ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: стратегія, інноваційна стратегія, інноваційний потенціал, стратегія диверсифікованого зростання, еталонна стратегія

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Узагальнено підходи до визначення сутності інноваційної стратегії. Систематизовано та адаптовано види інноваційних стратегій підприємств. Визначено етапи формування інноваційної стратегії (формування цілей і завдань, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища; аналіз інноваційного потенціалу; формування інноваційної стратегії; довгострокове інноваційне прогнозування; визначення необхідного обсягу ресурсів; вибір інноваційної стратегії, доцільної до впровадження; контроль; визначення впливу інноваційної стратегії на економічний розвиток підприємства), які забезпечать ефективне функціонування підприємств та сприятимуть економічному зростанню.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 358 с.

Портер М.Э. Конкуренция. М. : Вильямс. 2005. 608 с.

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М. : Олимп–Бизнес, 2004. 416 с.

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. М. : Олимп–Бизнес», 2005. 512 с.

Войнаренко М.П., Череп А. В., Олейнікова Л. Г. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2010. 444 с.

Ілляшенко С.М. Інновації у маркетингу і менеджменті : монографія. Суми : Папірус, 2013. 616 с.

Ковтуненко К.В., Скоморохін Д.В. Стратегія підприємства: визначення та особливості її формування. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 4. С. 70–75.

Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за наук. ред. В.В. Стадник. Хмельницький : ХНУ, 2016. 446 с.

Єпіфанова І.Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2019. 384 с.

Dzhedzhula V.V., Yepifanova I.Yu. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. №. 3. P. 51–59.

Янковець Т.М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 2. С. 167–174.

Ковтун О.І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади. Економіка України. 2013. № 4. С. 44–56.

Федулова І.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств. Науковий вісник СНУ ім. Л. Українки. Економічні науки. 2010. № 5. С. 65–70.

Македон В.В., Рубець Д.С. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2013. № 45 (1018). С. 75–86.

Вергал К.Ю. Теоретичні підходи до класифікації інноваційних стратегій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. Вип. 2. С. 214–219.

Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 2 (55). С. 99–103.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. под ред. Б. В. Сазонова. М. : Прогресс, 1990. 325 с.

Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика. М. : ГНОМ-ПРЕСС, 1998. 266 с.

Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moscow: Ekonomika (in Russian).

Porter M.E. (2005) Konkurenciya [On Competition]. Moscow: Vil'yams (in Russian).

Kaplan R.S., Norton D.P. (2004) Organizaciya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoj biznes-srede preuspevayut organizacii, primenyayushchie sbalansirovannuyu sistemu pokazatelej [How Balanced Scorecard organizations are doing well in the new business environment]. Moscow: Olimp–Biznes (in Russian).

Kaplan R.S., Norton D.P. (2005) Strategicheskie karty. Transformaciya nematerial'nyh aktivov v material'nye rezul'taty [Strategic cards. Transformation of intangible assets into tangible results]. Moscow: Olimp–Biznes. (in Russian).

Voinarenko M.P., Cherep A.V., Oleinikova L. (2010) Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: analiz ta otsinky : monohrafiia [Innovative development of industrial enterprises: analysis and evaluation]. Khmelnytskyi : KhNU (in Ukrainian).

Illiashenko S.M. (2013) Innovatsii u marketynhu i menedzhmenti : monohrafiia [Innovations in marketing and management]. Sumy : Papirus (in Ukrainian).

Kovtunenko K.V., Skomorokhin D. V. (2014) Stratehiia pidpryiemstva: vyznachennia ta osoblyvosti yii formuvannia [Strategy of the enterprise: definition and features of its formation]. Economy. Management. Business, № 4, С. 70–75.

Stadnyk V.V. (ed) (2016) Funktsionalni stratehii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv : monohrafiia [Functional strategies of innovative development of industrial enterprises]. Khmelnytskyi : KhNU (in Ukrainian).

Yepifanova I.Yu. (2019) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichni aspekty finansovoho zabezpechennia : monohrafiia [Management of innovative activity of industrial enterprises: theoretical and methodological aspects of financial support]. Vinnytsia : VNTU (in Ukrainian).

Dzhedzhula V.V., Yepifanova I. Yu. (2018) Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 3, pp. 51–59.

Yankovets T. (2010) Innovatsiini stratehii pidpryiemstva lehkoi promyslovosti yak zasib realizatsii yoho innovatsiinoho potentsialu [Innovative light industry strategy as a means of implementing its innovation potential]. Actual problems of economy, no. 2, pp. 167–174.

Kovtun O.I. (2013) Innovatsiini stratehii pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichni zasady [Innovative strategies of enterprises: theoretical and methodological principles]. Economy of Ukraine, no 4, pp. 44–56.

Fedulova I.V. (2010) Stratehichni napriamy rozvytku innovatsiinoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv [Strategic directions of development of innovative potential of industrial enterprises]. Scientific Bulletin of SNO named after L. Ukrainka. Economic sciences, no. 5, pp. 65–70.

Makedon V.V., Rubets D.S. (2013) Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: teoriia ta metodolohiia [Strategic innovative development of enterprises: theory and methodology]. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Technical progress and production efficiency, no. 45 (1018), pp. 75–86.

Vergal K.Yu. (2011) eoretychni pidkhody do klasyfikatsii innovatsiinykh stratehii [Theoretical approaches to the classification of innovation strategies]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, vol. 2, pp. 214–219.

Yepifanova I.Yu., Dzyubko M.Yu. (2017) Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Formation of enterprise development strategy in modern conditions]. Bulletin of Odessa National University. I. I. Mechnikov. Economy, no. 22. vol. 2 (55), pp. 99–103.

Santo B. (1990) Innovaciya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya [Innovation as a tool for economic development]. Moscow: Progress (in Russian).

Yudanov A.Yu (1998) Konkurenciya. Teoriya i praktika [Competition. Theory and practice]. Moscow: GNOM-PRESS (in Russian).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Єпіфанова, І. Ю. (2020) «ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», Підприємництво та інновації, (13), с. 33-39. doi: 10.37320/2415-3583/13.6.
Розділ
Економіка та управління підприємствами