pokaznyky oblikovogho zabezpechennja kontrolinghu v umovakh formuvannja integhrovanoji zvitnosti [Indicators of accounting support of controlling in the conditions of formation of the integrated reporting]. Accounting and finance, 1(87). DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-45-51 (аccessed 05 April 2021).

Plaksienko V.Ya., Nazarenko I.M., Orekhova A.I. (2018). Naukove obgruntuvannja instrumentariju kontrolinghu v systemi upravlinnja ekonomichnym potencialom pidpryjemstva [Scientific substantiation of controlling tools in the management system of economic potential of the enterprise]. Business Inform, 3 (482). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/naukove-obgruntuvannya-instrumentariyu-kontrolingu-v-sistemi-upravlinnya-ekonomichnim-potentsialom-pidpriemstva (аccessed 05 April 2021).

Perevozova І. (2018). Zastosuvannja novitnikh informacijnykh tekhnologhij v systemi informacijnogho zabezpechennja kontrolinghu jak metasystemy upravlinnja promyslovym pidpryjemstvom [Application of the latest information technologies in the control system as a metasystem of management by an industrial enterprise]. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2018. № 17. DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.147180 (accessed 04 April 2021).

Bieliaieva N., Krushelnytskyi M., Voliak L., Usata N., Sova O. (2020). From Survival to Business Prosperity: the Financial Aspect of Managing an Organization in a Crisis. Independent Journal of Management & Production, 11 (9). DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1414. (accessed 04 April 2021).

Aksentyuk M. M. (2016). Informacijno-analitychne zabezpechennja operatyvnogho upravlinnja cherez formuvannja systemy integhrovanykh pokaznykiv [Informational and analytical support of operational management through the formation of a system of integrated indicators]. Investments: practice and experience, 9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2016/9.pdf (аccessed 31 March 2021).

Masina L.O. (2019). Konceptualjni pidkhody do formuvannja systemy zabezpechennja strateghichnogho kontrolinghu [Conceptual approaches to the formation of strategic control system support system]. Efficient economy, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.63 (accessed 02 April 2021).

Prokopenko O.V., Prokopenko M.O. (2016). Ocinka suchasnykh instrumentiv kontrolinghu na pidpryjemstvi [Evaluation of modern tools of controlling at the enterprise]. Problems of the economy, 4. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1487342172.pdf (аccessed 02 April 2021)

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Бєляєва, Н. (2021). ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Підприємництво та інновації, (17), 30-34. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.5
Розділ
Економіка та управління підприємствами