СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

  • Д. О. Мастюк Національний технічний університет україни «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: ринок електроенергії, модель ринку електроенергії, тенденції розвитку, конкуренція, монополія, державне регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану та тенденцій розвитку ринку електроенергії України. У статті систематизовано основні моделі ринку електроенергії, визначено їх особливості та наведено ключові приклади імплементації, а також охарактеризовано модель енергоринку України. Було проаналізовано основні показники ринку електроенергії, серед яких: виробництво і розподіл електроенергії, внутрішнє та кінцеве споживання електроенергії, обсяги реалізації у вартісному виразі та частку в структурі промислової продукції, а також обсяги споживання за сферами діяльності. Особливу увагу приділено аналізу структури енергобалансу України, динаміки його основних показників. На цій основі обґрунтовано основні тенденції розвитку ринку електроенергії та виділено ключові проблеми, що пов’язані з його існуючою моделлю. Серед основних проблем запропоновано виділяти вичерпаність моделі ринку, недостатність конкуренції, різке зростання тарифів, незбалансованість попиту і пропозиції, геополітичну ситуацію. Виявлено, що означені проблеми виступають ключовими загрозами не лише для розвитку енергоринку, а і енергетичної безпеки національного господарства загалом. Надано рекомендації щодо формування перехідного періоду для забезпечення ефективної трансформації ринку енергетики з метою забезпечення його стабільного розвитку. Основними рекомендаціями в даному випадку є: формування чіткої дорожньої карти розвитку, визначення повноважень окремих структур, запровадження відповідних директив Європейського Союзу, заборона формування вертикально-інтегрованих структур в даній сфері, забезпечення біржової торгівлі електроенергією та стимулювання залучення додаткового капіталу за рахунок інвестиційних фондів, кредитів, фондової біржі. Крім того визначено, що для подолання даних диспропорцій та виведення ринку електроенергії на новий рівень розвитку необхідно забезпечити даний напрямок матеріально-технічними, фінансовими, людськими ресурсами. Окремо зазначено необхідність подальшого удосконалення нормативно-правового забезпечення трансформації моделі ринку електроенергії у контексті здійснюваних реформ. Такий підхід має забезпечити підвищення ефективного регулювання енергоринку України у довгостроковій перспективі.

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2035 року : від 09.06.2015 [Електронний ресурс] / Міністерство енергетики та вугільної промисловості // Біла книга України – 2015. – с.49. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244979237

Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі [Електронний ресурс] / [Плачкова С.Г., Плачков І.В., Варламов Г.Б. та ін.] ; під ред. І.В. Плачкова. – [книга 5]. – К. – 2013. – Режим доступу до книги: http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-4/section-4/4-1

Енергетичний баланс України 2001-2013 роки [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Споживання електроенергії України в 2014 році : від 30.01.2015 [Електронний ресурс] / Інформаційний ресурс UAEnergy. – 2015. – Режим доступу до матеріалу: http://uaenergy.com.ua/post/21234/potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-v-2014-g/

Current projects. 4M Marketing Coupling [Електронний ресурс] / CEPS a.s. – 2015. – Режим доступу до інформації: https://www.ceps.cz/ENG/Cinnosti/Zahranicni-spoluprace/Aktualni_projekty/Pages/MarketCouplingCZ-SK-HU.aspx

Czech, Slovak, Hungarian Power Market. Coupling Extends to Romania [Електронний ресурс] / European network of transmission system operators for electricity. – 2014. – Режим доступу до інформації: https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Czech,-Slovak,-Hungarian-Power-Market-Coupling-Extends-to-Romania.aspx

Policy and regulatory overviews : REEEP Policy database [Електронний ресурс] / REEEP International. – 2012. – Режим доступу до матеріалу: http://www.reegle.info/policy-and-regulatory-overviews/CZ

Ministerstvo enerhetyky ta vuhil'noi promyslovosti (2015). “Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku”, available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244979237

Energetyka.in.ua (2013). “Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshn'oho seredovyscha. Funktsionuvannia enerhetyky v suchasnomu sviti”, available at: http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-4/section-4/4-1

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). “Enerhetychnyj balans Ukrainy 2001-2013 roky”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Informatsijnyj resurs UAEnergy (2015). “Spozhyvannia elektroenerhii Ukrainy v 2014 rotsi : vid 30.01.2015”, available at: http://uaenergy.com.ua/post/21234/potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-v-2014-g/

CEPS a.s. (2015). “Current projects. 4M Marketing Coupling”, available at: https://www.ceps.cz/ENG/Cinnosti/Zahranicni-spoluprace/Aktualni_projekty/Pages/Market CouplingCZ-SK-HU.aspx

European network of transmission system operators for electricity (2014). “Czech, Slovak, Hungarian Power Market. Coupling Extends to Romania”, available at: https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Czech,-Slovak,-Hungarian-Power-Market-Coupling-Extends-to-Romania.aspx

REEEP International (2012). “Policy and regulatory overviews: REEEP Policy database”, available at: http://www.reegle.info/policy-and-regulatory-overviews/CZ

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
Мастюк, Д. О. (2015). СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (1), 93-101. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/36
Розділ
Практика підприємництва та інновацій