АКТИВІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ВОДОЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ НАРОСТАЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ КРИЗИ

Ключові слова: водоефективність, економіка, інфраструктура, регіон, криза

Анотація

У статті розглянуто питання розроблення інструментів активізації стимулювання водоефективної діяльності регіону. Увага дослідження сконцентрована на тому, що діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства жорстко контролюється органами місцевого самоврядування та держадміністраціями. Запропоновано інструменти активізації стимулювання водоефективної діяльності регіону в умовах поглиблення трансформації інфраструктурного забезпечення та обґрунтовано заходи активізації і мотиви, а також напрями застосування інструментів зазначеної активізації. Актуалізовано, що кінцевим результатом регулювання є забезпечення високого рівня добробуту населення завдяки стимулюванню водоефективної діяльності регіону, що забезпечить відтворення водного капіталу регіонів на засадах динамічності розвитку та інфраструктурного забезпечення.

Посилання

Хвесик М., Левковська Л., Мандзик В. Економічні аспекти управління водокористуванням в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2 (4). Ч. 2. С. 49–55.

Хвесик М. Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі : монографія. Київ : ДУ ІЕПРСР НАН України, 2013. 500 с.

Yang H., Reichert P., Abbaspour K.C., Zehnder A.J.B. A Water Resources Threshold and Its Implications for Food Security. Environmental Science and Technology. 2003. № 37 (14). Р. 3048–3054.

Yang H., Wang L., Zehnder A.J.B. Water scarcity and food trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries. Food Policy. 2007. № 32. Р. 585–605.

Dinar S. Water Wars? Conflict, Cooperation, and Negotiation over Transboundary Water. Water: A Source of Conflict or Cooperation? / V.I. Glover (ed.). Enfield : Science Publishers, 2007. Р. 21–38.

Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V., Kalynovskyi A. Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18 (2). Р. 166–179. DOI: 10.21511/ppm.18(2).2020.15.

Хвесик М. Капіталізація природних ресурсів : монографія. Київ : ДУ ІЕПРСР НАН України, 2014. 268 с.

Khvesyk M., Levkovs’ka L., Mandzyk V. (2013). Ekonomichni aspekty upravlinnya vodokorystuvannyam v umovakh detsentralizatsiyi vlady v Ukrayini [Economic aspects of water use management in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomika. Vyp. 2 (4). Ch. 2, pp. 49–55.

Khvesyk M. (2013). Bezpeka vodnykh resursiv Ukrayiny u hlobal’nomu vymiri [Security of water resources of Ukraine in the global dimension] : monohrafiya. K. : DU IEPRSR NAN Ukrayiny, 500 p.

Yang H., Reichert P., Abbaspour K.C., Zehnder A.J.B. (2003). A Water Resources Threshold and Its Implications for Food Security. Environmental Science and Technology, 37 (14), 3048–3054.

Yang H., Wang L., Zehnder A.J.B. (2007). Water scarcity and food trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries. Food Policy, 32, 585–605.

Dinar S. (2007). Water Wars? Conflict, Cooperation, and Negotiation over Transboundary Water / in: Water: A Source of Conflict or Cooperation? V.I. Glover (ed.). Enfield: Science Publishers, 21–38.

Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V. and Kalynovskyi A. (2020). Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine. Problems and Perspectives in Management. Vol. 18 (2), 166–179. DOI: 10.21511/ppm.18(2).2020.15.

Khvesyk M. (2014). Kapitalizatsiya pryrodnykh resursiv [Capitalization of natural resources] : monohrafiya. K. : DU IEPRSR NAN Ukrayiny, 268 p.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Федулова, С. (2020) «АКТИВІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ВОДОЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ НАРОСТАЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ КРИЗИ», Підприємництво та інновації, (13), с. 79-82. doi: 10.37320/2415-3583/13.15.
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка