ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ГЕОЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • М.В. Харченко Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-7435-0642
  • О.А. Цимбалістова Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-8565-3710
  • Є.В. Юденко Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-5122-726X
Ключові слова: логістика, геологістика, логістична концепція, транспортна геологістика, інформаційна система, транспорт, логістичний потік, транскордонні перевезення

Анотація

У статті висвітлюється сутність та зміст поняття «геологістика». Окреслено передумови розвитку та цілі геологістики як складової частини глобальної (міжнародної) логістики в умовах інтеграції національної економіки України до європейського та міжнародного економічного простору. Систематизовано фундаментальні завдання геологістики з урахуванням її просторово-функціональних властивостей і зв’язків у наднаціональному вимірі. Сформовано перелік основних інфраструктурних елементів геологістики. Визначено місце та роль сучасних інформаційних технологій в управлінні логістичними потоками. Доведено, що ключовим напрямом розвитку інформаційних технологій в геологістиці є комплексна інтеграція інформаційних потоків та комунікаційне забезпечення логістичних потоків. Охарактеризовано прогресивні технології, що використовуються для інформаційного забезпечення транскордонних логістичних потоків.

Посилання

Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т. 3 № 2. с. 27–36.

Грицевич В.С. Тринітарний підхід до розуміння предмета дослідження суспільної географії / В.С. Грицевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. 2019. – Вип. 11. С. 25–30.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку суспільної географії. Економічна та соціальна географія. Київ, 2017. Вип. 78. С. 53–59

Дергачов В.А. Геополитический словарь-справочник. Киев: КНТ, 2009. 592 с.

Ільєнко О.В., Катерна О.К. Геологістика. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Кондор», 2016. 284 с.

Пашинська Н.М. Сучасні особливості територіальної організації транспортної системи / Н.М. Пашинська // Проблеми суспільної географії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут географії НАН України, 2010. Вип. 1. С. 36–40.

Печенюк А.В., Гуцол Т.Д. Сучасні інформаційні технології в транспортній логістиці // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. 2010. № 6. С. 1–4.

Сеньків М.І. Логістика та геологістика в контексті суспільно-географічних досліджень / М.І. Сеньків // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Вид. дім «Родовід», 2014. С. 185–186.

Смирнов І.Г. Геологістика як напрям з територіально-екологічної оптимізації логістичних систем / І.Г. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2002. № 4. С. 47–53.

Voronov V.Y., Voronov A.V. (2015) Mezhdunarodnaia lohystyka prostranstv y hranyts: osnovnыe aspektы formyrovanyia poniatyia, myssyy, tselei zadach, funktsyi, yntehralnoi lohyky, pryntsypov y metodov [International logistics of spaces and borders: the main aspects of the formation of a concept, mission, goals of tasks, functions, integral logic, principles and methods]. Upravlenye, vol.3, no 2, рр. 27–36.

Hrytsevych V.S. (2019) Trynitarnyi pidkhid do rozuminnia predmeta doslidzhennia suspilnoi heohrafii [Trinitarian approach to understanding the subject of research in human geography] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: heohrafichni nauky. vol. 11., рр. 25–30.

Hrytsevych V.S., Senkiv M.I. (2017) Poniattievo-terminolohichni osnovy heolohistyky yak aktualnoho napriamku suspilnoi heohrafii [Conceptual and terminological basics of geologistics as an actual direction of human geography] Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia. Kyiv, Vol. 78., рр. 53–59

Derhachov V.A. (2009) Heopolytycheskyi slovar-spravochnyk [Geopolitical Dictionary– directory. Kyev: KNT. (in Russian)

Ilienko O.V., Katerna O.K. (2016) Heolohistyka [Geologistics]. K.: Vydavnytstvo «Kondor». (in Ukrainian)

Pashynska N.M. (2010) Suchasni osoblyvosti terytorialnoi orhanizatsii transportnoi systemy [Modern features of the territorial organization of the transport system]. Problemy suspilnoi heohrafii: Zb. nauk. pr. – K.: Instytut heohrafii NAN Ukrainy,. Vol. 1, рр. 36–40

Pecheniuk A.V., Hutsol T.D. (2010) Suchasni informatsiini tekhnolohii v transportnii lohistytsi [Modern information technologies in transport logistics] Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia. no 6, рр. 1–4

Senkiv M.I. (2014) Lohistyka ta heolohistyka v konteksti suspilno-heohrafichnykh doslidzhen [Logistics and geologistics in the context of socio-geographical research]. Heohrafiia, kartohrafiia, heohrafichna osvita: istoriia, metodolohiia, praktyka: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Chernivtsi: Vol. dim «Rodovid», рр. 185–186

Smyrnov I.H. (2002) Heolohistyka yak napriam z terytorialno-ekolohichnoi optymizatsii lohistychnykh system [Geolohistyka as a direction of territorial and ecological optimization of logistics systems]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no 4. рр. 18–22

Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Харченко, М., Цимбалістова, О., & Юденко, Є. (2020). ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ГЕОЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (14), 74-78. https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.14
Розділ
Економіка та управління підприємствами