ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП «ЛУГИНА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ» ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • О.П. Пащенко Державний університет «Житомирська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5003-8977
  • С.М. Камінська Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: реклама, інструменти реклами, рекламна кампанія, рекламна політика, ефективність реклами

Анотація

У статті проаналізовано особливості рекламної діяльності ФОП «Лугина Ігор Васильович». Підприємство діє на вітчизняному та закордонному ринку. Виробляє найширшу гаму чайної продукції, використовуючи не тільки власну сировину, але й імпортну – високої якості. Визначено конкурентні переваги досліджуваного підприємства – замкнутий виробничий цикл. Реалізуючи рекламну кампанію, ФОП «Лугина Ігор Васильович» ставить перед собою такі цілі, як: збільшення обсягів продажу; популяризація торгової марки; зміна поведінки споживача через інформування про присвоєння продукції фірми сертифікату якості ISO 9001 та ISO 22000. Рекламна кампанія включає в себе: випуск буклетів; рекламу в пресі (журнали, переважно будівельна та бізнес-тематика); рекламу в Internet (розроблення сайту, посилання на сайт); поштову розсилку; участь у телепередачах; зовнішню рекламу; рекламу на радіо. Визначено слабкі місця рекламної діяльності досліджуваного підприємства. Розроблено пропозиції щодо підвищення її ефективності. Запропоновано посилити використання засобів PR та корпоративної соціальної спеціальності.

Посилання

Основи реклами: Підручник / Ю.С. Бернадська та ін. ; за ред. Л.М. Дмитрієвої. Київ: Наука, 2015. 281 с.

Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: Реком. МОНУ як навч. посібник для студ. ВНЗ. К.: ЦУЛ, 2010. 200 с.

Владимирська А. ., Владимирський П.А. Реклама : навч. посіб. К. : Кондор, 2016. 334 с.

Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / За заг. ред. Ю.Б. Іванова, О.М. Тищенка. Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. 384 с.

Ісаєнко Е.В., Васильєв А.Г. Організація і планування рекламної діяльності: Навчал. посіб. для вузів. М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2014. 252 с.

Кузьмін О.Є. Рекламна стратегія підприємства: монографія / О.Є. Кузьмін, С.Б. Романишин, Н. І. Горбаль. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. 168 с.

Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2015. 176 с.

Bernadska Yu.S., Marochkina S.S., Smotrova L. F. (2015) Osnovy reklamy [Basics of advertising]. Kyiv: Science. (in Ukrainian)

Bozhkova V.V, Melnik Yu. M. (2010) Reklama ta stymuljuvannja zbutu [Advertising and sales promotion]. K .: CUL. (in Ukrainian)

Vladimirskaya A.G., Vladimirsky P.A. (2016) Reklama [Advertising]. K.: Condor. (in Ukrainian)

Ivanov Yu.B. (2006) Teoretychni osnovy konkurentnoi' strategii' pidpryjemstva [Theoretical foundations of competitive strategy of the enterprise]. H.:VD “INZHEK”. (in Ukrainian)

Isaenko EV, Vasiliev A.G. (2014) Orhanizatsiia i planuvannia reklamnoi diialnosti [Organization and planning of advertising activities]. M .: UNITY-DANA. (in Ukrainian)

Kuzmin O.E., Romanyshyn S.B., Horbal N. I. (2014) Reklamna stratehiia pidpryiemstva: monohrafiia [Advertising strategy of the enterprise: monograph ]. Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House. (in Ukrainian)

Pazukha M.D., Ighnatovych M.V. (2015) Reklama u pidpryiemnytskii diialnosti [Advertising in business]. K .: TSUL. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Пащенко, О. і Камінська, С. (2020) «ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП ‘ЛУГИНА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ’ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ», Підприємництво та інновації, (13), с. 54-57. doi: 10.37320/2415-3583/13.10.
Розділ
Економіка та управління підприємствами