КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальна відповідальність агропідприємств, моделі СВБ, конкурентна перевага, латифундисти України, стейкхолдери

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади соціального відповідальності бізнесу, зокрема зосереджено увагу на дотриманні принципів відповідального введення господарської діяльності в українському аграрному секторі. Сформовано концептуально-сучасне визначення поняття «соціальна відповідальність агропідприємств». Проаналізовано моделі СВБ та розкрито їх переваги й недоліки. Визначено етап становлення політики СВБ в українському сільському господарстві. На прикладі найбільших латифундистів України проведено порівняльну характеристику соціальної політики щодо фінансів та кількості заходів і проєктів. Сформовано основні напрями реалізації СВБ українськими аграріями. Розроблено рекомендації щодо подальшого становлення та впровадження моделей СВБ на відповідних рівнях введення господарської діяльності.

Посилання

Davis K. Understanding the social responsibility puzzle: what does the businessman owe to society. Business Horizons. 1967. № 10 (4).

Kotler Ph., Lee N. Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause / translated from English. S. Yarynych. Kyiv : Standard, 2005. 302 p.

Porter M., Kramer M. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 2006. № 84 (12).

Акімова І., Марцинків А., Осінкіна О. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. Київ : КІТ, 2005. 41 с.

Воробей В., Журовська І. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи. URL: www.svb.org.ua (дата звернення: 14.08.2020).

Звіт «АСТАРТА». URL: https://astartaholding.com/files/uploads/40e7e7fda11bfec99a3a436f0521a2ff.pdf (дата звернення: 14.08.2020).

«Контінентал фармерз груп». URL: https://cfg.com.ua (дата звернення: 14.08.2020).

«Миронівський хлібопродукт». URL: https://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/communication/nashi-proekti-kso (дата звернення: 14.08.2020).

Соціальний звіт «КЕРНЕЛ». URL: https://razom.kernel.ua/kompaniyakernel/sotsialniinitsiativi (дата звернення: 14.08.2020).

Корпоративна соціальна відповідальність / за заг. ред. Т. Смовженко, А. Кузнєцової. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : УБС НБУ, 2010. 314 с.

Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики. Україна: аспекти праці. 2008. № 5. С. 32–36.

Антонюк О. Проблема «невидимой руки» рынка Спільне. URL: https://commons.com.ua/uk/problema-nevidimoj-ruki-rynka (дата звернення: 14.08.2020).

Рамазанов А. Концепція корпоративної соціальної відповідальності. Проблеми теорії та практики управління. 2010. С. 38–46.

Шевчук П. Порівняльна соціальна політика у країнах ЄС : навчальний посібник / за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. 170 с.

Davis K. Understanding the social responsibility puzzle: what does the businessman owe to society. Business Horizons. 1967, no. 10 (4).

Kotler, Philip and Lee, Nancy (2005), Korporatyvna sotsialnavidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause], Translated from English. S. Yarynych, Standard, Kyiv, Ukraine.

Porter M., Kramer M. Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 2006, no. 84 (12).

Akimova I. Social’na vidpovidal’nist’ biznesu: rozuminnya ta vprovadzhennya / I. Akimova, A. Marcinkiv, O. Osinkina. – K.: KIT, 2005. – 41 s.

Vorobej V., Zhurovska I. “Socialna vidpovidalnist biznesu. Ukrayins’ki realiyi ta perspekty’vy’”. Available at: www.svb.org.ua.

Zvit “ASTARTA”. Available at: https://astartaholding.com/files/uploads/40e7e7fda11bfec99a3a436f0521a2ff.pdf.

“Kontinental farmerz hrup” Available at: https://cfg.com.ua.

“Myronivskyi khliboprodukt”. Available at: https://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/communication/nashi-proekti-kso.

Sotsialnyi zvit “KERNEL”. Available at: https://razom.kernel.ua/kompaniyakernel/sotsialniinitsiativi.

Korporatyvna socialna vidpovidalnist (2010) / za zag. red. T. Smovzhenko, A. Kuznyeczovoyi. Vyd. druge, vypravl. i dopovn. K.: UBS NBU.

Melnyk S. (2008) Stanovlennya social’no oriyentovanogo biznesu v Ukrayini yak skladova derzhavnoyi social’noyi polity’ky [Establishment of socially preserved business in Ukraine as a component of various social rights]. Ukrayina: aspekty praci, no. 5, pp. 32–36.

Antonyuk O. Problema “nevydymoj ruky”. Spilne. Available at: https://commons.com.ua/uk/problema-nevidimoj-ruki-rynka.

Ramazanov A. (2010) Koncepciya korporatyvnoyi social’noyi vidpovidalnosti [The concept of corporate social responsibility]. Problemy teoriyi ta praktyky upravlinnya, pp. 38–46.

Shevchuk P. (2009) Porivnyal’na social’na polity’ka u krayinax YeS [Comparative social policy in EU countries]. L.: LRIDU NADU.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Новіков, Д. (2020). КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (13), 89-93. https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.17
Розділ
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика