ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інтелектуальний капітал, фактор впливу, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

В умовах інтеграції України у світовий економічний простір зростає увага до однієї з ключових характеристик залучення інвестиційних коштів – інвестиційної привабливості підприємства та шляхів її підвищення. Тому дослідження факторів, які впливають на зростання інвестиційної привабливості підприємства, є актуальним. У статті з’ясовані поняття «інвестиційна привабливість підприємства» та «інтелектуальний капітал». Окреслені фактори, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства. Проведена її бальна оцінка, яка враховує не лише результати фінансово-господарської діяльності, а й рівень сформованості інтелектуального капіталу. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначений вплив інтелектуального капіталу на рівень інвестиційної привабливості підприємства харчової промисловості.

Посилання

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киев, 2002. 528 с.

Бутинко В.В. Інвестиційна привабливість підприємств: економічний зміст та дефініції. Агросвіт. 2013. №9. С. 61–64.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник та ін.; за ред. А.О. Єпіфанова. Суми, 2007. 286 с.

Носова О.В. Інвестицйна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (2). С. 120–126.

Павлова О.С. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі виноробної промисловості). Економічні інновації. 2012. № 47. С. 214–221.

Ротань Н.В. Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2018. 20 с.

Собко О.М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства: монографія. Тернопіль, 2016. 444 с.

Стригуль Л.С. Особливості формування інвестиційних процесів промислових підприємств в умовах структурних перетворень економіки. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 1(163). С. 333–338.

Штанько Л.О. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. Вип. 3 (30). С. 399–414.

Blank I.A. (2002) Finansovyj menedzhment: Uchebnyj kurs [Financial Management: Training course]. Kiev. (in Ukrainian)

Butynko V.V. (2013) Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstv: ekonomichnyi zmist ta definitsii [Investment attractiveness of enterprises: economic content and definitions]. Ahrosvit, no 9, рр. 61–64.

Yepifanov A.O. (2007) Otsinka kredytospromozhnosti ta investytsiinoi pryvablyvosti sub’iektiv hospodariuvannia: monohrafiia [Assessment of business entities creditworthiness and investment attractiveness: a monograph]. / A.O. Yepifanov, N.A. Dekhtiar, T.M. Melnyk ta in.; za red. A.O. Yepifanova. Sumy, UABS NBU. 286 р. (in Ukrainian)

Nosova O.V. (2007) Investytsina pryvablyvist pidpryiemstva [Investment attractiveness of the enterprise]. Stratehichni priorytety, no 1 (2), рр. 120–126.

Pavlova O.S. (2012) Intelektualnyi kapital yak faktor pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv (na prykladi vynorobnoi promyslovosti) [Intellectual capital as a factor in increasing the investment attractiveness of enterprises (on the example of the wine industry)]. Ekonomichni innovatsii, no 47, рр. 214–221.

Rotan N.V. (2018) Upravlinnia rozvytkom intelektualnoho kapitalu pidpryiemstv [Management of intellectual capital development of enterprises]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy»; Kharkivskyi nats. tekhn. un-t silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. Kharkiv, 20 p.

Sobko O.M. (2016) Intelektualnyi kapital i kreatsiia vartosti pidpryiemstva: monohrafiia [Intellectual capital and the creation of enterprise value: a monograph]. Ternopil, TNEU, 444 p.

Stryhul L.S. (2013) Osoblyvosti formuvannia investytsiinykh protsesiv promyslovykh pidpryiemstv v umovakh strukturnykh peretvoren ekonomiky [Features of formation of investment processes of industrial enterprises in the conditions of structural transformations of economy]. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1(163), pp. 333–338.

Shtanko L.O. (2013) Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv [Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3 (30), pp. 399–414.

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Комліченко, О. і Ротань, Н. (2020) «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА», Підприємництво та інновації, (13), с. 44-49. doi: 10.37320/2415-3583/13.8.
Розділ
Економіка та управління підприємствами