ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ

Ключові слова: державний борг, державні запозичення, управління державним боргом, система управління, боргова політика

Анотація

У статті проведено огляд наукових підходів до трактування поняття «управління державним боргом». На основі теоретичних досліджень сформоване загальне визначення даної категорії. Зазначено, що система управління державним боргом складається з таких елементів, як об’єкт та суб’єкт управління, предмет управління, боргова політика, борговий механізм, система обліку і контролю. Визначено та охарактеризовано п’ять етапів управління державним боргом. Виділено три основні моделі інституційної підтримки управління державними запозиченнями, розділено всі методи управління державним боргом на дві групи: адміністративні та ринкові. Охарактеризовано напрями проведення ефективної боргової політики та зазначено принципи, яких потрібно притримуватися під час управління державними запозиченнями. Сформовано висновки та окреслено проблематику подальших досліджень.

Посилання

Світ загнав себе в борги, з яких не виборсається – і непогано почувається. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy (дата звернення: 03.04.2021).

Вівчар О.Й., Солдак М.Ю. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 720. С. 371–376.

Управління державним боргом. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 03.04.2021).

Лондар С.Л., Тимошенко О.Б. Фінанси : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2009. 384 с.

Жулин О.В. Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту. Управління проєктами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2012. Вип. 9. С. 319–322.

Фінанси : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Київ : Знання, 2012. 687 с.

Головачев Д.Л. Государственный долг: российская и мировая практика. Москва : ЧеРо, 1998. 176 с.

Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 44–57.

Лютий І.О. Грошово-кредитна політики в умовах перехідної економіки : монографія. Київ : Атіка, 2000. 240 с.

Крайчак Є.В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 45–49.

Софієнко А. Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2017. № 4. С. 36–46.

Державний борг України. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 03.04.2021).

Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.04.2021).

Про утворення Агентства з управління державним боргом України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 03.04.2021).

Svit zahnav sebe v borhy, z yakykh ne vyborsaietsia – i nepohano pochuvaietsia [The world put itself into debt, from which it could not get out, but still it feels good]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy (accessed 03 April 2021).

Vivchar O. Y., Soldak M.U. (2011) Osoblyvosti upravlinnia derzhavnym borhom ta metody yoho udoskonalennia [Features of management national debt and methods of his improvement]. Journal of Lviv Polytechnic National University, no. 720, pp. 371-376.

Upravlinnia derzhavnym borhom [Public Debt Management]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (accessed 03 April 2021).

Londar S. L., Tymoshenko О. B. (2009) Finansy [Finances]. Vinnytsia: Nova Knyha. (in Ukrainian)

Zhulyn O.V. (2012) Upravlinnia derzhavnym borhom z metoiu maksymizatsii suspilnoho dobrobutu [Public Debt Management to Maximize Public Welfare]. Project Management, Systems Analysis and Logistics. Technical series, vol. 9, pp. 319-322.

Yurii S.I. (ed.), Fedosov V. M.(ed.) (2012) Finansy [Finances]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Holovachev D. L. (1998) Hosudarstvennыi dolh: rossyiskaia y myrovaia praktyka [Government Debt: Russian and Global Practice.]. Moscow: CheRo. (in Russian)

Kucher H. V. (2012) Efektyvnist systemy upravlinnia derzhavnym borhom v Ukraini [Public debt management efficiency in Ukraine]. Journal «Finance of Ukraine», no. 6, pp. 44-57.

Liutyi I. O. (2000) Hroshovo-kredytna polityky v umovakh perekhidnoi ekonomiky [Interest Rate Channel in a Transition Economy]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian).

Kraichak Ye. V. (2018) Kontseptualni zasady upravlinnia derzhavnym zovnishnim borhom [Conceptual basics for the management of public external debt]. Journal «Ekonomika ta derzhava», no. 3, pp. 45–49.

Sofiienko A. (2017) Mizhnarodnyi dosvid upravlinnia zovnishnim derzhavnym borhom: uroky dlia Ukrainy [International experience of external publik debt management: lessons for Ukraine]. Journal of the Academy of Labour, Social Relations and Tourism, no. 4, pp. 36-46.

Ministry of Finance of Ukraine (2021). The public debt of Ukraine. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg. (accessed 03 April 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2021). Pro zatverdzhennia Serednostrokovoi stratehii upravlinnia derzhavnym borhom na 2019-2022 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy no. 473 vid 05.06.2019 [On approval of the Medium-Term Public Debt Management Strategy for 2019-2022: Law of Ukraine no. 473 dated 05.06.2019]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua. (accessed 03 April 2021).

Verkhovna Rada of Ukraine (2021). Pro utvorennia Ahentstva z upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy no. 127 vid 12.02.2020 [On the establishment of the Public Debt Management Agency of Ukraine: Law of Ukraine no. 127 dated 12.02.2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua. (accessed 03 April 2021).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Галайко, Н. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ. Підприємництво та інновації, (17), 25-29. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.4
Розділ
Економіка та управління національним господарством