ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

  • Н.І. Решетник Київський національний лінгвістичний університет https://orcid.org/0000-0003-2458-0284
  • Н.В. Шульпіна Київський національний лінгвістичний університет https://orcid.org/0000-0001-7163-7998
  • О.А. Решетник ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Ключові слова: управління, бізнес-процеси, фінансове управління, показники, антикризове управління, життєстійкість підприємства

Анотація

У сучасній методиці управління бізнес-процесами особливої актуальності набуває проблема підбору показників фінансового та антикризового управління, яка забезпечить підприємству здійснення поточної діяльності у запланованих межах, дасть змогу швидко адаптуватися до змін в умовах ризику та кризових явищ, сформує бачення перспективи розвитку підприємства. Фінансове та антикризове управління є основою для забезпечення життєстійкості підприємства в умовах глобальної економічної кризи. Життєстійкість передбачає здатність підприємства протистояти загрозам і швидко відновлюватися у разі якщо ці загрози стали реальністю і завдали відчутної шкоди. Здійснюючи ефективне управління бізнес-процесами, підприємство здатне ставити адекватні цілі та їх реалізувати, своєчасно забезпечувати свою діяльність зовнішніми та внутрішніми ресурсами, ефективно управляти ризиками.

Посилання

Аналіз господарської діяльності. /за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової. К.: ЦУЛ, 2013. 384 с.

Гапоненко А.Л. Менеджмент. / А.Л. Гапоненко. М. : Издательство Юрайт, 2013. – 396 с. (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2767-2.

Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами – Out of the Crisis / Э. Деминг; [пер. с англ. Ю. Адлер, В. Шпер]. М.: Альпина Паблишер, 2011. – 400 с.

Кондратьев В. Конструктор регулярного менеджмента / В. Кондратьев. – М. : ИНФРА-М, 2011. 256 с.

Сергєєва О.В. Формування стратегічних змін підприємства на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] /О.В. Сергєєва // НБУ ім. Вернадського. 2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Sergeeva.pdf. с. 3

Финансовый менеджмент организации. Теория и практика / [Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили]. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 422 с.

Ledesma J. Conceptual Frameworks and Research Models on Resilience in Leadership. [Electronic resource] / J. Ledesma // SAGE Open. – 2014 Retrieved from: https://doi.org/10.1177/2158244014545464

Simenko, I.V., & Kosova, T.D. (Eds.). (2013). Analiz gospodars`koyi diyal`nosti [Business analysis]. K.: TsUL.

Haponenko, A.L. (2013). Menedzhment [Management] (Bakalavr. Prikladnoj kurs [Bachelor. Applied course]). M.: Yurait.

Deming, E. (2011). Vyhod iz krizisa. Novaya paradigma upravleniya lyud'mi, sistemami i processami [Out of the Crisis. A new paradigm for managing people, systems and processes] (Y. Adler & V. Shper, Trans.). M.: Al'pina Pablisher.

Kondrat'ev, V. (2011). Konstruktor regulyarnogo menedzhmenta [Regular Management Constructor]. M.: INFRA-M.

Sergyeyeva, O.V. (2011). Formuvannya strategichny`x zmin pidpry`yemstva na osnovi zbalansovanoyi sy`stemy` pokazny`kiv [Enterprise strategic changes formation on the basis of a balanced system of indicators]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Sergeeva.pdf

Nikulina, N.N., Suhodoev, D.V., & Eriashvili, N.D. (2009). Finansovyj menedzhment organizacii. Teoriya i praktika [Financial management of the organization. Theory and practice]. M.: UNITY-DANA.

Ledesma, J. (2014) Conceptual Frameworks and Research Models on Resilience in Leadership. SAGE Open. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/2158244014545464.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Решетник, Н., Шульпіна, Н. і Решетник, О. (2020) «ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ », Підприємництво та інновації, (13), с. 63-67. doi: 10.37320/2415-3583/13.12.
Розділ
Економіка та управління підприємствами