ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Ключові слова: глобалізація, інтеграційні процеси, інтеграційні чинники, макросередовище, підприємницькі структури

Анотація

Виокремлено чинники макросередовища, які зумовлюють інтеграційні процеси на підприємствах. Враховуючи умови високого рівня динамічності та невизначеності зовнішнього середовища підприємств та великої кількості чинників, що впливають на їхнє функціонування на макрорівні, диференційовано їхній вплив через групи чинників Для цього запропоновано використовувати метод апріорного ранжування чинників та правило Паретто. Сформована класифікація інтеграційних чинників макросередовища, що спричиняють інтеграцію підприємств та формування підприємницьких структур, які поділено на такі групи: політичні, економічні, соціальні, техніко-технологічні, природно-екологічні. Визначено ступінь впливу зовнішніх чинників мегасередовища, що спонукають підприємства до інтеграції. Узагальнені передумови інтеграції підприємств та формування підприємницьких структур на макрорівні.

Посилання

Артамонов В.В., Назімков М.М., Василенко М.Г. Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. Випуск 1(84). С. 169– 176. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkdpu_2014_1_27.pdf (дата звернення 27 січня 2020 р.).

Башинська І.О. Використання методу експертних оцінок в економічних розрахунках. Актуальні проблеми економіки. 2015. №7(169), С.408– 412.

Вибір типу підприємства й обґрунтування цілей підприємницької діяльності. Аграрний сектор України : веб-сайт. URL: http://agroua.net/economics/documents/category-62/doc-120/ (дата звернення 27 січня 2020 р.).

Заяць О.І. Інституалізація конвергентних процесів у регіональних торговельно-економічних об’єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-тa eкoн. наук : 08.00.02. Київ, 2016. 21 с.

Концепції підприємництва. Віпрешебнік : веб-сайт. URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/1265-kontseptsiji-pidpriemnitstva.html

Стратегічне управління корпораціями / Скібіцький О.М., Матвєєв В.І., Щелкунов В.І., Подрєза С.М. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 480 с. URL: https://pidruchniki.com/87057/ekonomika/zasadi_korporativnogo_upravlinnya#58 (27 січня 2020 р.).

Технічна енциклопедія. TechTrend : веб-сайт. URL: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=26004783 (дата звернення 27 січня 2020 р.).

Шацька З.Я. Сутність дефініції поняття «підприємницька структура» та підходи до її трактування. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2018. № 6 (129). С. 111– 124.

Artamonov V.V., Nazimkov M.M., Vasy`lenko M.G. (2014) Apriorne ranzhuvannya faktoriv vply`vu na fizy`ko-geologichni procesy` pry` rozrobci rodovy`shh kory`sny`x kopaly`n vidkry`ty`m sposobom [A priori ranking of factors influencing physical and geological processes in the development of mineral deposits in the open method]. Visny`k KrNU imeni My`xajla Ostrograds`kogo. vol 1(84). pp. 169-176. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkdpu_2014_1_27.pdf (accessed 27 January 2020).

Bashy`ns`ka I.O. (2015) Vy`kory`stannya metodu ekspertny`x ocinok v ekonomichny`x rozraxunkax [Using the method of expert assessments in economic calculations]. Aktual`ni problemy` ekonomiky`. vol. 7(169). pp. 408– 412.

Agrarny`j sektor Ukrayiny` (2018) Vy`bir ty`pu pidpry`yemstva j obg`runtuvannya cilej pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti [Choice of type of enterprise and substantiation of goals of entrepreneurial activity]. Available at: http://agroua.net/economics/documents/category-62/doc-120/ (accessed 27 January 2020).

Zayacz` O.I. (2016) Insty`tualizaciya konvergentny`x procesiv u regional`ny`x torgovel`no-ekonomichny`x ob'yednannyax [Institutionalization of convergent processes in regional trade and economic associations]. (PhD in Economics), Kiev: Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Vipreshebnik (2018) Koncepciyi pidpry`yemny`cztva [Entrepreneurship concepts]. Available at: http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/1265-kontseptsiji-pidpriemnitstva.html (accessed 27 January 2020).

Skibicz`ky`j O.M., Matvyeyev V.I., Shhelkunov V.I., Podryeza S.M. (2016) Strategichne upravlinnya korporaciyamy` [Strategic management of corporations]. Kiev. Centr uchbovoyi literatury.` (in Ukrainian)

TechTrend (2016) Texnichna ency`klopediya [Technical encyclopedia]. ТечТренд [TechTrend]. Kiev. Available at: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=26004783 (accessed 27 January 2020).

Shacz`ka Z.Ya. (2018) Sutnist` definiciyi ponyattya «pidpry`yemny`cz`ka struktura» ta pidxody` do yiyi traktuvannya [The essence of the definition of "entrepreneurial structure" and approaches to its interpretation]. Visny`k KNUTD. Seriya Ekonomichni nauky`. vol. 6(129), pp. 111– 124.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Шацька, З. (2020) «ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР», Підприємництво та інновації, (13), с. 67-73. doi: 10.37320/2415-3583/13.13.
Розділ
Економіка та управління підприємствами