АУДИТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Г.І. Кизилов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Н.В. Спіцина Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-7903-3504
Ключові слова: аудит, методи аудиту, програма аудиту, виробнича діяльність, виробництво, незавершене виробництво, виробнича собівартість, продукція, виробничі запаси, витрати, методи обліку витрат, суттєвість аудиту, фінансова звітність

Анотація

Метою статті є проведення дослідження організації, методики та деяких особливостей аудиту виробничої діяльності. У статті проведено дослідження методики аудиту виробничої діяльності підприємств з урахуванням законодавчо-нормативного регулювання та організації практичної діяльності суб’єктів бізнесу. Визначено напрями, етапи, механізм та особливості аудиту виробничих підприємств. Розглянуто варіанти відповідностей, етапи аудиту та виробничих циклів з урахуванням процедур для перевірки. Проведено умовне групування видів інформації для аудиту виробництва, а також визначено їхню участь у перевірках. Розроблено схему аудиту виробничої діяльності підприємств. Результати статті виділяють шляхи вдосконалення та напрями розвитку аудиту операційної діяльності підприємств виробничої сфери.

Посилання

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

П(с)БО 16 «Витрати» Затверджено наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами та доповне¬ннями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

МСА 540 «Аудит оціночних значень». URL: https://www.iaasb.org/publications/540-0

Макаренко А.П., Хайло Г.С. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефектив¬ності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, Г.С. Хайло // Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 68–75.

Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І. / Брадул О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 324 с.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами і допо¬вненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Zakon Ukrayiny «Pro audytorsʹku audytoriyu ta audytorsʹku diyalʹnistʹ» vid 21.12.2017 № 2258-VIII (zi zminamy ta dopovnennyam). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

P(S)BO 16 «Vitraty» Zatverdzheno nakaz Ministerstva naselennya Ukrayiny vid 31.12.1999 y. № 318 (zi zminamy ta dopovnennyam). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text/

MSA 540 «Audyt otsinenykh znachenʹ». Available at: https://www.iaasb.org/publications/540-0/

Makarenko A.P., Khaylo H.S. (2017). Rozshyrennya prohram audytu bulo zrobleno na vyrobnytstvi, shcho zrobylo bilʹshu efektyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva / A.P. Makarenko, H.S. Khaylo // Investytsiyi: praktyka ta nayavnistʹ, № 1, pp. 68–75.

Audyt: pidruchnyk (u dvokh chastynakh) (2019) / za red. Hrushko V.I. / Bradul O.M., Shepelyuk V.A., Ilʹyina S.B., Yunatsʹkyy M.O., Khoroshenyuk A.P., Bradul T.V., 4-ty vyd. dop. i pererob. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 324 p.

Pro bukhhaltersʹkyy oblik i dovichne poshyrennya v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 № 996-XIV (zi zminamy ta dopovnennyamy). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Кизилов, Г. і Спіцина, Н. (2020) «АУДИТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ », Підприємництво та інновації, (13), с. 111-114. doi: 10.37320/2415-3583/13.21.
Розділ
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит