ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: ресторанній бізнес, тенденції, послуги, інноваційні технології, тренди, франшиза

Анотація

Окреслено важливість сфери ресторанного господарства для економіки країни. Воно вирішує низку соціальних проблем, зокрема виступає однією з ланок розподілу матеріальних благ у суспільстві і сприяє раціональному використанню харчових ресурсів держави, поліпшенню здоров’я людей, зростанню продуктивності праці. Галузь ресторанного господарства є висококонкурентною сферою з високою окупністю і високими ризиками. Тому підприємствам ресторанної галузі постійно необхідно стежити за новими трендами у своїй галузі і вміти оперативно підлаштовуватися під них. Зосереджено увагу на актуальних світових тенденціях розвитку закладів харчування. Виділені основні тренди, які впливають на заклади сфери ресторанного бізнесу, такі як: створення тематичних ресторанів; надання послуги з кейтерингу; розвиток франчайзингу; створення креативних просторів; використання інноваційних інтернет-технологій. Проведено типізацію закладів підприємств ресторанного господарства м. Миколаєва.

Посилання

Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 331–338.

Гінда М.І. Тенденції розвитку ресторанного господарства. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи" (м. Львів, 29.11.2016 р.). Львів: МАУП, 2016. Ч.1. 360 с. C. 301–306.

Kravchenko O.M., Sokoly I.I. Development tendencies of Ukrainian Restaurant Industry. Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1. Verlag SWGimex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. C. 105–110.

Нагорняк Г., Малюта Л., Мельник Л., Шерстюк Р. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готель-но-ресторанної сфери в туристичному контексті. Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 1(16). С. 148–158. URL:http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf. (дата звернення: 18.09.2020)

Чумак О.В., Андрющенко І.С. Аналіз стану й оцінка тенденцій показників розвитку підприємств ресторанного господарства. Бізнес-інформ. 2014. № 12. C. 307–313.

Верезомська І.Г. Формування корпоративної культури та імідж готельного підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2011. № 6(2). С. 136–140.

Гірняк Л.І., Сопіга В.Б. Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2018. Вип. 21. Ч 1. С. 50–55.

Крупський О.П. Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу. Бізнес інформ. 2014. № 9. С. 200–204.

Поплавський М.М. Готельно-ресторанний сервіс : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Макрос, 2011. 240 с.

Прилепа Н.В. Соколюк Г.О. Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.2014. № 4. Т. 2. С. 162–164.

Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com.ua/ (дата звернення: 22.09.2020)

BizRating. Продажа бизнеса и франшиз. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://bizrating.com.ua/franch/ (дата звернення: 23.09.2020)

Greensidea. Ресторанний бізнес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://greens-idea.com/franchises/restorannyij-biznes/ (дата звернення: 23.09.2020)

Миколаївська міська рада Офіційний портал. Дислокація підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс]. URL: https://mkrada.gov.ua/content/restorani-bari-kafe-nichni-klubi.html (дата звернення: 22.09.2020)

Borysova O.V. (2012) Tendentsiyi rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukrayini [Trends in the development of the hotel and restaurant business in Ukraine]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. no. 1(2), pp. 331–338.

Hinda M.I. (2016) Tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva [Trends in the development of the restaurant industry]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia v umovakh systemnoi kryzy", 1, pp. 301–306.

Kravchenko O.M., Sokoly I.I. (2014). Development tendencies of Ukrainian Restaurant Industry. Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg. Deutschland, 1, pp. 105 – 110.

Nahorniak, H., Maluta, L., Melnyk, L. & Sherstiuk, R. (2017). Orhanizatsiinoekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti [Organizational and economic principles of innovative development processes of national hotel and restaurant business structures in the tourism context]. Socio-Economic Problems and the State. no. 16(1), pp. 148–158.

Chumak O.V., Andryushchenko I. S. (2014) Analiz stanu y otsinka tendentsiy pokaznykiv rozvytku pidpryyemstv restorannoho hospodarstva [Analysis of the state and assessment of trends in the development indicators of restaurant enterprises]. Biznes Inform. no. 12. pp. 307–313.

Verezomska I.H. (2011) Formuvannya korporatyvnoyi kulʹtury ta imidzh hotelʹnoho pidpryyemstva [Formation of corporate culture and image of a hotel enterprise]. Naukovyy visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya: Ekonomichni nauky. no. 6(2), pp. 136–140.

Hirnyak L.I., Sopiha V. B. (2018) Formuvannya kultury ta yakosti obsluhovuvannya u hotelʹno-restorannykh pidpryyemstvakh [Formation of culture and quality of service in hotel and restaurant enterprises]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionaʹnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Uzhhorod, vol. 21. 1, pp. 50–55.

Krupsʹkyy O.P. (2014) Orhanizatsiyna kultura turystychnoho pidpryyemstva yak indykator yoho innovatsiynoho potentsialu [Organizational culture of a tourist enterprise as an indicator of its innovative potential]. Biznes inform. no. 9, pp. 200–204.

Poplavs'kyj M.M. (2011) Hotelno-restorannyj servis [Hotel and restaurant service]. Kyiv : Makros. (in Ukrainian)

Prylepa N.V. Sokolyuk H.O. (2014) Innovatsiyni tekhnolohiyi u sferi restorannoho biznesu [Innovative technologies in the restaurant business]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. no. 4, vol. 2, pp. 162–164.

Portal hostynychnoho y restorannoho byznesa. Available at: http://prohotelia.com.ua/ (accessed 22 September 2020).

BizRating. Prodazha byznesa y franshyz. Available at:: http://bizrating.com.ua/franch/ (accessed 23 September 2020).

Greensidea. Restorannyy biznes. Available at: https://greens-idea.com/franchises/restorannyij-biznes/ (accessed 23 September 2020).

Mykolayivska miska rada Ofitsiynyy portal. Dyslokatsiya pidpryyemstv restorannoho hospodarstva. Available at: https://mkrada.gov.ua/content/restorani-bari-kafe-nichni-klubi.html (accessed 22 September 2020).

Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Коваленко, Г., & Поточилова, І. (2020). ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Підприємництво та інновації, (14), 37-41. https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами